FF FBDVpH Divadelní studia
Název anglicky: Theatre Studies
bakalářský prezenční hlavní
Zahrnut v programu: FF B-DS_ Divadelní studia

Součásti SZZ a jejich obsah

Zkouška má tři části - jednu písemnou a dvě ústní:
1) První, písemná část prověřuje znalosti z oblasti teorie a dějin divadla v rozsahu učiva bakalářského stupně studia. Její součástí je rovněž posouzení úrovně psaného projevu v souladu s pravidly gramatiky a stylistiky českého (popř. slovenského) jazyka dle aktuální normy. Doba trvání zkoušky je nejvíce 120 minut.
K ústním částem zkoušky student přistupuje, pokud úspěšně absolvoval písemnou část.
2) Druhou částí zkoušky je ústní obhajoba bakalářské práce, absolvuje-li student program v režimu maior nebo kompletus. Student v pěti až deseti-minutové prezentaci (ppt-prezentace není vyžadována) představí svoji bakalářskou práci, vedoucí a oponent práce přečtou posudky. Student reaguje na připomínky zahrnuté v posudcích, případně odpovídá na doplňující otázky obsažené v posudcích nebo vznesené členy komise při následující rozpravě.
3) Třetí částí zkoušky je ústní analytická část, která prověřuje schopnosti odborně rozebrat losem vybraný artefakt v kulturně historickém kontextu jeho vzniku či další existence. Analyzovaný artefakt bude vybrán ze souboru dokumentů, které reprezentují stěžejní události z oblasti teorie a dějin divadla nebo události z oblasti kultury, jež nesou prvky divadelnosti. Tato část zkoušky si klade za cíl prověřit schopnosti studenta/ky formulovat a přesně vyjadřovat myšlenky a schopnost aplikovat teoretické znalosti při odborné analýze zadané teatrologické problematiky. Úkolem studenta/ky je o předloženém dokumentu pohovořit kompetentně, erudovaně a co nejvíce komplexně z hlediska teorie a dějin divadla a v širších souvislostech kultury a historie. Komise v průběhu studentova/čina výkladu klade dotazy rozvíjejíci a doplňující analyzovanou problematiku.
- vybraný artefakt je reprezentován např. v některé z těchto forem:
- úryvek dramatického textu;
- fotografie nebo audiovizuální ukázka inscenace či performance;
- fotografie z oblasti scénografie či divadelní architektury;
- fotografie archivního materiálu;
- vizuální nebo audiovizuální ukázka reprezentující jev z oblasti performativity;
- úryvek nebo vybrané stěžejní teze teoretického textu, jenž je v oboru považován za kanonický;
- fotografie významné osobnosti divadla nebo teatrologie;
- fotografie významné události z dějin divadelní kultury;
- fotografie nebo model významného artefaktu;
V programu minor není součástí státní závěrečné zkoušky obhajoba diplomové práce.


Doporučený průchod studijním plánem

Společný univerzitní základ (15 kr.)

Akademické předměty

K úspěšnému zakončení studia musí student v bakalářských studijních programech získat alespoň 5 kreditů z nabídky Akademických předmětů Filozofické fakulty. Například: Člověk mezi kulturou a přírodou: Základy interdisciplinárního výzkumu, Antika a evropská kultura, Základy argumentace, Mozek a mysl, Informatorium mateřského jazyka, Moc obrazu v raném středověku, Lidská mysl: Úvod do kognitivních věd, Digitální humanitní vědy.

Filozofie

K úspěšnému zakončení studia musí student v bakalářských studijních programech absolvovat předmět Filozofie.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:PH0001Filozofie pro posluchače nefilozofických oborů J. Krobzk 2/0/04 --
FF:PHA0001Philosophy for Non-Philosophical Disciplines Students J. Krobzk 0/2/04 --
8 kreditů

Jazyky

K úspěšnému ukončení studia na FF má student povinnost absolvovat v bakalářském studijním programu kurz vybraného cizího jazyka, který respektuje požadavek MU na minimální jazykovou kompetenci a je zakončen standardizovanou zkouškou na úrovni B2 dle ERR.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:CJVA2BAnglický jazyk pro akademické účely II M. Šindelářová Skupeňovázk 0/2/04 --
FF:CJVF2BFrancouzský jazyk pro akademické účely II D. Veškrnovázk 0/2/04 --
FF:CJVN2BNěmecký jazyk pro akademické účely II J. Vyorálkovázk 0/2/04 --
FF:CJVR2BMRuský jazyk pro akademické účely II M. Ševečkovázk 0/2/04 --
FF:CJVS2BŠpanělský jazyk pro akademické účely II J. Žváčkovázk 0/2/04 --
20 kreditů

TV

Všichni studenti prezenčního studia bakalářských studijních programů mají povinnost během studia splnit podmínky pro udělení dvou zápočtů (1 zápočet = 1 kredit) z předmětů sportovních aktivit vypisovaných pod kódy P9. Předměty zajišťuje Centrum univerzitního sportu Fakulty sportovních studií.

