FF FBPSpCZV Psychology
Name in Czech: Psychologie
lifelong learning in an accredited degree programme, full-time, single-subject
Included in the programme: FF B-PSYCH_ Psychology

Introductory information / Instructions

Bakalářský program Psychologie je podle zákona č. 111/98 Sb. realizován kromě formy řádného studia také jako placené celoživotní vzdělávání formou celoživotního studijního plánu a toto celoživotní vzdělávání je určeno zejména pro potencionální zájemce o budoucí řádné studium tohoto programu na FF MU. Pokud uchazeč v rámci podmínek celoživotního vzdělávání (viz níže) úspěšně absolvuje celoživotní studijní plán, může být přijat do řádného prezenčního studia tohoto programu a všechny studijní výsledky mu budou uznány. Bližší informace podá studijní oddělení děkanátu FF MU.

Podmínky přijetí do celoživotního vzdělávání

 • podání přihlášky v termínu 1. 4. - 31. 7.: k přihlášce je třeba dodat životopis spolu s potvrzeními o absolvovaných praxích majících vztah ke zvolenému oboru, dobrovolnické činnosti atd., osvědčení o absolvovaných vzdělávacích kurzech, práce zpracovávané v rámci SOČ, seznam prostudované literatury
 • ukončená SŠ (do e-přihlášky se dokládá úřední konverze maturitního vysvědčení)
 • přijímací zkouška: písemný oborový test (skládá se ze dvou oddílů - psychologie a biologie) a ústní pohovor (má komisionální povahu, komise sestává ze tří členů, součástí ústní zkoušky je motivace uchazeče ke studiu zvoleného oboru, rozprava nad psychologickými tématy) proběhnou 1. září 2023 (přesný čas a místo budou uvedeny v přihlášce nejpozději 15. 8., o zadání termínu do přihlášky je uchazeč informován na e-mail uvedený v přihlášce)
 • max. počet přijatých: 25

Realizace celoživotního vzdělávání

Celoživotní plán programu je dvousemestrální a lze jej realizovat pouze v rámci prezenční formy, studenti navštěvují předměty vypisované pro prezenční studium bakalářského programu Psychologie. (Prezenční studium, tj. denní, je založeno na pravidelné a přímé výuce.)

Rámcové podmínky celoživotního vzdělávání

Frekventanti absolvují předměty za stejných podmínek jako studenti řádného studia:

 1. Předměty navštěvují spolu s řádnými studenty.
 2. Příslušné předměty si zapisují na začátku semestru.
 3. Předměty ukončují předepsaným způsobem v příslušném zkouškovém období.

Cena

Posluchač musí získat v rámci celoživotního vzdělávání 35 kreditů typu povinných předmětů a minimálně 25 kreditů povinně volitelných předmětů z aktuální nabídky oboru.
Celkem: minimálně 60 kreditů x 600,- Kč, tj. 36.000,- Kč, max. ve dvou splátkách vždy na začátku semestru. Při absolvování většího počtu předmětů než je předepsané, doporučené (optimální), penzum, platí posluchač za tyto předměty navíc (dle počtu kreditů).

Podmínky přijetí z celoživotního vzdělávání do řádného studia

Absolventi CŽV mohou být přijati k řádnému bakalářskému studiu v prezenční formě za následujících podmínek:

 1. Podmínky programu
  • Absolvování kompletního dvousemestrálního studijního plánu v předepsané struktuře a zisk příslušného počtu kreditů a
  • prostý studijní průměr (počítají se jen úspěšné pokusy) za celé CŽV do 1,3.
 2. Podmínka obecná
  • Je nutné se přihlásit obvyklým způsobem k přijímacímu řízení do řádného studia a požádat o prominutí přijímací zkoušky.
   • Poznámka 1: O přijetí rozhoduje děkan/ka na základě vyjádření ústavu.
   • Poznámka 2: V případě přijetí k řádnému studiu se na základě elektronické žádosti uznávají absolvované předměty, a to v plném rozsahu.

Frekventanti si vyzkouší systém univerzitního studia a otestují i míru svého studijního zájmu a dispozic.

Výukový program CŽV má význam dlouhodobého a soustředěného přípravného kursu, který může radikálně zvýšit šance u přijímací zkoušky.

