FF FBPLINpJ Počítačová lingvistika
Název anglicky: Computational Linguistics
bakalářský prezenční jednooborový
Zahrnut v programu: FF B-PLIN_ Počítačová lingvistika

Úvodní informace / Pokyny

POZOR: tato šablona má pouze orientační charakter – pro registraci a zápis předmětů je nutno použít aktuální registrační šablonu. Průchod studiem kontrolujte výhradně dle kontrolní šablony určené pro váš imatrikulační ročník.

Studenti jednooborového studia musí získat celkem 180 kreditů. Kromě kreditů za kurzy společného univerzitního základu (15 kr.), povinné kurzy typu A (37 kr.) a kurzy spojené s bakalářskou závěrečnou prací (10 kr.) získají minimálně 99 kreditů za absolvování povinně volitelných kurzů typu B. 19 kreditů získají studenti za volitelné předměty typu C.

Společný univerzitní základ (15 kr.)

Akademické předměty

K úspěšnému zakončení studia musí student v bakalářských studijních programech získat alespoň 5 kreditů z nabídky Akademických předmětů Filozofické fakulty. Například: Člověk mezi kulturou a přírodou: Základy interdisciplinárního výzkumu, Antika a evropská kultura, Základy argumentace, Mozek a mysl, Informatorium mateřského jazyka, Moc obrazu v raném středověku, Lidská mysl: Úvod do kognitivních věd, Digitální humanitní vědy.

Filozofie

K úspěšnému zakončení studia musí student v bakalářských studijních programech absolvovat předmět Filozofie.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:PH0001Filozofie pro posluchače nefilozofických oborů J. Petrželkazk 2/0/04 --
FF:PHA0001Philosophy for Non-Philosophical Disciplines Students J. Krobzk 0/2/04 --
8 kreditů

Jazyky

K úspěšnému ukončení studia na FF má student povinnost absolvovat v bakalářském studijním programu kurz vybraného cizího jazyka, který respektuje požadavek MU na minimální jazykovou kompetenci a je zakončen standardizovanou zkouškou na úrovni B2 dle ERR.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:CJVA2BAnglický jazyk pro akademické účely II A. Suchomelová-Polomskazk 0/2/04 --
FF:CJVF2BFrancouzský jazyk pro akademické účely II M. Šindelářová Skupeňovázk 0/2/04 --
FF:CJVN2BNěmecký jazyk pro akademické účely II J. Vyorálkovázk 0/2/04 --
FF:CJVR2BMRuský jazyk pro akademické účely II J. Mikešovázk 0/2/04 --
FF:CJVS2BŠpanělský jazyk pro akademické účely II J. Žváčkovázk 0/2/04 --
20 kreditů

TV

Všichni studenti prezenčního studia bakalářských studijních programů mají povinnost během studia splnit podmínky pro udělení dvou zápočtů (1 zápočet = 1 kredit) z předmětů sportovních aktivit vypisovaných pod kódy P9. Předměty zajišťuje Centrum univerzitního sportu Fakulty sportovních studií.

Bakalářská práce (10 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:PLIN001Bakalářská diplomová práce D. Hlaváčkováz 0/0/0- 6P
FF:PLIN002Seminář k bakalářské diplomové práci D. Hlaváčkováz 0/2/06 6P
FF:PLIN058Příprava bakalářské práce z počítačové lingvistiky D. Hlaváčkováz 0/2/04 5P
10 kreditů

Povinné předměty (37 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:CJJ01Proseminář ke studiu jazyka J. Vojtováz 0/1/02 1P
FF:CJJ02Současný český jazyk – fonetika a fonologie M. Zikovázk 1/1/04 1P
FF:CJJ04Současný český jazyk – morfologie M. Zikovázk 1/2/04 2P
FF:CJJ06Současný český jazyk – syntax P. Cahazk 0/2/04 3P
FF:PLIN007Od staré češtiny k nové češtině O. Navrátilovázk 0/2/04 4P
FF:PLIN004Základy matematiky a statistiky pro humanitní obory I V. Kovářzk 2/1/04 1Z
FF:PLIN006Základy matematiky a statistiky pro humanitní obory II V. Kovářzk 2/0/04 2Z
FF:CJBB75Základy využití korpusů (pro praxi) K. Osolsoběk 0/2/03 2P
FF:PLIN048Základy programování pro humanitní obory V. Kovářz 2/1/04 1P
FF:PLIN059Proseminář z počítačové lingvistiky D. Hlaváčkovázk 0/2/04 1Z
37 kreditů

Povinně volitelné předměty (min. 99 kr.)

Studenti si vybírají předměty z Bloku I Povinně volitelné předměty profilujícího základu v hodnotě minimálně 30 kreditů. Ostatní povinně volitelné předměty si studenti volí z Bloku II dle svého výběru.

