FF FBRLpCZV Religionistika
Název anglicky: Study of Religions
celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v prezenční formě jednooborový
Zahrnut v programu: FF B-RL_ Religionistika

Úvodní informace / Pokyny

Studium programu Religionistika v programu celoživotního vzdělávání je podle zákona č. 111/98 Sb realizováno formou dvousemestrálního placeného studia. Program je určen pro potencionální zájemce o řádné studium tohoto programu na FF MU. Pokud uchazeč v rámci podmínek celoživotního vzdělávání úspěšně ukončí níže uvedené kurzy ve stanoveném rozsahu, může být přijat do řádného prezenčního studia tohoto programu a všechny studijní výsledky mu budou uznány. Bližší informace podá studijní oddělení děkanátu FF MU.

Podmínky přijetí

 • podání přihlášky v termínu 1. 4. - 31. 7.
 • ukončené středoškolské vzdělání (do e-přihlášky se dokládá úřední konverze maturitního vysvědčení)
 • max. počet přijatých: 20 (rozhoduje pořadí dle podání přihlášky)

Průběh studia

Program lze realizovat pouze v rámci prezenčního studia, studenti navštěvují předměty vypisované pro prezenční studium bakalářského programu Religionistika. Během dvou semestrů si zapisují povinně kurzy Křesťanství I-II a Buddhismus I-II, které ukončují zkouškou. Dále musí absolvovat alespoň dva z dalších nabízených kurzů, které rovněž ukončují zkouškou: Judaismus, Islám, Indická náboženství, Náboženství starověkého Středomoří a Aktuální náboženská situace v ČR.

Studenti celoživotního studia absolvují kurzy za stejných podmínek jako studenti řádného studia:

 1. Kurzy navštěvují společně se studenty prezenčního studia.
 2. Příslušné kurzy si zapisují na začátku semestru.
 3. Kurzy ukončují předepsaným způsobem v příslušném zkouškovém období (viz informace o celoživotním vzdělávání na FF MU: https://www.phil.muni.cz/pro-uchazece/vzdelavani-po-cely-zivot).

Cena

Posluchač musí získat v rámci celoživotního vzdělávání 20 kreditů typu povinných předmětů a 10 kreditů typu povinně volitelných předmětů.
Celkem: 30 kreditů x 600,- Kč, tj. 18.000,- Kč, max. ve dvou splátkách vždy na začátku semestru. Při absolvování většího počtu kurzů než je předepsané, doporučené (optimální), penzum, platí posluchač za tyto kurzy navíc (dle počtu kreditů).

Podmínky přijetí do řádného studia

Absolventi CŽV mohou být přijati k řádnému bakalářskému studiu (prezenčnímu, nebo kombinovanému) za následujících podmínek:
 1. Podmínky programu
  • Absolvování kompletního dvousemestrálního studijního plánu v předepsané struktuře a zisk příslušného počtu kreditů.
  • Studijní průměr do 2,00.
 2. Podmínka obecná
  • Je nutné se přihlásit obvyklým způsobem k přijímacímu řízení do řádného studia a požádat o prominutí přijímací zkoušky.
   • Poznámka: O přijetí rozhoduje děkan na základě vyjádření pracoviště.

Praktické pokyny pro zájemce

 1. Bližší informace o studiu oboru Religionistika najdete na adrese: https://www.phil.muni.cz/pro-uchazece/bakalarske-studium/24157-religionistika. V případě dotazů na program se obracejte na Mgr. Janu Valtrovou, Ph.D., e-mail: jvaltrova@phil.muni.cz.
 2. Podejte v příslušných termínech přihlášku, která je v elektronické podobě dostupná na adrese https://is.muni.cz/prihlaska/. Zde najdete veškeré pokyny nutné pro správné vyplnění a odeslání přihlášky. V případě nejasností se obracejte na referentku pro celoživotní vzdělávání, paní Hanu Holmanovou (tel. 549 49 32 37, e-mail: czv@phil.muni.cz)
 3. Následně obdržíte informaci o přijetí a další pokyny včetně způsobu úhrady, její výše (dle vámi vybraného programu) a termínu (nejpozději v den zahájení semestru).

Důležité odkazy:

Informace o období semestru
https://www.phil.muni.cz/pro-uchazece/vzdelavani-po-cely-zivot
Řád celoživotního vzdělávání Masarykovy univerzity v Brně
Směrnice Filozofické fakulty MU č. 3/2019 o realizaci programů celoživotního vzdělávání na FF MU


Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FF:RLBcA002Buddhismus I J. Valtrovázk 2/0/04+1 - P
FF:RLBcA003Buddhismus II J. Valtrovázk 2/0/04+1 - P
FF:RLBcA004Indická náboženství M. Fujdazk 2/0/04+1 - PV
FF:RLBcA005Judaismus D. Papoušekzk 2/0/04+1 - PV
FF:RLBcA006Křesťanství I D. Zbíralzk 2/0/04+1 - P
FF:RLBcA007Křesťanství II J. Cigánzk 2/0/04+1 - P
FF:RLBcA008Islám J. Valtrovázk 2/0/04+1 - PV
FF:RLBcA009Starověká náboženství D. Papoušekzk 2/0/04+1 - PV
40 kreditů