FF FNPRGJpSNE Překladatelství němčiny
Název anglicky: Translation of German
navazující prezenční se specializací
Zahrnut v programu: FF N-PRGJ_ Překladatelství románských a germánských jazyků

Součásti SZZ a jejich obsah

Státní závěrečná zkouška, je zkouškou ústní i písemnou - skládá se z písemné části, tedy překladu a ústní zkoušky. Další její nedílnou součástí je obhajoba diplomové/oborové práce, která musí předcházet. SZK má prokázat - schopnost studenta kultivovaným způsobem pojednat zadanou odbornou problematiku, reagovat v diskusi a věcně argumentovat , použít znalosti literatury a ostatních zdrojů v odborné polemice.
Písemná část zkoušky prověřuje schopnost adekvátně přeložit výchozí text do cílového jazyka; zkouší se překlad do češtiny i překlad do němčiny. Ústní část zkoušky prověřuje faktografické znalosti, schopnost kriticky reflektovat proces překladu (otázky terminologického rázu, vlastních jmen, slovotvorby, gramatických konstrukcí) a provést textově lingvistickou analýzu výchozího i cílového textu (problémy textové gramatiky, stylistiky, frazeologie).

Další studijní povinnosti

Povinné předměty tvořící páteř programu seznamují s klíčovými překladatelskými kompetencemi a prostředkují dovednosti nezbytně nutné pro překládání rozličných druhů textů. Specializační předměty poskytují vhled do speciálních odvětví překladatelského řemesla, otevírají studium směrem k praktickým dovednostem, skýtají prostor k řešení dlouhodobějších projektových úkolů.

Návrh témat kvalifikačních prací a témata obhájených prací

Obhájené závěrečné práce jsou zveřejněny v online repozitáři: https://is.muni.cz/thesis/
Gattungswechsel und intersemiotische Translation. Am Beispiel von zwei tschechischen Bühnenfassungen des Romans 1913 von Florian Illies.
Assoziationen übersetzen. Zu Kathrin Rögglas Kurzgeschichten „Irres Wetter“ und deren Übertragung ins Tschechische
Die juristische Sprache am Beispiel des Übereinkommens der Vereinten Nationen über Verträge über den internationalen Warenkauf. Ein terminologischer Vergleich der deutschen und tschechischen Version.
Schwierigkeiten beim Übersetzungsprozess am Beispiel von Julya Rabinowichs Herznovelle
Wirtschaft und Sprache im Kontakt anhand von "Plus". Magazin der Deutsch-Tschechischen Industrie- und Handelskamer.
Arno Geiger: Alles über Sally. Übersetzung und Kommentar
Verbonominale Konstruktionen und Funktionsverbgefüge im Deutschen und Tschechischen (anhand von Übersetzungen internationaler Verträge)
Analyse der deutschen Auflage des Romans Saturnin von Zdeněk Jirotka mit Schwerpunkt auf typische Übersetzungsprobleme
Phraseologismen in Märchen von Ludwig Bechstein. Vergleich mit der tschechischen Übersetzung
Brünnerische Festlichkeiten 1745: kritische Edition des Druckes „Kurtz verfasste Nachricht“
Probleme der Übersetzung von Bernhard Setzweins Roman Der neue Ton ins Tschechische
Donau-Moldau-Zeitung: Analyse der Gratispresse im Hinblick auf deutsch-tschechische Übersetzungen
Richard Wagner und seine Oper Parzival
Matthias Wittekindt: Marmormänner. Übersetzung und Kommentar
Stilelemente und Stilfiguren in Daniel Glattauer: "Ewig dein". Ein Vergleich des Originals mit der Übersetzung ins Slowakische und Tschechische
Analyse und Übersetzung von Christa Lehnert-Schroths Lehrbuch "Dreidimensionale Skoliosebehandlung".
Phraseologie in Werbetexten
Fachwortschatz zu Ausstech- und Backformen
Michael Stavarič. Analyse der tschechischen Übersetzungen von "stillborn" und "Königreich der Schatten
Sprachliche Analyse der Werbeslogans von pharmazeutischen Firmen und Vorschläge ihrer Übersetzungen ins Deutsche
Verbale Konversionen im medialen Diskurs
Lexeme mit dem deutschen Diminutivsuffiv -chen und ihre tschechischen Entsprechungen
Übersetzung von Pfandverträgen und Kaufverträgen mit treuhändiger Abwicklung. Ein Beitrag zur Terminologie des bürgerlichen Rechts.
Jaroslav Rudiš in deutschen Übersetzungen
Resultativa im Deutschen und Tschechischen. Eine korpuslinguistische Analyse
Terminologie des neuen „Bürgerlichen Gesetzbuchs“
Von Treppen zur Treppenskulptur. Zu ausgewählten Kapiteln in der Architektur aus translatologischer Sicht.
Abschaum. Zur Übersetzung von Feridun Zaimoglu ins Tschechische.


Doporučený průchod studijním plánem

Společná část (60-80 kr.)

