FF FNREpJ Novořecký jazyk a literatura
Název anglicky: Modern Greek Language and Literature
navazující prezenční jednooborový
Zahrnut v programu: FF N-RE_ Novořecký jazyk a literatura

Součásti SZZ a jejich obsah

Státní závěrečná zkouška se skládá ze zkoušky z novořeckého jazyka a literatury a z obhajoby magisterské diplomové práce. Obhajoba diplomové práce je ústní. Student při ní představí svoji práci a její cíle, reaguje na posudky školitele a oponenta a v následné diskusi odpoví na doplňující otázky či podněty.

Zkouška z novořeckého jazyka a literatury má písemnou a ústní část, obě se skládají ve stejném zkouškovém období. K ústní části zkoušky přistupuje student či studentka pouze po úspěšném složení písemné části. Zkouškou jsou ověřovány znalosti získané v povinných předmětech profilujícího základu a v základních teoretických předmětech profilujícího základu.

V písemné části student dokládá znalost novořečtiny na úrovni C1 (primárně předměty Jazykový seminář pro pokročilé a Písemný projev pro Mgr., ale jazykové kompetence si studenti vylepšují i v dalších profilujících předmětech). Zkouška probíhá bez použití slovníku a skládá se z překladu krátkého textu z češtiny do řečtiny a z řečtiny do češtiny a z krátkého eseje na jedno ze tří navržených témat. U překladů je kladen důraz na postižení smyslu překládaného textu, nikoli na doslovnost. U překladu do češtiny je vyžadována také gramatická a ortografická korektnost a odpovídající stylistická úroveň.

V ústní části jsou ověřovány kompetence studenta v těchto oblastech:
- Mluvený projev v novořečtině (předmět Jazykový seminář pro pokročilé a další).
- Znalost byzantské a starší novořecké literatury v rozsahu daném náplní předmětů Úvod do byzantské literatury, Řecká literatura 15.–18. století, včetně schopnosti žánrové klasifikace a literární analýzy (předmět Vybrané literární teorie a metody interpretace textu).
- Znalost vývoje řeckého jazyka od helénistické koiné po současnost včetně orientace v textech ve starších fázích jazyka (předměty Vývoj novořeckého jazyka I. a II., Klasická řečtina pro Mgr.)
- Sečtělost v byzantské a novořecké literatuře v originálech a překladech v rozsahu určeném příslušnými předměty (studenti ke státní zkoušce přinesou seznam četby).
- Přehledná znalost řeckých dějin 15.–18. století.

Návrh témat kvalifikačních prací a témata obhájených prací

Stratis Tsirkas: Trilogie Akyvernites Polities jako milník novořecké prózy 20. století (https://is.muni.cz/auth/th/383610/ff_m/?lang=cs)
Odraz Freudových teorií v románové trilogii Aklimatizace v záři Apollóna (https://is.muni.cz/auth/th/262217/ff_m/?lang=cs)
Středověký Peloponés očima novořeckých autorů: A. R. Rangavis a A. Terzakis (https://is.muni.cz/auth/th/261091/ff_m/?lang=cs)
Satira v krétské literatuře 14.-16. století (https://is.muni.cz/auth/th/110012/ff_m/?lang=cs)
Cyperčina: dialekt, idióm alebo samostatný jazyk? Sociolingvistický popis súčasnej cyperčiny (https://is.muni.cz/auth/th/439372/ff_m/?lang=cs)
Neslovesné prostorové výrazy v novořečtině (https://is.muni.cz/auth/th/262562/ff_m/?lang=cs)


Doporučený průchod studijním plánem

Diplomová práce

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:REMgrD01Seminář k magisterské diplomové práci I M. Kulhánkováz 0/2/010 3P
FF:REMgrD02Seminář k magisterské diplomové práci II M. Kulhánkováz 0/2/010 4P
20 kreditů

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:KR027Historical and Critical Introduction to the New Testament J. Franekk 2/0/04 3P
FF:MEDMgr01Vybrané literární teorie a metody interpretace textu K. Petrovićovák 1/1/04 1Z
FF:REMgr01Úvod do byzantské literatury M. Kulhánkovázk 2/0/05 1Z
FF:REMgr02Řecká literatura 15.-18. století M. Kulhánkovázk 2/0/05 3Z
FF:REMgr03Interpretační seminář I - starší literatura M. Kulhánkováz 0/2/04 1P
FF:REMgr04Interpretační seminář II - novější literatura N. Votavová Sumelidisováz 0/2/04 2P
FF:REMgr05Překladatelský seminář pro Mgr. N. Votavová Sumelidisováz 0/2/0 0.4 2P
FF:REMgr06Vývoj novořeckého jazyka I M. Kulhánkovázk 1/1/05 3Z
FF:REMgr07Vývoj novořeckého jazyka II M. Kulhánkovázk 1/1/05 4Z
FF:REMgr09Katharevusa K. Bočková Loudováz 0/2/04 4P
FF:REMgr10Jazykový seminář pro pokročilé I K. Bočková Loudováz 0/2/0 0.4 1P
FF:REMgr11Písemný projev pro Mgr. I K. Bočková Loudováz 0/2/0 0.4 2P
FF:REMgr12Dějiny Byzance M. Meškok 2/0/04 3-
FF:REMgr13Řecké dějiny 15.-18. stol. M. Meškok 2/0/04 4P
FF:REMgr20Klasická řečtina pro Mgr. K. Bočková Loudováz 0/2/04 3P
64 kreditů

Povinně volitelné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:KR024Řecká filozofie pozdní antiky a raného křesťanství J. Franekz 2/0/04 --
FF:KR025Reading Homer's Iliad J. Franekk 2/0/04 --
FF:KR026Reading Homer's Odyssey J. Franekk 2/0/04 --
FF:LgMA01Základy indoevropské srovnávací jazykovědy I V. Blažekzk 1/1/05 --
FF:LgMA02Základy indoevropské srovnávací jazykovědy II V. Blažekzk 1/1/05 --
FF:MEDMgr09Úvod do studia kultur arabsky mluvících zemí D. Čižmíkovázk 1/1/04 --
FF:NARX11Classical and Post-Classical Narratologies B. Fořtk 0/2/05 --
FF:REBc36Studijní soustředění N. Votavová Sumelidisováz 0/30/04 --
FF:REBc37Pracovní stáž N. Votavová Sumelidisováz 0/0/06 --
FF:REMgr14Písemný projev pro Mgr. II K. Bočková Loudováz 0/2/0 0.4 --
FF:REMgr15Jazykový seminář pro pokročilé II K. Bočková Loudováz 0/2/0 0.4 --
FF:REMgr16Novořecká dialektologie K. Bočková Loudováz 1/1/0 0.4 --
FF:REMgr17Literatura a překlad N. Votavová Sumelidisováz 0/2/0 0.4 --
FF:REMgr18Byzantská říše za vlády dynastie Komnénovců (1081-1204) M. Meškok 2/0/04 --
FF:REMgr19Byzantská říše za vlády makedonské dynastie (867-1056) M. Meškok 2/04 --
65 kreditů

Volitelné předměty