FF FBPOpH Portugalský jazyk a literatura
Název anglicky: Portuguese Language and Literature
bakalářský prezenční hlavní
Zahrnut v programu: FF B-PO_ Portugalský jazyk a literatura

Součásti SZZ a jejich obsah

Závěrečná práce z jazyka potvrzuje, že student dosáhl úrovně C1 podle ERR plus jiné potřebné jazykové dovednosti.
Samotná SZZ ověřuje jak vědomosti z oblasti kultury, literatury a jazykovědy, tak schopnost studenta tyto vědomosti aplikovat na skutečné kulturní, literární nebo jazykové jevy.
Součástí SZZ je obhajoba bakalářské diplomové práce a tvoří 50% celkové známky za SZZ.
Státní závěrečná zkouška je zkouškou ústní, která se skládá z dílčích oblastí:
* lingvistika portugalského jazyka
* portugalská literatura, kultura a dějiny
* brazilská literatura, kultura a dějiny
další nedílnou součástí je obhajoba diplomové práce v případě jednooborového studia (completus) a hlavního studia (maior),
která musí předcházet či následovat.
SZZ má prokázat:
a) schopnost studenta
* kultivovaným způsobem pojednat o zadané odborné problematice
* reagovat v diskusi a věcně argumentovat
* použít znalosti literatury a ostatních zdrojů v odborné polemice
b) znalosti studenta
* faktografické
* základních a pokročilých metodologií v oboru
* odborné literatury
c) dovednosti studenta
* formulovat teze a tvrzení a argumentačně je podpořit
* komponovat přehledový a jasně strukturovaný výklad zadané
problematiky
* kriticky pracovat s odbornou literaturou
Průběh obhajoby:
1. představení vlastní práce v portugalštině - cíl, metoda, závěry (5-10min)
2. reakce na připomínky a výhrady z posudků vedoucího a oponenta - diskuse
3. zodpovězení dalších dotazů - diskuse

Final Exam:
Final exam proves that the student achieved written and oral Portuguese at C1 level of the European Reference Framework.
The oral exam consists of a linguistic part and of a historical/cultural/literary part, but one part of the exam is reserved to the defense of the final thesis (50%)
The components of the oral exam are:
* Linguistics
* Portuguese literature, culture and history
* Brazilian literature, culture and history
The exam proves that the student is able to:
* write and speak Portuguese at C1 level of the European Reference Framework
* perform linguistic and literary analyses of texts
* critically address literary history in basic interdisciplinary and cultural contexts
* discuss the scientific themes
The exam also proves that the student achieved knowledge of methods in the field and that he/she is able:
* perform theses and discuss them
* perform structured outline of the linguistic and literary themes
* work with secondary literature
Thesis defense:
1. presentation of the thesis in Portuguese (5-10min)
2. evaluations and questions (commission)
3. discussion

Návrh témat kvalifikačních prací a témata obhájených prací

1. A problemática da descolonizacao na obra de Dulce Maria Cardoso (ou António Lobo Antunes, Lídia Jorge, Mário de Carvalho...): análise literária considerando os aspetos sociológicos e históricos.
2. Comparacao da obra literária e da sua adatacao cinematográfica (livre escolha da obra, p.ex. Eca de Queiros, Lídia Jorge, José Saramago, Vergílio Ferreira...)
3. O mundo feminino nos contos de Hélia Correia (óu, Maria Teresa Horta, Teolinda Gersao, Maria Judite de Carvalho, Teresa Veiga ...): análise literária com base nos estudos feministas
4. Aspetos fantásticos nos contos de Mário de Carvalho: análise literária com base nas teorias do fantástico
5. Anglicismos no discurso dos media (da música popular)
6. Expressoes da ironia
7. A expressao da impessoalidade
8. Análise de idiomatismos (e/ou provérbios) centrados no imaginário a


Doporučený průchod studijním plánem

Společný univerzitní základ (15 kr.) Common university courses (15 credits)

Akademické předměty

K úspěšnému zakončení studia musí student v bakalářských studijních programech získat alespoň 5 kreditů z nabídky Akademických předmětů Filozofické fakulty. Například: Člověk mezi kulturou a přírodou: Základy interdisciplinárního výzkumu, Antika a evropská kultura, Základy argumentace, Mozek a mysl, Informatorium mateřského jazyka, Moc obrazu v raném středověku, Lidská mysl: Úvod do kognitivních věd, Digitální humanitní vědy.