Diplomová práce (min. 20 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:PRZA010Diplomový seminář magisterský P. Kyloušekz 0/2/410 3P
FF:PRZA011Diplomový seminář magisterský P. Kyloušekz 0/2/410 4P
20 kreditů

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:PRZA001Stylistika Z. Hladkázk 0/2/05 1Z
FF:PRZA002Teorie překladu S. Stanovskázk 2/0/05 1Z
FF:PRZA003Nástroje IT P. Kyloušekzk 0/2/0 kombinace blokové a průběžné výuky.5 1Z
FF:PRZA004Praktické a technické aspekty překladu I A. Urválekzk 0/2/05 1Z
FF:PRZA005Redakční praxe P. Dytrtzk 0/2/05 1Z
FF:PRZA006Správné psaní pro překladatele I. Buzekzk 0/2/05 2Z
FF:PRZA007Syntax pro překladatele Z. Hladkázk 0/2/05 2Z
FF:PRZA008Praktické a technické aspekty překladu II A. Urválekk 0/2/05 2Z
FF:PRZA009Korpusová lingvistika I. Zündorfzk 0/2/05 2Z
45 kreditů

Specializační část (40-60 kr.)

Povinné předměty

Specializace překladatelství německého jazyka.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:PRNJ001Teorie a praxe uměleckého překladu S. Stanovskák 1/1/04 1P
FF:PRNJ002Kontrastivní stylistická analýza literárních překladů J. Maláz 1/1/04 1P
FF:PRNJ003Tlumočení Z. Marečekk 0/2/04 3P
FF:PRNJ004Hospodářská němčina pro překladatele I Z. Marečekk 0/2/04 3P
FF:PRNJ005Překladová cvičení k hospodářské němčině - cílový jazyk čeština Z. Marečekz 0/2/04 2P
FF:PRNJ007Titulkování Z. Marečekk 0/2/04 2P
FF:PRNJ008Odborný jazyk - překladatelé I. Zündorfk 1/1/04 4P
FF:PRNJ009Překlad do němčiny Z. Marečekk 0/2/04 4P
FF:PRNJ011Lingvistika chyb S. Stanovskázk 0/1/02 2P
34 kreditů

Povinně volitelné předměty

Blok 1

Z tohoto výběru je třeba nasbírat alespoň 15 kreditů. Zbývajících 6 kreditů do počtu 120 lze nasbírat z dalších volitelných předmětů zahrnutých do jiných magisterských plánů studia němčiny.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:NJII_3515ATextová lingvistika I. Zündorfk 0/2/04 --
FF:NJII_746AProjekt A. Urválekk 1/1/05 --
FF:NJII_760ARétorická cvičení J. Malák 0/2/04 --
FF:PRNJ010Hospodářská němčina pro překladatele II Z. Marečekk 0/2/04 --
17 kreditů

Volitelné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:NJII_117BVybrané látky středověké literatury V. Bromk 1/1/04 --
FF:NJII_1225BOd Schnitzlera ke Schwabovi: drama ve 20. století A. Urválekk 0/2/04 --
FF:NJII_125BVybrané problémy historické sémantiky V. Bromk 0/2/04 --
FF:NJII_132BČesko-německé jazykové kontakty V. Bromk 1/1/04 --
FF:NJII_133BVlastní jména v němčině V. Bromk 1/1/04 --
FF:NJII_137BStředověké kroniky V. Bromk 1/1/04 --
FF:NJII_2225BNěmecké konzervativní myšlení A. Urválekk 1/1/04 --
FF:NJII_23ALiterární témata a motivy - výběrová přednáška A. Urválekk 1/1/03 --
FF:NJII_3238BTendence v současném německém jazyce I. Zündorfk 1/1/04 --
FF:NJII_3239BFenomén cizí slovo v němčině I. Zündorfk 1/1/04 --
FF:NJII_34BMetody analýzy textových druhů J. Maláz 1/1/04 --
FF:NJII_3514BNěmecká korpusová lingvistika a elektronické zdroje I. Zündorfk 1/1/04 --
FF:NJII_35BJazyk masmédií J. Malák 1/1/04 --
FF:NJII_38BFrazeologie v textech J. Malák 1/1/04 --
FF:NJII_41BMoravská německá literatura 1888 - 1924 Z. Marečekk 0/2/04 --
FF:NJII_421BNěmecký slovosled J. Zemank 1/1/04 --
FF:NJII_471BTexty kulturní teorie J. Budňákk 0/2/04 --
FF:NJII_472BGermanistické časopisy J. Budňákk 0/2/04 --
FF:NJII_473BProblém němectví v poválečné německé literatuře A. Urválekk 0/2/04 --
FF:NJII_496BVýběrová přednáška II A. Urválekk 1/1/04 --
FF:NJII_755BVýběrová přednáška I. Zündorfk 2/0/04 --
FF:NJII_94BPražská německojazyčná židovská literatura Z. Marečekz 0/2/04 --
FF:NJII_96BKratší próza kolem roku 1900 Z. Marečekk 0/2/04 --
FF:NJII_97BAutobiografie v 19. a 20. století Z. Marečekz 0/2/04 --
95 kreditů