FF FNLJUpV Učitelství latinského jazyka a literatury pro střední školy
Název anglicky: Upper Secondary School Teacher Training in Latin Language and Literature
navazující prezenční vedlejší
Zahrnut v programu: FF N-LJU_ Učitelství latinského jazyka a literatury pro střední školy

24 kr. oborové didaktiky a praxe

16 kr. povinné a povinně volitelné oborové předměty

POZOR! Některé oborové předměty navazujícího magisterského studia se vypisují pouze jednou za dva roky. Je proto třeba si je zapsat v roce, kdy jsou vypsány. Ve studijním plánu jsou i předměty, které se nevyučují, ale spočívají pouze v ověření znalostí. Vypisují se každý semestr a lze je splnit kdykoliv během studia. Jedná se o předměty Test z latinské normativní gramatiky a Samostatná četba autorů.

Další studijní povinnosti

Student musí během studia přečíst vybraná díla v originále a v překladu. Schopnost porozumět originálním textům, správně je číst a interpretovat i znalost děl přečtených v překladu se ověřuje v předmětu Samostatná četba autorů a u státní magisterské zkoušky.

Četba v originále:

L. Annaeus Seneca. Epistulae ad Lucilium 1, 16, 47.

C. Plinius Secundus. Epistulae I 1,9; VI 16, 20 IX 6, 36; X 1, 2, 37, 38, 96, 97.

S. Propertius I 1, 3, 18; III 21, 22; IV 7, 11.

Albius Tibullus I 1, 3 ,10; II 2; IV 7,9, 11.

C. Valerius Catullus 5, 11-14, 17, 21, 24, 31-43 46-52, 62, 66, 70-75, 83, 84, 87, 92-93, 109.

Carmina Burana 10, 11, 75, 76, 219.

Isidor ze Sevilly: Etymologiae VI, 3-14, XII 1-3.

Caesarius z Heisterbachu: Dialogus miraculorum, 1 distinkce dle vlastního výběru

Jan Ámos Komenský: Didactica magna, kap. 12, 20-22.

Četba v překladu:

Řecká lyrika: Stiebitz; Kallimachos; Apollónios Rhodský: Argonautika; Řečtí bukolikové (Theokritos, Moschos, Bión); Komedie pro všední den: Menandros (jedna komedie); Epiktétos: Rukověť či Marcus Aurelius: Hovory k sobě; Polybios: Dějiny II (druhý díl ve vydání Antické knihovny); Lúkiános: Šlehy a úsměvy (dvě menippské satiry dle vlastního výběru); Longos: Dafnis a Chloé; Nový zákon (jedno evangelium); Starý zákon (Genesis, Kniha moudrosti); Římská lyrika: výbor, Ferdinand Stiebitz (autoři císařského období); Sbohem, starý Říme: výbor, Eva Stehlíková; Horatius: Vavřín a réva (Odeon); Persius: satiry 1, 5, 6; Lucanus: Farsalské pole (1. a 6. kniha); Seneca: Faidra, Medea, O duševním klidu (některé z pojednání obsažených v tomto svazku Antické knihovny), Apokolokyntóza; Petronius: Satirikon; Tacitus: Annály; Quintilianus: Základy řečnictví (1., 2. a 10. kniha); Apuleius: Osel, Apologie aneb vlastní obhajoba proti nařčení z čarodějnictví; Iuvenalis: satira 1 a 4; Martialis: Posměšky a jízlivosti (přel. Radovan Krátký); Plinius: (1,20; 3,9/21; 4,14/15/27; 5,10; 6,16/20/21/32; 7,5/9/17; 8,7; 9,10/14; celá 10. kn.); Phaedrus: výběr z bajek přítomných ve výboru Václava Bahníka Svět ezopských bajek; Boëthius: Filozofie utěšitelkou; Ammianus Marcellinus (kn. 15, 16, 22);Augustinus: Vyznání. Einhardus: ... a neuniknout budoucímu věku, přel. P. Daniš, Praha 1999; Petr Alfonsi: Disciplina clericalis – Výchova žáků, přel. E. Mendelová, 1997; Kosmova kronika; Kristiánova legenda : život a umučení svatého Václava a jeho báby svaté Ludmily, Praha 2012; Karel IV.: Vlastní životopis; Klaret: Ptačí zahrádka; Bohuslav Balbín: Krásy a bohatství české země, přel. H. Businská, 1986 (s. 49-209, 283-303); Apoštol míru J. A. Komenský. Praha 1949 (cca 100 stran); Dante Alighieri: O rodném jazyce. Praha 2004 (s. 51-79); Živá tvář Erasma Rotterdamského. Praha 1985 (s. 95-270)

Státní závěrečná zkouška obsahuje tyto části:

1. Oborová didaktika – ústní zkouška ověřující znalosti metod výuky latinského jazyka a literatury. Rozprava nad vybranou složkou studentského portfolia. 2. Překlad originálního textu (Tacitus, Horatius). Student prokazuje schopnost pracovat s obtížnějším textem, který vyžaduje pokročilé znalosti dobového kontextu i hlubší teoretické znalosti (metrika) a dostatečnou zkušenost se čtením latinských prozaických i básnických textů. 3. Ústní zkouška z dějin latinské literatury (důkladná znalost antické literatury včetně literatury pozdní antiky, znalost základních rysů středověké latinské literatury). Student rovněž prokazuje znalost relevantních literárních děl z vlastní četby v překladu i v originále. U ústní zkoušky má student vyhrazeno 45 minut na přípravu textů se slovníkem. K ústní zkoušce si přinese seznam přečtených děl antických autorů v překladu i v originále a učitelské portfolio. Termíny závěrečných zkoušek jsou vypisovány v IS MU pravidelně třikrát za rok (v červnu, září a lednu) a zveřejněny na webových stránkách i na nástěnce ÚKS. V případě nejasností nebo potřeby konzultovat registraci předmětů kontaktujte Danu Stehlíkovou.

1. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FF:LJ303Základy středolatinské literatury P. Mutlovák 1/1/04 P PV
FF:LJ351Římská literatura císařství a pozdní antiky K. Petrovićovák 1/1/04 P P
FF:LJ951Didaktika latiny I D. Stehlíkovák 1/1/06 P P
FF:LJUPP01SPedagogická praxe I D. Stehlíkováz 0/0/03 P P
FF:LJURS01SReflektivní seminář k praxi I D. Stehlíkováz 0/0/01 P P
18 kreditů

2. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FF:LJ952Didaktika latiny II D. Stehlíkovák 1/1/06 P P
FF:LJ958Samostatná četba pro učitelské studium D. Stehlíkovák 0/0/02 P P
FF:LJUPP02SPedagogická praxe II D. Stehlíkováz 0/0/03 P P
FF:LJURS02SReflektivní seminář k praxi II D. Stehlíkováz 0/0/01 P P
FF:MEDMgr04Vybrané kapitoly ze středověké a humanistické literatury P. Mutlovázk 1/1/04 P PV
16 kreditů

3. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FF:LJ253Četba a metrický rozbor Horatia D. Urbanovák 0/2/04 P P
FF:LJUPP03SPedagogická praxe III D. Stehlíkováz 0/0/03 P P
FF:LJURS03SReflektivní seminář k praxi III D. Stehlíkováz 0/0/01 P P
8 kreditů

4. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FF:LJ156Test z latinské normativní gramatiky D. Urbanovák 0/0/0 0.2 P P
2 kredity