FF FBDVpV Divadelní studia
Název anglicky: Theatre Studies
bakalářský prezenční vedlejší, vyučovací jazyk: čeština čeština
Zahrnut v programu: FF B-DS_ Divadelní studia

Součásti SZZ a jejich obsah

Zkouška má tři části - jednu písemnou a dvě ústní:
1) První, písemná část prověřuje znalosti z oblasti teorie a dějin divadla v rozsahu učiva bakalářského stupně studia. Její součástí je rovněž posouzení úrovně psaného projevu v souladu s pravidly gramatiky a stylistiky českého (popř. slovenského) jazyka dle aktuální normy. Doba trvání zkoušky je nejvíce 120 minut.
K ústním částem zkoušky student přistupuje, pokud úspěšně absolvoval písemnou část.
2) Druhou částí zkoušky je ústní obhajoba bakalářské práce, absolvuje-li student program v režimu maior nebo kompletus. Student v pěti až deseti-minutové prezentaci (ppt-prezentace není vyžadována) představí svoji bakalářskou práci, vedoucí a oponent práce přečtou posudky. Student reaguje na připomínky zahrnuté v posudcích, případně odpovídá na doplňující otázky obsažené v posudcích nebo vznesené členy komise při následující rozpravě.
3) Třetí částí zkoušky je ústní analytická část, která prověřuje schopnosti odborně rozebrat losem vybraný artefakt v kulturně historickém kontextu jeho vzniku či další existence. Analyzovaný artefakt bude vybrán ze souboru dokumentů, které reprezentují stěžejní události z oblasti teorie a dějin divadla nebo události z oblasti kultury, jež nesou prvky divadelnosti. Tato část zkoušky si klade za cíl prověřit schopnosti studenta/ky formulovat a přesně vyjadřovat myšlenky a schopnost aplikovat teoretické znalosti při odborné analýze zadané teatrologické problematiky. Úkolem studenta/ky je o předloženém dokumentu pohovořit kompetentně, erudovaně a co nejvíce komplexně z hlediska teorie a dějin divadla a v širších souvislostech kultury a historie. Komise v průběhu studentova/čina výkladu klade dotazy rozvíjejíci a doplňující analyzovanou problematiku.
- vybraný artefakt je reprezentován např. v některé z těchto forem:
- úryvek dramatického textu;
- fotografie nebo audiovizuální ukázka inscenace či performance;
- fotografie z oblasti scénografie či divadelní architektury;
- fotografie archivního materiálu;
- vizuální nebo audiovizuální ukázka reprezentující jev z oblasti performativity;
- úryvek nebo vybrané stěžejní teze teoretického textu, jenž je v oboru považován za kanonický;
- fotografie významné osobnosti divadla nebo teatrologie;
- fotografie významné události z dějin divadelní kultury;
- fotografie nebo model významného artefaktu;
V programu minor není součástí státní závěrečné zkoušky obhajoba diplomové práce.

Doporučený průchod studijním plánem

Povinné předměty (48 kr.)

Student(ka) musí splnit všechny uvedené předměty.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:DISB001Divadlo v dějinách evropské kultury I K. Stehlíkovázk 2/0/54 1Z
FF:DISB002Úvod do divadelních studií Š. Havlíčková Kysovázk 1/1/54 1Z
FF:DISB003Drama jako literární dílo I Š. Havlíčková Kysovázk 2/0/54 1Z
FF:DISB004Divadlo v dějinách evropské kultury II K. Stehlíkovázk 2/0/54 2Z
FF:DISB005Mimoestetické funkce divadla M. Musilovázk 2/0/54 2Z
FF:DISB006Inscenace jako artefakt I D. Drozdzk 2/0/54 2Z
FF:DISB007Drama jako literární dílo II Š. Havlíčková Kysovázk 2/0/54 2Z
FF:DISB008Souborná zkouška po prvním ročníku bakalářského studia Š. Havlíčková Kysovázk 0/0/0- 2Z
FF:DISB009Inscenace jako artefakt II D. Drozdzk 2/0/54 3Z
FF:DISB011Antické divadlo Š. Havlíčková Kysovázk 2/0/54 3Z
FF:DISB012Alžbětinské divadlo Š. Havlíčková Kysovázk 2/0/54 4Z
FF:DISB013Barokní profesionální divadlo v Čechách a na Moravě Š. Havlíčková Kysovázk 2/0/54 5Z
FF:DISB014Český romantismus v evropských souvislostech Š. Havlíčková Kysovázk 2/0/54 6Z
FF:DISB019Státní závěrečná zkouška bakalářská Š. Havlíčková KysováSZk 0/0/0- 6-
48 kreditů

Povinně volitelné předměty (12 kr.)

Profilové semináře: Student(ka) musí splnit za studium alespoň dva z uvedených předmětů (12 kreditů).

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:DISBS01Kritický seminář Š. Havlíčková Kysovázk 0/2/76 3P
FF:DISBS02Profil režiséra D. Drozdzk 0/2/76 4P
FF:DISBS03Heuristický seminář Š. Havlíčková Kysovázk 0/2/76 5P
FF:DISBS04Ludvig Holberg - morálka, satira, utopie K. Stehlíkovázk 0/2/76 6P
FF:DISBS05Divadelní archiv M. Havlíčkovázk 0/2/76 3P
FF:DISBS06Osobnosti brněnské kritiky Š. Havlíčková Kysovázk 0/2/76 4P
FF:DISBS07Mezi texty (proces dramatizace a adaptace) D. Drozdzk 0/2/76 5P
FF:DISBS08Inscenování opery v Brně Š. Havlíčková Kysovázk 0/2/76 6P
FF:DISBS09Teatralita veřejných událostí M. Musilovázk 0/2/76 3P
FF:DISBS10Brněnský divadelní prostor K. Stehlíkovázk 0/2/76 4P
60 kreditů