FF FNSLAVpH Slavistika
Název anglicky: Slavistics
navazující prezenční hlavní
Zahrnut v programu: FF N-SLAV_ Slavistika

Součásti SZZ a jejich obsah

SZZ se skládá z následujících části:


1. Obhajoba diplomové práce


2. Literárněvědná a areálová slavistika – ústní zkouška ověřující podle zvoleného profilového jazyka znalosti teorie a dějin vybrané slovanské literatury (literatur) v kulturním a historickém kontextu příslušného areálu (ukrajinský / východoslovanský a středoevropský, případně polský / středoevropský, nebo jihoslovanský /balkánský – na základě absolvovaných kurů student volí jeden z areálů), literární komparatistiky a genologie, dále zkouška ověřuje orientaci v dějinách vzájemných vztahů mezi slovanskými národy a v kulturních reáliích.


3. Jazykovědná slavistika a profilový slovanský jazyk – ústní zkouška ověřující znalosti z oblasti teoretického myšlení o jazyce, diachronního i synchronního vývoje daného slovanského jazyka (jazyků), orientaci ve stylistice a praktickou znalost vybraného profilového jazyka (v tomto případě je součástí zkoušky i písemná část), tj. znalost lexika a gramatiky a schopnost kultivovaného písemného a ústního projevu v daném jazyce (u maioru na úrovni B1+ až B2).Podrobnější okruhy pro SZZ jsou uveřejňovány na webových stránkách Ústavu slavistiky v informacích k jednotlivým aktuálním oborům.

Návrh témat kvalifikačních prací a témata obhájených prací

Návrhy témat diplomových prací:


Obraz významné kulturní/politické události v jihoslovanském prostoru na stránkách českého vědeckého, denního či populárního tisku (analýza)


Kulturní život ukrajinské diaspory v meziválečném Brně


Obraz Ukrajiny na stránkách časopisu Slovanský přehled v letech 1898–1939


Osobnosti z českých zemí působící v dílčím jihoslovanském prostředí (na bázi heuristiky v tisku a archivech)


Česko a Češi v polském mediálním diskurzu na příkladu názorového týdeníku Polityka (příp. Wprost či Newsweek)Příklady obhájených diplomových prací:


Reflexe lidové kultury v tvorbě Wiesława Myśliwského. Dostupné z: https://is.muni.cz/ th/wcu9w.


Vznik a používanie rusínskeho jazyka na východnom Slovensku (komparatívny výskum koexistencie rusínskeho, ukrajinského a slovenského jazyka). Dostupné z: https://is.muni.cz/th/se1yg. .


Obraz Československa v polském deníku "Trybuna Ludu" během pražského jara. Dostupné z: https://is.muni.cz/th/bhc5w.


Aleksandrinke – zgodovinski fenomen ženskega izseljevanja . Dostupné z: https://is.muni.cz/ th/z4qkl.


Kapitoly z dějin Československo-jihoslovanské ligy. Dostupné z: https://is.muni.cz/ th/we3f6.


Mezijazyková homonymie a paronymie u sloves (na materiálu ze slovanských jazyků).Dostupné z: https://is.muni.cz/th/a1n9n.


Narodnyj taneć jak nacionaľne nadbannja choreohrafičnoji kuľtury Ukrajiny. Dostupné z: https://is.muni.cz/th/cix0p.


Jihoslovanské drama na jevištích českých divadel od roku 1990 do roku 2015. Dostupné z: https://is.muni.cz/th/eqqqy.


Anglicismy v současné polštině (na základě textů z oblasti IT) . Dostupné z: https://is.muni.cz/ th/jqiih.


Doporučený průchod studijním plánem

Diplomová práce

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:SLAV01Seminář k magisterské diplomové práci I V. Štěpánekz 0/2/010 3P
FF:SLAV02Seminář k magisterské diplomové práci II V. Štěpánekz 0/2/010 4P
FF:SLAV03Magisterská diplomová práce V. Štěpánekz 0/0/0- 4-
20 kreditů

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:PJ_SLAV01Dějiny myšlení o jazyce R. Madeckizk 1/1/05 1P
FF:PJ_SLAV02Střední Evropa: areál, pomezí, identita I. Pospíšilzk 2/0/05 1Z
FF:PJ_SLAV03Stylistika a kultura jazyka R. Madeckizk 1/1/05 2P
FF:RSn092Literární komparatistika a genologie I. Pospíšilzk 1/1/05 2Z
FF:JSB_SLAV11Staroslověnština E. Krejčovázk 1/1/05 2P
FF:PJ_SLAV04Kulturní cestovní ruch a slovanský areál R. Buchtovázk 1/1/05 3P
FF:JSB_SLAV51Balkán a Evropa vzájemnýma očima: obrazy a stereotypy napříč staletími P. Stehlíkz 1/1/05 3P
35 kreditů

