FF FBRLpH Religionistika
Název anglicky: Study of Religions
bakalářský prezenční hlavní
Zahrnut v programu: FF B-RL_ Religionistika

Součásti SZZ a jejich obsah

Státní závěrečná zkouška má ústní podobu a probíhá před komisí, která je nejméně tříčlenná. Jejím obsahem jsou základní dovednosti a znalosti nabyté v průběhu studia, přičemž hlavní osu tvoří povinné předměty kurikula.

Zkouška sestává ze dvou samostatně hodnocených celků:

(1) obhajoba bakalářské práce a
(2) ústní zkouška z religionistiky.

Obhajoba bakalářské práce je zpravidla úvodní částí státní závěrečné zkoušky. Nejpozději pět pracovních dní před konáním obhajoby student obdrží prostřednictvím Archivu závěrečné práce posudky zpracované vedoucím práce a oponentem. Na jejich základě se může předem připravit a při obhajobě může nahlížet do vlastních poznámek k prezentaci bakalářské práce i k námětům a připomínkám obou posudků. Obhajoba sestává ze stručného představení práce autorem/autorkou (asi 5 minut), prezentace obou posudků (asi 5 minut), autorovy/autorčiny reakce na posudky a závěrečné rozpravy (asi 20 minut).

Ústní zkouška je hodnocena souborně a v případě neúspěchu se opakuje v plném rozsahu. Skládá se ze tří částí:

obecná a aplikovaná religionistika,
východní náboženské tradice,
západní náboženské tradice.

V úvodní části každého tematického okruhu je přesně formulován úkol, jemuž se má ve své prezentaci věnovat. Za úkolem následují odrážky, které představují významné dílčí aspekty či podoblasti tematického okruhu a napovídají studujícím, jaká látka do okruhu spadá.
Po vylosování okruhu má studující nárok na patnáctiminutovou přípravu. Ústní část zkoušky studující následně zahajuje prezentací, která se skládá (1) z obecnějšího úvodu, kde studující demonstruje pochopení problematiky, na niž se celý tematický okruh zaměřuje, a (2) z řešení úkolu na vybrané odrážce, na níž problematiku ilustruje ve větší konkrétnosti a hloubce. Mezi uvedenými odrážkami daného okruhu, tzn. jeho dílčími aspekty či podoblastmi, si studující volí sami, komise do jejich volby nezasahuje.

Tento způsob organizace ústní zkoušky, má za cíl přivést studující, aby rozvíjeli a před zkušební komisí demonstrovali své schopnosti uvažovat o obecných problémech a pojmech věcně a konkrétně.

Zároveň však platí, že by neměli během přípravy pominout ty aspekty problému, k nimž se během zkoušky nebudou chtít vyjádřit. Zvládnutí všech uvedených aspektů tematického okruhu (všech odrážek) komise předpokládá, což prakticky znamená, že může v rámci rozpravy diskusi přesunout směrem ke kterékoli podoblasti v rámci zadaného okruhu. Jakkoliv si tedy studující sám vybírá, jak rozpravu otevře, oblastí zkoušení z hlediska komise zůstává celý vylosovaný tematický okruh.

Podrobné tematické okruhy ke zkoušce jsou zveřejněny zde:
http://www.phil.muni.cz/relig/szzbc.php

Návrh témat kvalifikačních prací a témata obhájených prací

V uplynulých letech byly obhájeny například tyto bakalářské práce:

Komentovaná databáze fotografií božítělových procesí na jihovýchodní Moravě ve 20. století
https://is.muni.cz/th/179197/ff_b_b1/

Mediální obraz Hnutí Grálu ve vybraných českých tištěných periodikách
https://is.muni.cz/th/358120/ff_b/

Utváření obrazu kacířské iniciace templářů: Studie o vybraném prameni z jara 1310
https://is.muni.cz/th/383646/ff_b/

Percepce chasidského cadika v díle Jiřího Mordechaje Langera (1894-1943): Dvojí hledání identity
https://is.muni.cz/th/400357/ff_b/

Religionistický pohľad na koncept budhistickej ekonómie
https://is.muni.cz/th/172786/ff_b/

Doporučený průchod studijním plánem

Společný univerzitní základ (15 kr.)