Bakalářská práce (13 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:DISB015Příprava dokumentace pro závěrečnou práci (4. semestr) Š. Havlíčková Kysováz 0/0/23 4P
FF:DISB016Bakalářský diplomový seminář I Š. Havlíčková Kysováz 0/2/115 5P
FF:DISB017Bakalářský diplomový seminář II Š. Havlíčková Kysováz 0/2/115 6P
FF:DISB018Bakalářská diplomová práce Š. Havlíčková Kysováz 0/0/0- 6P
13 kreditů

Povinné předměty (52 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:DISB001Divadlo v dějinách evropské kultury I K. Stehlíkovázk 2/0/54 1Z
FF:DISB002Úvod do divadelních studií Š. Havlíčková Kysovázk 2/0/54 1Z
FF:DISB003Drama jako literární dílo I Š. Havlíčková Kysovázk 2/0/54 1Z
FF:DISB004Divadlo v dějinách evropské kultury II K. Stehlíkovázk 2/0/54 2Z
FF:DISB005Mimoestetické funkce divadla M. Musilovázk 2/0/54 2Z
FF:DISB006Inscenace jako artefakt I D. Drozdzk 2/0/54 2Z
FF:DISB007Drama jako literární dílo II Š. Havlíčková Kysovázk 2/0/54 2Z
FF:DISB008Souborná zkouška po prvním ročníku bakalářského studia Š. Havlíčková Kysovázk 0/0/0- 2Z
FF:DISB009Inscenace jako artefakt II D. Drozdzk 2/0/54 3Z
FF:DISB010Angličtina pro teatrology E. Poláčkovázk 2/0/54 3Z
FF:DISB011Antické divadlo E. Poláčkovázk 2/0/54 3Z
FF:DISB012Alžbětinské divadlo Š. Havlíčková Kysovázk 2/0/54 4Z
FF:DISB013Barokní profesionální divadlo v Čechách a na Moravě M. Havlíčkovázk 2/0/54 5Z
FF:DISB014České romantické divadlo M. Havlíčkovázk 2/0/54 6Z
FF:DISB019Státní závěrečná zkouška bakalářská Š. Havlíčková KysováSZk 0/0/0- 6-
52 kreditů

Povinně volitelné předměty (min. 40 kr.)

Profilové semináře (12 kr.)

Profilové semináře: Student(ka) musí splnit za studium alespoň dva z uvedených předmětů (celkem 12 kreditů).

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:DISBS01Kritický seminář Š. Havlíčková Kysovázk 0/2/76 3P
FF:DISBS02Profil režiséra D. Drozdzk 0/2/76 4P
FF:DISBS03Heuristický seminář M. Havlíčkovázk 0/2/76 5P
FF:DISBS04Ludvig Holberg - morálka, satira, utopie K. Stehlíkovázk 0/2/76 6P
FF:DISBS05Divadelní archiv M. Havlíčkovázk 0/2/76 3P
FF:DISBS06Osobnosti brněnské kritiky M. Havlíčkovázk 0/2/76 4P
FF:DISBS07Mezi texty (proces dramatizace a adaptace) D. Drozdzk 0/2/76 5P
FF:DISBS08Inscenování opery v Brně Š. Havlíčková Kysovázk 0/2/76 6P
FF:DISBS09Teatralita veřejných událostí M. Musilovázk 0/2/76 3P
FF:DISBS10Brněnský divadelní prostor K. Stehlíkovázk 0/2/76 4P
60 kreditů

Tematické přednášky a semináře (28 kr.)

Tematické přednášky a semináře: Student(ka) musí splnit za studium alespoň sedm z uvedených předmětů (celkem 28 kreditů).

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:DISB020České osvícenství a divadlo M. Havlíčkovázk 2/0/54 2P
FF:DISB021Prozatimní divadlo M. Havlíčkovázk 2/0/54 1P
FF:DISB022Středověké divadlo M. Havlíčkovázk 2/0/54 2P
FF:DISB023Richard Wagner divadelník Š. Havlíčková Kysovázk 2/0/54 3P
FF:DISB024Mezi Diderotem a Stanislavským (doporučené) M. Musilovázk 2/0/54 4P
FF:DISB025Ibsen a Strindberg - křižovatky M. Havlíčkovázk 1/1/54 5P
FF:DISB026Základní problémy teorie divadla D. Drozdzk 2/0/54 6P
FF:DISB027Osobnosti české teatrologie M. Havlíčkovázk 2/0/54 3P
FF:DISB028Angličtina pro teatrology II E. Poláčkovázk 2/0/54 4P
36 kreditů