Povinně volitelné předměty

Blok I: Profilový slovanský jazyk

Nutno získat min. 7 kreditů. Jeden z níže nabízených jazyků si student volí jako profilový a jeho znalost (odpovídající výstupní úrovni příslušného dvousemestrálního kurzu) bude ověřována u státní závěrečné zkoušky.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:JSB_SLAVb1Bulharština pro středně pokročilé I E. Krejčováz 0/2/03 1P
FF:JSB_SLAVb2Bulharština pro středně pokročilé II E. Krejčovázk 0/2/04 2P
FF:JSB_SLAVh1Chorvatština pro středně pokročilé I P. Krejčíz 0/2/03 1P
FF:JSB_SLAVh2Chorvatština pro středně pokročilé II P. Krejčízk 0/2/04 2P
FF:JSB_SLAVm1Makedonština pro středně pokročilé I E. Krejčováz 0/2/03 1P
FF:JSB_SLAVm2Makedonština pro středně pokročilé II E. Krejčovázk 0/2/04 2P
FF:JSB_SLAVn1Slovinština pro středně pokročilé I P. Krejčíz 0/2/03 1P
FF:JSB_SLAVn2Slovinština pro středně pokročilé II P. Krejčízk 0/2/04 2P
FF:JSB_SLAVs1Srbština pro středně pokročilé I P. Krejčíz 0/2/03 1P
FF:JSB_SLAVs2Srbština pro středně pokročilé II P. Krejčízk 0/2/04 2P
FF:PJ_SLAV06Současná polština 1: jazykový seminář R. Madeckiz 0/4/03 1P
FF:PJ_SLAV08Současná polština 2: jazykový seminář R. Madeckizk 0/2/04 2P
FF:UJ_SLAV02Lektorská cvičení z ukrajinštiny I H. Myronovaz 0/2/04 1P
FF:UJ_SLAV03Lektorská cvičení z ukrajinštiny II H. Myronovazk 0/2/05 2P
51 kreditů

Blok II: Vztahy mezi slovanskými národy

Nutno získat min. 5 kreditů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:PJ_SLAV05Vztahy Polska a Ukrajiny s českými zeměmi P. Kalinazk 1/1/05 1P
FF:JSB_SLAV52Jihoslovansko-české vztahy V. Štěpánekzk 1/1/05 2P
FF:RSn099My a oni: česko-ruské vztahy včera a dnes I. Pospíšilzk 1/1/05 2P
15 kreditů

Blok III: Vybrané otázky slavistiky a slovanského areálu

Nutno získat min. 4 kredity.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:JSB_SLAV12Biblické texty ve světle slovanských překladů E. Krejčováz 1/1/04 --
FF:JSB_SLAV53"Vojna s Turkem" 1526-1878: Habsburská říše, Polsko, Rusko a kozáci proti Osmanské říši V. Štěpánekz 1/1/04 --
FF:JSB_SLAV54Pravoslaví a slovanský svět V. Štěpánekz 1/1/05 --
FF:JSB_SLAV55Literární teorie 20. a 21. století a slovanské literatury V. Štěpánekz 1/1/05 --
FF:JSB071Češi v jihovýchodní Evropě P. Stehlíkz 1/1/04 --
FF:PJ_SLAV15Prostor postkomunistické Evropy v současné polské reportáži R. Madeckiz 1/1/04 --
FF:SK_39Kapitoly z českých a slovenských kultúrnych a literárnych vzťahov I. Pospíšilz 2/0/03 --
FF:UJ_SLAV01Ludvík Kuba: folklorista a malíř slovanských národů P. Kalinaz 1/1/04 --
FF:JSB077Transylvánie a sedmihradští Sasové V. Štěpánekz 2/0/05 --
38 kreditů

Blok IV: Slovanské literatury

Nutno získat min. 4 kredity.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:JSB_SLAV56Balkánský literární postmodernismus P. Stehlíkzk 1/1/05 2P
FF:PJ_SLAV07Nejnovější polská literatura a kultura R. Buchtovázk 1/1/05 3P
FF:UJ_SLAV04Historické a teoretické problémy ukrajinské literatury a literární vědy I P. Kalinaz 1/1/04 3P
FF:UJ_SLAV05Historické a teoretické problémy ukrajinské literatury a literární vědy II P. Kalinaz 1/1/04 4P
18 kreditů

Volitelné předměty