Akademické předměty

K úspěšnému zakončení studia musí student v bakalářských studijních programech získat alespoň 5 kreditů z nabídky Akademických předmětů Filozofické fakulty. Například: Člověk mezi kulturou a přírodou: Základy interdisciplinárního výzkumu, Antika a evropská kultura, Základy argumentace, Mozek a mysl, Informatorium mateřského jazyka, Moc obrazu v raném středověku, Lidská mysl: Úvod do kognitivních věd, Digitální humanitní vědy.

Filozofie

K úspěšnému zakončení studia musí student v bakalářských studijních programech absolvovat předmět Filozofie.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:PH0001Filozofie pro posluchače nefilozofických oborů J. Petrželkazk 2/0/04 --
FF:PHA0001Philosophy for Non-Philosophical Disciplines Students J. Krobzk 0/2/04 --
8 kreditů

Jazyky

K úspěšnému ukončení studia na FF má student povinnost absolvovat v bakalářském studijním programu kurz vybraného cizího jazyka, který respektuje požadavek MU na minimální jazykovou kompetenci a je zakončen standardizovanou zkouškou na úrovni B2 dle ERR.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:CJVA2BAnglický jazyk pro akademické účely II M. Šindelářová Skupeňovázk 0/2/04 --
FF:CJVF2BFrancouzský jazyk pro akademické účely II M. Šindelářová Skupeňovázk 0/2/04 --
FF:CJVN2BNěmecký jazyk pro akademické účely II J. Vyorálkovázk 0/2/04 --
FF:CJVR2BMRuský jazyk pro akademické účely II J. Mikešovázk 0/2/04 --
FF:CJVS2BŠpanělský jazyk pro akademické účely II J. Žváčkovázk 0/2/04 --
20 kreditů

TV

Všichni studenti prezenčního studia bakalářských studijních programů mají povinnost během studia splnit podmínky pro udělení dvou zápočtů (1 zápočet = 1 kredit) z předmětů sportovních aktivit vypisovaných pod kódy P9. Předměty zajišťuje Centrum univerzitního sportu Fakulty sportovních studií.

Bakalářská práce

Studenti jsou povinni absolvovat v uvedených semestrech všechny 4 předměty s požadovaným ukončením a získat 15 kreditů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:RLBcA014Seminář k bakalářské práci I J. Valtrovák 0/1/05 4P
FF:RLBcA015Seminář k bakalářské práci II J. Valtrovák 0/1/05 5P
FF:RLBcA016Seminář k bakalářské práci III J. Valtrovák 0/1/05 6P
FF:RLBcPBakalářská práce z religionistiky J. Valtrováz 0/0/0- 6-
15 kreditů

Povinné předměty

Studenti jsou povinni absolvovat v uvedených semestrech všechny předměty s požadovaným ukončením a získat 90 kreditů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:RLBcA001Úvod do religionistiky J. Valtrovázk 2/0/05 1Z
FF:RLBcA002Buddhismus I J. Valtrovázk 2/0/04+1 1P
FF:RLBcA003Buddhismus II J. Valtrovázk 2/0/04+1 2P
FF:RLBcA004Indická náboženství M. Fujdazk 2/0/04+1 3P
FF:RLBcA005Judaismus D. Papoušekzk 2/0/04+1 3P
FF:RLBcA006Křesťanství I D. Zbíralzk 2/0/04+1 1P
FF:RLBcA007Křesťanství II J. Cigánzk 2/0/04+1 2P
FF:RLBcA008Islám J. Valtrovázk 2/0/04+1 4P
FF:RLBcA009Starověká náboženství D. Papoušekzk 2/0/04+1 2P
FF:RLBcA010Aktuální náboženská situace v ČR D. Václavíkzk 1/1/04+1 5P
FF:RLBcA012Dějiny religionistiky R. Kundtzk 2/0/04+1 6P
FF:RLBcA013Úvod do metodologie výzkumu v religionistice J. Valtrovázk 2/0/04+2 2Z
FF:RLBcA023Náboženství v historické a srovnávací perspektivě J. Valtrovázk 1/1/05+3 3Z
FF:RLBcA024Náboženství v sociologicko-antropologické perspektivě J. Valtrovázk 1/1/08 4Z
FF:RLBcA025Náboženství v kognitivně-psychologické perspektivě J. Valtrovázk 1/1/08 5Z
FF:RLBcA100Seminář ke Státní závěrečné zkoušce bakalářské R. Kundtk 0/2/05 6-
FF:RLZkBStátní závěrečná zkouška bakalářská J. ValtrováSZk 0/0/0- 6-
90 kreditů