FF FBKRpV Klasický řecký jazyk a literatura
Název anglicky: Ancient Greek Language and Literature
bakalářský prezenční vedlejší
Zahrnut v programu: FF B-KR_ Klasický řecký jazyk a literatura

Součásti SZZ a jejich obsah

Státní závěrečná zkouška sestává z následujících dvou částí:


(1) Písemný test, jehož náplní je:  • překlad souvislého textu z řečtiny do češtiny;

  • skloňování substantiv a adjektiv;

  • utváření a gramatické určování slovesných tvarů;

  • slovesné řady;

  • nominální a verbální syntax, bez nutnosti aktivního překladu.


Písemný test navazuje primárně na předměty Úvod do jazykovědy, Řecká mluvnice I-IV a Řecká syntax I-II.


(2) Ústní zkouška, jejíž součástí je:


  • překlad Xenofónta (jedna kniha, standardně první kniha spisu O Kýrově vychování) anebo Platóna (Obrana Sókrata a jeden další dialog, standardně Symposion anebo Faidón) z řečtiny do češtiny a gramatický rozbor vybraných úseků;

  • zodpovězení jedné otázky z okruhů otázek k řecké literatuře;

  • zodpovězení jedné otázky k penzu povinné četby v překladu.


Ústní zkouška navazuje primárně na předměty Řecký proseminář: Xenofón, Řecký proseminář: Platón Antická řecká literatura: od Homéra k Eurípidovi a Antická řecká literatura: attická próza a helénistické období.

Studijní povinnosti

Povinná četba v překladu (minor):

Aischylos: Oresteia;
Aisópos: bajky;
Alkmán: Partheneion z Louvru;
Apollónios Rhodský: Argonautika (1. zpěv);
Aristofanés: Oblaka; Žáby; Ptáci;
Aristotelés: Poetika;
Batrachomyomachiá (Válka žab a myší);
Démosthenés: O věnci;
Eurípidés: hry ze svazku antické knihovny č. 39 (Alkéstis; Médeia; Trójanky; Élektrá; + satyrské drama Kyklóp); Eurípidés: hry ze svazku antické knihovny č. 54 (Ífigeneia v Tauridě) a č. 57 (Héraklés; Ión; Bakchantky);
Gorgiás: Chvála Heleny (In: Tribuni výmluvnosti. Přel. Václav Bahník. Praha 1974. AP, sv. 5);
Hérodotos: Dějiny (1. kniha);
Hésiodos: Theogoniá (Zrození bohů) nebo Práce a dny;
Homér: Ílias nebo Odysseia;
Ísokratés: K Filippovi* (In: Tribuni výmluvnosti. Přel. Václav Bahník. Praha 1974. AP, sv. 5);
Menandros: 1 komedie;
Nejstarší řecká lyrika (Přel. kolektiv překladatelů. Praha. 1981. AK sv. č. 44.);
Obrázky z řeckého života. Přel. R. Hošek, R. Mertlík, F. Stiebitz. Praha 1983. AK sv. č. 48.);
Platón: Faidros; Symposion; Prótagorás; Gorgiás; Ústava;
Polybios: Dějiny (1 kniha);
Sofoklés: Oidipús král; Antigona; Élektrá;
Thúkydidés: Dějiny peloponéské války (1. kniha);
Theokritos; Moschos a Bión (In: Písně pastvin a lesů. Přel. kolektiv překladatelů. Praha 1977. AK sv. č. 37.);
Xenofón: O Kýrově vychování; O hospodářství.


U výše uvedených děl lze zvolit kterýkoliv překlad, proto zde nejsou uvedeny bibliografické údaje (s výjimkou antologií, u nichž uvádíme základní bibliografické údaje pro snazší orientaci). Poučení o různých českých a slovenských překladech lze nalézt v knize: Luciano Canfora. Dějiny řecké literatury. Přel. D. Bartoňková a kol. Praha 2001. 757–798.

Návrh témat kvalifikačních prací a témata obhájených prací

Obhajoba práce není součástí státní závěrečné zkoušky.

Doporučený průchod studijním plánem

Povinné předměty (P+PV 60 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:KR001Řecká mluvnice I J. Stekláz 2/4/010 1Z
FF:KR011Antická řecká literatura: od Homéra k Eurípidovi I. Radovák 2/0/04 1Z
FF:KR002Řecká mluvnice II J. Stekláz 2/4/010 2Z
FF:KR012Antická řecká literatura: attická próza a helénistické období I. Radovák 2/0/04 2Z
FF:MED02Úvod do jazykovědy D. Urbanovák 1/1/04 2Z
FF:KR003Řecká mluvnice III J. Franekz 1/1/04 3Z
FF:KR005Řecká syntax I J. Franekz 1/1/04 3P
FF:KR007Řecký proseminář: Xenofón J. Franekk 0/2/04 3P
FF:KR004Řecká mluvnice IV J. Franekzk 1/1/04 4Z
FF:KR006Řecká syntax II J. Franekzk 1/1/04 4P
FF:KR008Řecký proseminář: Platón J. Franekk 0/2/04 4P
FF:KR010Četba starořeckých textů J. Steklák 0/2/04 4-
60 kreditů