FF FBDVpV Divadelní studia
Název anglicky: Theatre Studies
bakalářský prezenční vedlejší
Zahrnut v programu: FF B-DS_ Divadelní studia

Součásti SZZ a jejich obsah

Zkouška má tři části - jednu písemnou a dvě ústní:
1) První, písemná část prověřuje znalosti z oblasti teorie a dějin divadla v rozsahu učiva bakalářského stupně studia. Její součástí je rovněž posouzení úrovně psaného projevu v souladu s pravidly gramatiky a stylistiky českého (popř. slovenského) jazyka dle aktuální normy. Doba trvání zkoušky je nejvíce 120 minut.
K ústním částem zkoušky student přistupuje, pokud úspěšně absolvoval písemnou část.
2) Druhou částí zkoušky je ústní obhajoba bakalářské práce, absolvuje-li student program v režimu maior nebo kompletus. Student v pěti až deseti-minutové prezentaci (ppt-prezentace není vyžadována) představí svoji bakalářskou práci, vedoucí a oponent práce přečtou posudky. Student reaguje na připomínky zahrnuté v posudcích, případně odpovídá na doplňující otázky obsažené v posudcích nebo vznesené členy komise při následující rozpravě.
3) Třetí částí zkoušky je ústní analytická část, která prověřuje schopnosti odborně rozebrat losem vybraný artefakt v kulturně historickém kontextu jeho vzniku či další existence. Analyzovaný artefakt bude vybrán ze souboru dokumentů, které reprezentují stěžejní události z oblasti teorie a dějin divadla nebo události z oblasti kultury, jež nesou prvky divadelnosti. Tato část zkoušky si klade za cíl prověřit schopnosti studenta/ky formulovat a přesně vyjadřovat myšlenky a schopnost aplikovat teoretické znalosti při odborné analýze zadané teatrologické problematiky. Úkolem studenta/ky je o předloženém dokumentu pohovořit kompetentně, erudovaně a co nejvíce komplexně z hlediska teorie a dějin divadla a v širších souvislostech kultury a historie. Komise v průběhu studentova/čina výkladu klade dotazy rozvíjejíci a doplňující analyzovanou problematiku.
- vybraný artefakt je reprezentován např. v některé z těchto forem:
- úryvek dramatického textu;
- fotografie nebo audiovizuální ukázka inscenace či performance;
- fotografie z oblasti scénografie či divadelní architektury;
- fotografie archivního materiálu;
- vizuální nebo audiovizuální ukázka reprezentující jev z oblasti performativity;
- úryvek nebo vybrané stěžejní teze teoretického textu, jenž je v oboru považován za kanonický;
- fotografie významné osobnosti divadla nebo teatrologie;
- fotografie významné události z dějin divadelní kultury;
- fotografie nebo model významného artefaktu;
V programu minor není součástí státní závěrečné zkoušky obhajoba diplomové práce.


Doporučený průchod studijním plánem

Povinné předměty (48 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:DISB001Divadlo v dějinách evropské kultury I K. Stehlíkovázk 2/0/54 1Z
FF:DISB002Úvod do divadelních studií Š. Havlíčková Kysovázk 2/0/54 1Z
FF:DISB003Drama jako literární dílo I Š. Havlíčková Kysovázk 2/0/54 1Z
FF:DISB004Divadlo v dějinách evropské kultury II K. Stehlíkovázk 2/0/54 2Z
FF:DISB005Mimoestetické funkce divadla M. Musilovázk 2/0/54 2Z
FF:DISB006Inscenace jako artefakt I D. Drozdzk 2/0/54 2Z
FF:DISB007Drama jako literární dílo II Š. Havlíčková Kysovázk 2/0/54 2Z
FF:DISB008Souborná zkouška po prvním ročníku bakalářského studia Š. Havlíčková Kysovázk 0/0/0- 2Z
FF:DISB009Inscenace jako artefakt II D. Drozdzk 2/0/54 3Z
FF:DISB011Antické divadlo E. Poláčkovázk 2/0/54 3Z
FF:DISB012Alžbětinské divadlo Š. Havlíčková Kysovázk 2/0/54 4Z
FF:DISB013Barokní profesionální divadlo v Čechách a na Moravě M. Havlíčkovázk 2/0/54 5Z
FF:DISB014České romantické divadlo M. Havlíčkovázk 2/0/54 6Z
FF:DISB019Státní závěrečná zkouška bakalářská Š. Havlíčková KysováSZk 0/0/0- 6-
48 kreditů

Povinně volitelné předměty (12 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:DISBS01Kritický seminář Š. Havlíčková Kysovázk 0/2/76 3P
FF:DISBS02Profil režiséra D. Drozdzk 0/2/76 4P
FF:DISBS03Heuristický seminář M. Havlíčkovázk 0/2/76 5P
FF:DISBS04Ludvig Holberg - morálka, satira, utopie K. Stehlíkovázk 0/2/76 6P
FF:DISBS05Divadelní archiv M. Havlíčkovázk 0/2/76 3P
FF:DISBS06Osobnosti brněnské kritiky M. Havlíčkovázk 0/2/76 4P
FF:DISBS07Mezi texty (proces dramatizace a adaptace) D. Drozdzk 0/2/76 5P
FF:DISBS08Inscenování opery v Brně Š. Havlíčková Kysovázk 0/2/76 6P
FF:DISBS09Teatralita veřejných událostí M. Musilovázk 0/2/76 3P
FF:DISBS10Brněnský divadelní prostor K. Stehlíkovázk 0/2/76 4P
60 kreditů