Filozofie

K úspěšnému zakončení studia musí student v bakalářských studijních programech absolvovat předmět Filozofie.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:PH0001Filozofie pro posluchače nefilozofických oborů J. Krobzk 2/0/04 --
FF:PHA0001Philosophy for Non-Philosophical Disciplines Students J. Krobzk 0/2/04 --
8 kreditů

Jazyky

K úspěšnému ukončení studia na FF má student povinnost absolvovat v bakalářském studijním programu kurzy vybraného cizího jazyka, které respektují požadavek MU na minimální jazykovou kompetenci a jsou zakončeny standardizovanou zkouškou na úrovni B2 dle ERR. 

Výuka jazyků bude zajišťována Centrem jazykového vzdělávání MU.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:CJVA2BAnglický jazyk pro akademické účely II M. Šindelářová Skupeňovázk 0/2/04 --
FF:CJVF2BFrancouzský jazyk pro akademické účely II D. Veškrnovázk 0/2/04 --
FF:CJVN2BNěmecký jazyk pro akademické účely II J. Vyorálkovázk 0/2/04 --
FF:CJVR2BMRuský jazyk pro akademické účely II M. Ševečkovázk 0/2/04 --
FF:CJVS2BŠpanělský jazyk pro akademické účely II J. Žváčkovázk 0/2/04 --
20 kreditů

TV

Všichni studenti prezenčního studia bakalářských studijních programů mají povinnost během studia splnit podmínky pro udělení dvou zápočtů (1 zápočet = 1 kredit) z předmětů sportovních aktivit vypisovaných pod kódy P9. Předměty zajišťuje Centrum univerzitního sportu Fakulty sportovních studií.

Bakalářská práce (min. 10 kr.) Bachelor Final Thesis (10 credits)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:PO1A051Seminář k bakalářské diplomové práci I S. Špánkováz 0/1/24 5P
FF:PO1A052Seminář k bakalářské diplomové práci II S. Špánkováz 0/1/24 6P
FF:PO1A053Bakalářská diplomová práce S. Špánkováz 0/0/2- 6P
FF:ROM1A003Akademické psaní pro romanisty P. Dytrtz 1/1/02 5P
10 kreditů

Povinné předměty Obligatory courses

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:PO1A001Jazykový seminář I I. Svobodovázk 0/4/27 1P
FF:PO1A002Jazykový seminář II I. Svobodovázk 0/6/28 2P
FF:PO1A003Jazykový seminář III I. Svobodováz 0/2/12 3P
FF:PO1A004Jazykový seminář IV I. Svobodovázk 0/2/13 4P
FF:PO1A005Jazykový seminář V I. Svobodováz 0/2/12 5P
FF:PO1A006Jazykový seminář VI I. Svobodovázk 0/2/13 6P
FF:PO1A011Úvod do dějin, kultury a reálií lusofonních zemí I P. Dytrtzk 2/0/05 1Z
FF:PO1A012Úvod do dějin, kultury a reálií lusofonních zemí II P. Dytrtzk 2/0/05 2Z
FF:PO1A021Portugalská literatura I S. Špánkovázk 2/2/15 3P
FF:PO1A022Portugalská literatura II S. Špánkovázk 2/2/15 4P
FF:PO1A023Brazilská literatura I S. Špánkovázk 1/1/25 5P
FF:PO1A024Brazilská literatura II S. Špánkovázk 1/1/25 6P
FF:PO1A031Portugalská lingvistika I I. Svobodovázk 2/2/15 1P
FF:PO1A032Portugalská lingvistika II I. Svobodovázk 1/1/25 2P
FF:PO1A033Portugalská lingvistika III I. Svobodovázk 1/1/15 3P
FF:PO1A034Portugalská lingvistika IV I. Svobodovázk 1/1/25 4P
FF:PO1A041Témata portugalské lingvistiky I I. Svobodovázk 1/1/15 3P
FF:PO1A042Témata portugalské lingvistiky II I. Svobodovázk 1/1/25 4P
FF:PO1A054Závěrečná práce z jazyka S. Špánkováz 0/0- 6-
FF:PO1A055Státní závěrečná zkouška bakalářská S. ŠpánkováSZk 0/0- 6-
FF:ROM1A001Úvod do jazykovědy I. Buzekzk 2/0/45 1Z
FF:ROM1A002Úvod do studia literatury P. Kyloušekzk 1/1/45 2Z
95 kreditů