Blok I Povinně volitelné předměty profilujícího základu

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:CJBB100Prezentace D. Hlaváčkovák 0/2/04 6P
FF:CJBB105Korpusová lingvistika – přednáška D. Hlaváčkovázk 2/0/04 2P
FF:CJBB172Introduction to Czech Syntax P. Cahaz 2/0/05 3P
FF:CJBB180Spisovná čeština pro slovenské studenty J. Vojtováz 0/2/03 2P
FF:CJBB84Morfologie a korpus K. Osolsobězk 0/2/05 4P
FF:CJJ03Úvod do studia českého jazyka Z. Hladkázk 2/0/04 1P
FF:CJJ05Současný český jazyk – norma a kodifikace I J. Vojtováz 0/2/04 2P
FF:CJJ09Současný český jazyk – lexikologie Z. Hladkázk 0/2/04 4P
FF:CJJ11Morfologie – přednáška M. Zikovák 2/0/04 2P
FI:IB030Úvod do počítačového zpracování přirozeného jazyka A. Horákzk 2/02+2 2P
FI:IB047Úvod do korpusové lingvistiky a počítačové lexikografie P. Rychlýzk 2/02+2 4P
FI:IB113Úvod do programování a algoritmizace R. Pelánekzk 2/2/14+2 4P
FI:PB001Úvod do informačních technologií L. Matyskazk 2/0/02+2 2P
FI:PB150Architektury výpočetních systémů M. Brandejsk 2/02+1 3P
58 kreditů

Blok II Ostatní povinně volitelné předměty

Počítačová a korpusová lingvistika
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:PLIN011Transkripce mluvené češtiny D. Hlaváčkováz 0/2/03 --
FF:PLIN021Sémantická analýza v praxi Z. Nevěřilováz 0/2/03 --
FF:PLIN055Projekt z korpusové a počítačové lingvistiky D. Hlaváčkováz 0/2/03 --
FF:PLIN064Úvod do Digital Humanities Z. Nevěřilováz 0/2/04 --
13 kreditů
Počítačové zpracování přirozeného jazyka
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FI:IB031Úvod do strojového učení T. Brázdilzk 2/2/03+2 --
FI:PB016Úvod do umělé inteligence A. Horákzk 2/2/03+2 --
FI:PB095Úvod do počítačového zpracování řeči L. Bártekzk 2/0/02+2 --
FI:PV061Úvod do strojového překladu P. Rychlýzk 2/0/02+2 --
FI:PV173Seminář zpracování přirozeného jazyka A. Horákk 0/2/02+1 --
21 kreditů
Synchronní lingvistika
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:CJBB196Linguistic Webinar P. Cahaz 0/0/02 --
FF:CJBB80Stylistika – přednáška M. Křístekk 1/0/03 --
FF:CJJ12Fonologie – přednáška M. Zikovák 1/0/03 --
FF:CJJ13Lexikologie a lexikografie – přednáška Z. Hladkák 1/0/03 --
11 kreditů
Diachronní lingvistika
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:CJBA10Základy dialektologie Z. Hladkázk 0/2/04 --
FF:CJBA51Historická mluvnice češtiny – přednáška P. Kosekk 2/0/04 --
FF:CJJ26Základy onomastiky M. Boháčováz 2/0/03 --
11 kreditů
Čeština pro praxi
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:CJBB78Současný český jazyk – norma a kodifikace II J. Vojtováz 0/2/03 --
FF:PLIN020Editorská práce Z. Hladkáz 0/2/03 --
FF:PLIN030Korektorská cvičení I H. Žižkováz 0/2/03 --
FF:PLIN031Korektorská cvičení II H. Žižkováz 0/2/03 --
FF:PLIN052Copywriting D. Hlaváčkováz 0/2/04 --
FF:PLIN056Projekt z českého jazyka Z. Hladkáz 0/2/03 --
FF:CJBB178Úvod do výuky češtiny jako druhého/cizího jazyka L. Krahula Doležík 2/0/04 --
FF:CJJ31Tvorba elektronických výukových materiálů P. Kosekz 0/2/04 --
FF:CJJ35Moderní technologie ve výuce češtiny jako cizího jazyka D. Hlaváčkováz 0/2/04 --
31 kreditů
Workshopy a stáže
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:CJBB194Zahraniční oborová pracovní stáž P. Kosekz 0/0/05 --
FF:PLIN025Odborná přednáška a exkurze I Z. Hladkáz 0/2/04 --
FF:PLIN023Odborná přednáška a exkurze II Z. Hladkáz 0/2/04 --
FF:PLIN050Workshop počítačové lingvistiky Z. Hladkáz 0/2/05 --
FF:PLIN051Letní škola počítačové lingvistiky D. Hlaváčkováz 0/2/04 --
FF:PLIN060Pracovní stáž pro bakalářské studium D. Hlaváčkováz 0/2/04 --
FF:PLIN070Organizace odborných setkání D. Hlaváčkováz 0/1/23 --
29 kreditů
Cizí jazyky
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:CJBA49Ruský jazyk pro bohemisty I J. Vojtováz 0/2/03 --
FF:CJBA50Ruský jazyk pro bohemisty II J. Vojtováz 0/2/03 --
FF:CJBB155Latina pro bohemisty J. Pleskalováz 1/1/03 --
FF:CJVAPDPrezentační dovednosti v angličtině Š. Roušaváz 0/2/02 --
FF:PLIN049Anglický jazyk pro počítačovou lingvistiku K. Osolsoběz 0/2/04 --
15 kreditů
Informatika, programování
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FI:IB114Úvod do programování a algoritmizace II I. Černázk 2/1/03+2 --
FF:PLIN028Počítačová sazba textových dokumentů V. Kovářz 0/2/03 --
FF:PLIN057Strojové zpracování textu R. Čechz 0/2/04 --
FF:PLIN062Základy webových technologií Z. Nevěřilováz 0/2/04 --
FI:PV004UNIX M. Brandejszk 2/0/02+2 --
FI:PV072Seminář z asistivních technologií J. Plhákk 0/2/02+1 --
FI:PV123Základy vizuální komunikace H. Lukášovák 2/0/02+1 --
26 kreditů

Volitelné předměty (19 kr.)

Volitelné předměty v hodnotě 18 kreditů si mohou studenti vybírat jak z nabídky povinně volitelných kurzů vlastního oboru, tak z nabídky kurzů na celé Masarykově univerzitě.