Praktické pokyny pro zájemce

 1. Nahlédněte na webové stránky http://www.psych.phil.muni.cz, kde získáte bližší informace o Psychologickém ústavu.
 2. Podrobné údaje o studiu psychologie najdete na adrese: https://www.phil.muni.cz/pro-uchazece/bakalarske-studium/24317-psychologie.
 3. Na adrese https://is.muni.cz/predmety/katalog?volby=fakulta:1421 si podle názvu nebo kódu jednotlivých předmětů můžete vyhledat podrobné anotace každého předmětu a informace o vyučujícím. U nabízených předmětů si všimněte také rozvrhového termínu předmětu (tyto informace aktuálně sledujte na webových stránkách).
 4. Podejte v příslušných termínech elektronickou přihlášku, která je dostupná na adrese https://is.muni.cz/prihlaska/. Zde najdete veškeré pokyny nutné pro správné vyplnění a odeslání přihlášky. Následně obdržíte informaci o přijetí/nepřijetí a případné další pokyny k zápisu a průběhu vzdělávání.
 5. V případě nejasností se obracejte na referentku pro celoživotní vzdělávání, paní Hanu Holmanovou (tel. 549 49 32 37, e-mail: czv@phil.muni.cz).

Důležité odkazy:

Informace o období semestru
https://www.phil.muni.cz/pro-uchazece/vzdelavani-po-cely-zivot
Řád celoživotního vzdělávání Masarykovy univerzity v Brně
Směrnice Filozofické fakulty MU č. 3/2019 o realizaci programů celoživotního vzdělávání na FF MU


Podzimní semestr

Compulsory courses

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:PSBA001Biology E. Závodnázk 2/0/04 --
FF:PSBA002History of Psychology H. Klimusovázk 2/0/04 --
FF:PSBA003General Psychology I: Cognitive Psychology P. Květonk 2/0/03 --
FF:PSBA004Introduction to Psychology P. Květonk 1/1/03 --
14 credits

Selective courses

Student vybírá předměty za minimálně 16 kreditů z této nabídky povinně volitelných předmětů.

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:PSBB012Psychology of Religion P. Moraveck 1/1/03 --
FF:PSBB017Work Experience with a Social Care Provider II Z. Stránskáz 0/0/5 praxe 5 dní.3 --
FF:PSBB031Historical and experimental practicum D. Vobořilk 0/2/03 --
FF:PSBB038Career Kick-off Z. Slováčkováz 1/1/03 --
FF:PSBB041Conducting interview with clients in substitute care I K. Bartošovák 0/2/03 --
FF:PSBB051Psychological Characteristics of Film Protagonists M. Blatnýk 0/2/03 --
FF:PSBB066Mental Illness in Movies K. Bartošováz 0/2/03 --
FF:PSBB068Argumentation seminar H. Přikrylová Kučerováz 0/2/03 --
FF:PSBB072Current topics of child psychology and professional education J. Zemank 0/2/03 --
FF:PSBB075Eight Weeks with Mindfulness I. Burešováz 1/1/03 --
FF:PSBB076Psychology of physical activity P. Vajdaz 0/2/03 --
FF:PSBB080Stress management & Mindfulness H. Přikrylová Kučerováz 0/1/02 --
FF:PSBB081The basics of effective communication H. Přikrylová Kučerováz 0/1/02 --
37 credits

Jarní semestr

Compulsory courses

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:PSBA006Work Experience with a Social Care Provider I Z. Stránskáz 0/0/5 praxe 5 dní (40 hod.).3 --
FF:PSBA007General Psychology II: Motivation and Emotion P. Květonzk 2/0/04 --
FF:PSBA008Developmental Psychology I I. Burešovák 2/1/04 --
FF:PSBA009Methodology of Psychology I M. Jelínekk 2/0/03 --
FF:PSBA010Neuroscience H. Přikrylová Kučerovázk 1/1/04 --
FF:PSBA011Psychological and Social Skill Development Groups K. Bartošováz 1/1/03 --
21 credits

Selective courses

Student vybírá předměty za celkem 9 kreditů z této nabídky povinně volitelných předmětů.

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:PSBB017Work Experience with a Social Care Provider II Z. Stránskáz 0/0/5 praxe 5 dní.3 --
FF:PSBB021Introduction to Transactional Analysis J. Dosedlovák 1/1/03 --
FF:PSBB024Psychophysiology E. Závodnák 1/0/03 --
FF:PSBB031Historical and experimental practicum D. Vobořilk 0/2/03 --
FF:PSBB038Career Kick-off Z. Slováčkováz 1/1/03 --
FF:PSBB042Conducting interview with clients in substitute care II K. Bartošovák 0/2/03 --
FF:PSBB051Psychological Characteristics of Film Protagonists M. Blatnýk 0/2/03 --
FF:PSBB054Student projects practice Z. Stránskák 0/2/03 --
FF:PSBB056Physiology of the nervous system E. Závodnák 2/0/03 --
FF:PSBB061Current topics in mental healthcare H. Přikrylová Kučerovák 0/2/03 --
FF:PSBB074Mental Illness - Children and Adolescents K. Bartošováz 0/2/03 --
FF:PSBB076Psychology of physical activity P. Vajdaz 0/2/03 --
36 credits