FF FBPJpV Polská studia
Název anglicky: Polish Studies
bakalářský prezenční vedlejší
Zahrnut v programu: FF B-PJ_ Polská studia

Součásti SZZ a jejich obsah

SZZ se skládá z následujících části:


1. Jazykový systém polštiny (písemná a ústní část) – ověření znalostí z povinných lingvistických disciplín, tj. základů jazykovědy a normativní mluvnice polštiny (jen ústně), a ověření schopnosti správného ústního a písemného projevu v polském jazyce na úrovni B1 (písemná část: gramatická, lexikální a překladová cvičení, esej na zadané téma; ústní část: konverzace na zadané téma).


2. Literatura, kultura, dějiny a reálie Polska (písemná a ústní část) – ověření znalostí dějin polské literatury a kultury, orientace v historii a reáliích Polska v rozsahu povinných předmětů.


Podrobnější okruhy pro SZZ jsou uveřejňovány na webových stránkách Ústavu slavistiky v informacích k jednotlivým aktuálním oborům.


Doporučený průchod studijním plánem

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:PJN101Úvod do studia jazykovědy R. Madeckizk 2/0/05 1Z
FF:PJN102Polština – jazykový kurz I M. Przybylskiz 0/4/04 1-
FF:PJN103Základy polské gramatiky I R. Madeckiz 1/1/03 1Z
FF:PJN104Dějiny, kultura a reálie Polska R. Buchtovázk 1/1/05 1P
FF:PJN105Polština – jazykový kurz II M. Przybylskiz 0/4/04 2-
FF:PJN106Fonetika a fonologie současné polštiny R. Madeckiz 1/1/03 2Z
FF:PJN107Základy polské gramatiky II R. Madeckizk 1/1/04 2Z
FF:PJN201Normativní mluvnice polštiny I (morfologie) R. Madeckizk 2/1/04 3Z
FF:PJN202Polština – jazykový kurz III R. Madeckiz 0/4/04 3P
FF:PJN203Polská literatura a kultura do roku 1918 R. Buchtováz 2/1/03 3P
FF:PJN204Současné Polsko: vývoj, aktuální stav a perspektivy R. Buchtovázk 1/1/04 3P
FF:PJN205Polština – jazykový kurz IV R. Madeckizk 0/4/05 4P
FF:PJN206Normativní mluvnice polštiny II (lexikologie a sémantika) R. Madeckiz 1/1/03 4Z
FF:PJN207Polská literatura a kultura 20. století R. Buchtováz 2/1/03 4P
54 kreditů

Povinně volitelné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:PJN208Základy překladatelství R. Buchtovázk 1/1/05 --
FF:PJN213Osobnosti polské literatury: interpretační seminář R. Buchtovázk 0/2/03+2 --
FF:PJN307Vybrané problémy polské kultury a literatury 19.–21. století R. Buchtovázk 1/1/05 --
FF:PJV014Lektura i analiza tekstów o Polsce i Polakach R. Madeckiz 0/2/04 --
FF:PJV020Samostatná četba polské beletrie v překladech M. Przybylskiz 0/0/0 četba a konzultace.2 --
FF:PJV030Dodatkowe konwersacje dla studiów licencjackich M. Przybylskiz 0/1/01 --
FF:JSB100Srovnávací studium slovanských jazyků E. Krejčovázk 1/1/05 --
FF:RSb040Úvod do studia literární vědy I. Pospíšilzk 1/1/05 --
32 kreditů