FF FBRSpSRKS Ruská kulturní studia
Název anglicky: Russian Cultural Studies
bakalářský prezenční se specializací
Zahrnut v programu: FF B-RS_ Ruská studia

Součásti SZZ a jejich obsah

SZZ se obsahuje tyto části:


1. Obhajoba diplomové práce


2. Praktická znalost jazyka – písemná a ústní zkouška z ruského jazyka ověřující znalosti lexika a gramatiky a schopnosti kultivovaného písemného a ústního projevu v ruském jazyce.
Části písemné zkoušky: korektura běžného věcného textu, test na porozumění ruskému textu, mluvnický doplňovací test, doplňovací test pro ověření znalosti slovní zásoby, překlad krátkého věcného textu z R do Č a samostatných vět z Č do R.
Ústní zkouška: 1. ověření systémových znalostí jazyka na základě písemné části zkoušky, 2. konverzace na zadané téma.


3. Ruský jazyk – ústní zkouška ověřuje teoretické znalosti z oblasti obecné jazykovědy, ruské mluvnice a základů překladatelství a schopnost jejich aplikace na konkrétní jazykový a textový materiál.


4. Ruská literatura, kultura a dějiny – ústní zkouška ověřující znalosti teorie a historie ruské literatury od nejstarších dob po současnost, a to včetně schopnosti interpretovat literární text, dále zkouška ověřuje znalosti ruských dějin a orientaci v ruské kultuře a reáliích.Podrobnější okruhy pro SZZ jsou uveřejňovány na webových stránkách Ústavu slavistiky v informacích k jednotlivým aktuálním oborům.

Návrh témat kvalifikačních prací a témata obhájených prací

Obhájené práce:
Kategorija intensivnosti v russkom i slovackom jazykach (2017)
https://is.muni.cz/th/437964/ff_b/?fakulta=1421


Neshodný přívlastek vyjádřený v ruštině předložkovým pádem substantiva a jeho responze v češtině (2014)
https://is.muni.cz/th/399183/ff_b/?fakulta=1421


Akcentnyje tipy imen suščestvitěľnych ženskogo roda v sovremennom russkom jazyke (2014)
https://is.muni.cz/th/342722/ff_b/?fakulta=1421


Ideál ženy v ruské literatuře 20. a 30. let 20. století (na příkladu děl Cement, Jak se kalila ocel a Jedenačtyřicátý) (2017)
https://is.muni.cz/th/432773/ff_b/?fakulta=1421


Solovjov na pomezí. Tři rozhovory (2017)
https://is.muni.cz/th/415780/ff_b_c1/?fakulta=1421


Román J. I. Zamjatina „My“ v kontextu vývoje ruského politického smýšlení počátku 20. století (2016)
https://is.muni.cz/th/415671/ff_b/?fakulta=1421Návrh témat diplomových prací:


Funkcionirovanije predložnych konstrukcij v jazyke reklamy


Frazémy s komponentem vlastních jmen v ruském a českém jazyce


Byt russkogo krestjanstva i tradicionnyj uklad russkogo sela v konce XIX – načala XX veka.


Eurasijství: srovnání názorových postojů a činnosti Pařížského a Pražského střediska


Roman Zimnjaja doroga Leonida Juzefoviča v kontekste sovremennoj russkoj istoričeskoj prozy (učityvaja žanr dokumental’nyj roman)


Doporučený průchod studijním plánem

Společná část (90-120kr.)

Společný univerzitní základ (15 kr.)

Akademické předměty

K úspěšnému zakončení studia musí student v bakalářských studijních programech získat alespoň 5 kreditů z nabídky Akademických předmětů Filozofické fakulty. Například: Člověk mezi kulturou a přírodou: Základy interdisciplinárního výzkumu, Antika a evropská kultura, Základy argumentace, Mozek a mysl, Informatorium mateřského jazyka, Moc obrazu v raném středověku, Lidská mysl: Úvod do kognitivních věd, Digitální humanitní vědy.

Filozofie

K úspěšnému zakončení studia musí student v bakalářských studijních programech absolvovat předmět Filozofie.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:PH0001Filozofie pro posluchače nefilozofických oborů J. Krobzk 2/0/04 --
FF:PHA0001Philosophy for Non-Philosophical Disciplines Students J. Krobzk 0/2/04 --
8 kreditů
Jazyky

K úspěšnému ukončení studia na FF má student povinnost absolvovat v bakalářském studijním programu kurz vybraného cizího jazyka, který respektuje požadavek MU na minimální jazykovou kompetenci a je zakončen standardizovanou zkouškou na úrovni B2 dle ERR.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:CJVA2BAnglický jazyk pro akademické účely II M. Šindelářová Skupeňovázk 0/2/04 --
FF:CJVF2BFrancouzský jazyk pro akademické účely II D. Veškrnovázk 0/2/04 --
FF:CJVN2BNěmecký jazyk pro akademické účely II J. Vyorálkovázk 0/2/04 --
FF:CJVR2BMRuský jazyk pro akademické účely II M. Ševečkovázk 0/2/04 --
FF:CJVS2BŠpanělský jazyk pro akademické účely II J. Žváčkovázk 0/2/04 --
20 kreditů
TV

Všichni studenti prezenčního studia bakalářských studijních programů mají povinnost během studia splnit podmínky pro udělení dvou zápočtů (1 zápočet = 1 kredit) z předmětů sportovních aktivit vypisovaných pod kódy P9. Předměty zajišťuje Centrum univerzitního sportu Fakulty sportovních studií.

