FF FNETpV Etnologie
Název anglicky: Ethnology
navazující prezenční vedlejší
Zahrnut v programu: FF N-ET_ Etnologie

Součásti SZZ a jejich obsah

Studijní plán vedlejší (minor) nabízí pro posluchače jiných programů v hlavních studijních plánech možnost vybrat si, kromě profilujících předmětů (20 kreditů), další předměty z hlavního studijního plánu etnologie podle vlastního uvážení v rozsahu doporučeného počtu 20 kreditů. Tento princip je nastolen proto, že etnologie je jako obor postavena na studiu problematiky kulturní, etnické a sociální, která je velmi široká, ale zároveň dává posluchačům jiných studijních programů prostor pro výběr předmětů na základě jejich specializace. Studijní plán etnologie minor je tedy konstruován jako profilační možnost pro studenty příbuzných oborů. Student si proto volí z nabídky takové předměty, které povedou k hlubší profilaci jeho zaměření (např. studenti uměnovědných oborů si vyberou primárně předměty z folkloristiky, studenti historie či archeologie předměty, které se věnují historické antropologii, studenti sociálních věd předměty reflektující etnickou problematiku ad.)


Doporučený průchod studijním plánem

Povinné předměty (P+PV 40 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:ETMA103Pramenné studium a terénní výzkum I M. Pavlicováz 0/2/04 -Z
FF:ETMA105Odborná exkurze M. Pavlicováz 0/2/04 2Z
FF:ETMA106Analýza a zpracování kvalitativních dat M. Válkazk 1/1/04 1Z
FF:ETMA107Kapitoly z dějin antropologických výzkumů M. Pavlicovázk 1/1/04 4P
FF:ETMA118UNESCO a ochrana kulturního nehmotného dědictví D. Drápalazk 2/0/04 1P
20 kreditů

Povinně volitelné předměty

Blok 1

Student musí získat v kategorii povinně volitelných předmětů nejméně 20 kreditů. Výběr může uzpůsobit zaměření svého hlavního oboru či zájmu.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:ETMA109My a Oni: sociální konstrukce menšin M. Válkazk 2/0/04 3-
FF:ETMA111Narativní kultura M. Pavlicovázk 2/0/04 3-
FF:ETMA114Etnografie a film: způsoby vidění za objektivem M. Pavlicovázk 2/0/04 2-
FF:ETMA117Vybrané profesní a sociální skupiny D. Drápalazk 2/0/04 2-
FF:ETMA120Slováci M. Válkazk 2/0/04 4-
FF:ETMA122Životní příběh a etnologie M. Pavlicovázk 1/1/04 1-
FF:ETMA123My a ti Druzí: trampoty s multikulturalismem M. Válkazk 2/0/04 4-
FF:ETMA126Dvojí tvář magie M. Pavlicovázk 2/0/04 1-
FF:ETMA128Tramping jako subkultura D. Drápalazk 2/0/04 2-
FF:ETMA130Sondy z etnologických výzkumů I M. Pavlicovázk 0/2/04 --
FF:ETMA131Sondy z etnologických výzkumů II M. Pavlicovázk 0/2/04 --
FF:ETMA132Etnologie v praxi M. Pavlicovázk 0/2/03 --
FF:ETMB100Kapitoly z dějin uměleckého řemesla A. Křížovázk 2/0/04 4-
FF:ETMB101Teorie a praxe konstrukce skupinových identit D. Drápalazk 2/0/04 --
FF:ETMB105Armáda jako nástroj socializace M. Pavlicovázk 2/0/04 --
59 kreditů