FF FNREpV Novořecký jazyk a literatura
Název anglicky: Modern Greek Language and Literature
navazující prezenční vedlejší
Zahrnut v programu: FF N-RE_ Novořecký jazyk a literatura

Součásti SZZ a jejich obsah

Státní závěrečná zkouška má písemnou a ústní část, obě se skládají ve stejném zkouškovém období. K ústní části zkoušky přistupuje student či studentka pouze po úspěšném složení písemné části. Zkouškou jsou ověřovány znalosti získané v povinných předmětech profilujícího základu a v základních teoretických předmětech profilujícího základu.

V písemné části studenti "novořeckého bloku" dokládají znalost novořečtiny na úrovni C1 evropského referenčního rámce. Zkouška probíhá bez použití slovníku a skládá se z překladu krátkého textu z češtiny do řečtiny a z řečtiny do češtiny a z krátkého eseje na jedno ze tří navržených témat. U překladů je kladen důraz na postižení smyslu překládaného textu, nikoli na doslovnost. U překladu do češtiny je vyžadována také gramatická a ortografická korektnost a odpovídající stylistická úroveň.

Studenti "byzantologického bloku" v písemné části odpovídají na otázky týkající se zadaného úryvku z byzantské literatury (v originále i překladu). Otázky se týkají jazykové i literární povahy textu i jeho kulturně-historického zařazení.

V ústní části jsou ověřovány kompetence studenta v těchto oblastech:
- Mluvený projev v novořečtině (pouze novořecký blok).
- Znalost byzantské a starší novořecké literatury v rozsahu daném náplní předmětů Úvod do byzantské literatury, Řecká literatura 15.–18. století a příslušných seminářů, včetně schopnosti žánrové klasifikace a literární analýzy (předmět Vybrané literární teorie a metody interpretace textu)
- Znalost vývoje řeckého jazyka od helénistické koiné po současnost včetně orientace v textech ve starších fázích jazyka (předměty Vývoj novořeckého jazyka I. a II.)
- Sečtělost v byzantské a novořecké literatuře v originálech a překladech v rozsahu určeném příslušnými předměty (studenti ke státní zkoušce přinesou seznam četby).
- Přehledná znalost řeckých dějin 15.–18. století.

Doporučený průchod studijním plánem

Povinné předměty (P+PV 40 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:REMgr01Úvod do byzantské literatury M. Kulhánkovázk 2/0/05 1Z
FF:REMgr02Řecká literatura 15.-18. století M. Kulhánkovázk 2/0/05 3Z
FF:REMgr06History of the Modern Greek Language I M. Kulhánkovázk 1/1/05 3Z
FF:REMgr07Vývoj novořeckého jazyka II M. Kulhánkovázk 1/1/05 4Z
FF:REMgr13Řecké dějiny 15.-18. stol. K. Tsivosk 2/0/04 2P
24 kreditů

Povinně volitelné předměty

Blok 1

Novořecký blok, 16 kreditů

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:REMgr04Interpretační seminář II - novější literatura N. Votavová Sumelidisováz 0/2/04 --
FF:REMgr05Překladatelský seminář pro Mgr. N. Votavová Sumelidisováz 0/2/0 0.4 --
FF:REMgr09Katharevusa K. Bočková Loudováz 0/2/04 --
FF:REMgr10Jazykový seminář pro pokročilé I K. Bočková Loudováz 0/2/0 0.4 --
FF:REMgr11Písemný projev pro Mgr. I K. Bočková Loudováz 0/2/0 0.4 --
FF:REMgr14Písemný projev pro Mgr. II K. Bočková Loudováz 0/2/0 0.4 --
FF:REMgr15Jazykový seminář pro pokročilé II K. Bočková Loudováz 0/2/0 0.4 --
FF:REMgr16Novořecká dialektologie K. Bočková Loudováz 1/1/0 0.4 --
FF:REMgr17Literatura a překlad N. Votavová Sumelidisováz 0/2/0 0.4 --
36 kreditů

Blok 2

Byzantologický blok - 16 kreditů

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:KR024Greek philosophy of late Antiquity and early Christianity J. Franekz 2/0/04 --
FF:KR027Historical and Critical Introduction to the New Testament J. Franekk 2/0/04 --
FF:REMgr03Interpretační seminář I - starší literatura M. Kulhánkováz 0/2/04 --
FF:REMgr12Dějiny Byzance K. Tsivosk 2/0/04 --
FF:REMgr20Klasická řečtina pro Mgr. K. Bočková Loudováz 0/2/04 --
FF:REMgr21Saints and Holy (Wo)Men in Byzantine Literature and Art M. Kulhánkovák 1/1/04 --
FF:REMgr22Marvellous and Macabre Tales from Byzantium: Novels and Romances M. Kulhánkovák 1/1/05 --
29 kreditů