Bakalářská práce (min 10kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:RSb100Seminář k bakalářské diplomové práci J. Šaurz 0/2/010 6P
FF:RSb200Bakalářská diplomová práce J. Šaurz 0/0/0- 6-
10 kreditů

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:RSb001Jazyková cvičení I S. Špačkováz 0/4/05 1P
FF:RSb002Jazyková cvičení II S. Špačkovázk 0/4/05 2P
FF:RSb003Jazyková cvičení III S. Špačkováz 0/4/05 3P
FF:RSb004Jazyková cvičení IV S. Špačkovázk 0/4/05 4P
FF:RSb005Jazyková cvičení V T. Juříčkováz 0/4/05 5P
FF:RSb006Jazyková cvičení VI T. Juříčkovázk 0/4/05 6P
FF:RSb007Cvičení z ruského pravopisu S. Špačkováz 0/2/05 2P
FF:RSb008Praktická fonetika ruštiny T. Juříčkováz 0/2/05 1P
FF:RSb009Základy ruské mluvnice I J. Gazdaz 1/1/05 1P
FF:RSb010Základy ruské mluvnice II J. Gazdazk 1/1/05 2P
FF:RSb011Přehled ruské literatury I J. Dohnalzk 1/1/05 1Z
FF:RSb012Přehled ruské literatury II I. Pospíšilzk 2/0/05 2Z
FF:RSb013Dějiny Ruska J. Šaurzk 2/0/05 1Z
FF:RSb014Současné Rusko J. Šaurzk 1/1/05 2Z
FF:RSb015Konverzace a písemný projev v ruštině I S. Špačkováz 0/2/05 5P
FF:RSb016Konverzace a písemný projev v ruštině II S. Špačkováz 0/2/05 6P
FF:RSb017Normativní mluvnice I – tvarosloví J. Gazdazk 1/1/05 3P
FF:RSb018Normativní mluvnice II – syntax J. Gazdazk 1/1/05 4P
FF:RSb019Základy překladatelství J. Gazdaz 1/1/05 5P
95 kreditů

Specializační část

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:RSb040Úvod do studia literární vědy I. Pospíšilzk 1/1/05 3P
FF:RSb041Základy jazykovědy J. Gazdazk 1/1/05 3P
FF:RSb042Interpretace literárního textu J. Dohnalz 1/1/05 4P
15 kreditů

Povinně volitelné předměty

Blok 1: Literárně-historické semináře

Nutno získat 20 kreditů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:RSb043Stará literatura východních Slovanů a ruská literatura 18. století I. Pospíšilzk 1/1/05 4P
FF:RSb044Ruská literatura sentimentalismu a romantismu J. Dohnalzk 1/1/05 3P
FF:RSb045Ruská literatura od romantismu k moderně I. Pospíšilzk 1/1/05 6P
FF:RSb046Stříbrný věk ruské literatury J. Dohnalzk 1/1/05 5P
FF:RSb047Ruská literatura 20. století J. Šaurzk 1/1/05 4P
FF:RSb048Současná ruská literatura P. Zolinazk 1/1/05 6P
FF:RSb049Čtení z ruské poezie I. Pospíšilzk 1/1/05 5P
35 kreditů
Blok 2: Kultura, dějiny, reálie

Nutno získat 15 kreditů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:JSB_SLAV53"Vojna s Turkem" 1526-1878: Habsburská říše, Polsko, Rusko a kozáci proti Osmanské říši V. Štěpánekz 1/1/04 5P
FF:JSB_SLAV54Pravoslaví a slovanský svět V. Štěpánekz 1/1/05 5P
FF:RSb050Specifika ruského historického vývoje J. Šaurzk 1/1/05 5P
FF:RSb051Ruské umění a kultura J. Šaurzk 1/1/05 4P
FF:RSb052Odraz ruské literatury v ruské hudbě 19.–21. století P. Zolinazk 1/1/05 4P
FF:UJS_01Klasická ruská hudba P. Kalinaz 2/0/04 6P
28 kreditů
Blok 3: Doplňující kurzy

Nutno získat 10 kreditů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:JSB150Slovanské areály P. Krejčízk 2/0/05 --
FF:JSB252Současný Balkán V. Štěpánekzk 2/0/04 --
FF:PJN104Dějiny, kultura a reálie Polska R. Buchtovázk 1/1/05 --
FF:RSb026Základy tlumočnictví J. Dohnalz 1/1/04 --
FF:RSb027Překlad věcných textů S. Špačkováz 0/2/05 --
FF:RSb053Rétorika J. Dohnalz 1/1/04 --
FF:RSb054Slovní zásoba ruštiny J. Gazdazk 1/1/05 --
FF:UJS206bDuchovní a materiální kultura Ukrajinců P. Kalinaz 2/0/05 --
37 kreditů