FF FNZApJ Učitelství základů společenských věd pro střední školy
Název anglicky: Upper Secondary School Teacher Training in Social Studies Basics
navazující prezenční jednooborový
Zahrnut v programu: FF N-ZA_ Učitelství základů společenských věd pro střední školy

Součásti SZZ a jejich obsah

Státní zkouška má tyto části:

1. Obhajoba diplomové práce: studující nejprve s pomocí předem připravené prezentace představí svoji práci, poté se vyjádří k oponentovým poznámkám, k připomínkám vedoucího práce i k otázkám komise. Hodnocena je kvalita diplomové práce, adekvátnost prezentace a přesvědčivost odpovědí.

2. Zkouška ze základů společenských věd
Tato část zkoušky zahrnuje následující tematické okruhy, z nichž budou zadány dvě otázky:
* Filozofie v období antiky * Filozofie v období středověku * Filozofie v období renesance * Filozofie v období novověku * Filozofie v 18. století * Filozofie v 19. století * Filozofie ve 20. století * Filozofie, věda a náboženství * Základní problémy etiky * Základní problémy sociologie * Základní problémy religionistiky * Základní problémy psychologie * Základní problémy politologie

3. Zkouška z didaktiky filozofie a základů společenských věd
Uchazeč se opírá o znalost didaktických postupů a výukových metod. Je obeznámen s obsahovými a metodickými požadavky formulovanými v závazných školských dokumentech: v Rámcovém vzdělávacím programu pro gymnázia (vzdělávací oblast Člověk a společnost, předmět Občanský a společenskovědní základ) a v Rámcovém vzdělávacím programu odborného vzdělávání (průřezové téma Občan v demokratické společnosti). Na základě těchto znalostí bude u státní zkoušky zadáno jedno téma z uvedených témat Občanského a společenskovědního základu. Posluchač:
  a) vyloží zadané téma z uvedeného souboru z hlediska obsahového,
  b) uvede vhodné metody a formy, učebnice, výukové texty, pomůcky, didaktickou techniku apod., které by se s ohledem na téma uplatnily ve výuce,
  c) navrhne nejvhodnější metody posuzování a hodnocení znalostí (eventuálně dovedností, kompetencí) žáků při výuce určeného tématu.
Témata Občanského a společenskovědního základu pro střední školy:
Osobnost (základní charakteristika, důležité momenty vývoje) * Psychologie běžného života, člověk v zátěžových situacích, psychohygiena * Socializace, vznik sociálních vazeb * Komunikace (verbální, neverbální) * Sociální skupiny, status, role, sociální mobilita * Demokracie, volby * Lidská práva (vč. základních dokumentů, organizací …) * Stát (znaky, typy, formy, funkce) * Politický systém (stát, politické organizace, občanská společnost) * Ústava ČR – státní moci a jejich institucionální vymezení * Právo (funkce, typy, zdroje, právní normy a předpisy) * Systém práva v Česku (odvětví práva a jejich hlavní prameny) * Česko v mezinárodních organizacích; evropská integrace – vývoj, smysl, aktuální stav * Globální problémy * Základní makroekonomické kategorie a jejich vztahy * Tržní mechanismus * Role státu v tržní ekonomice

4. Zkouška z pedagogicko-psychologických předmětů a školní didaktiky
Zkouška z pedagogicko-psychologických předmětů a školní didaktiky je písemná a zahrnuje témata, která jsou náplní těchto předmětů: Psychologie pro učitele I, II, Školní pedagogika, Školní didaktika a Speciální pedagogika a pedagogická diagnostika.

Další studijní povinnosti

Celkový požadovaný počet kreditů za studium jednooborového plánu Učitelství základů společenských pro střední školy 120:
Předměty pedagogicko-psychologického základu 24 kreditů
Předměty k diplomové práci 16 kreditů:
    2 kredity za Projekt diplomové práce
  14 kreditů za Semináře k diplomové práci

Povinné oborové předměty 50 (A) kreditů:
  24 kreditů za předměty k pedagogické praxi
  24 kreditů za didaktické předměty
    2 kredity za Základy logiky a kritického myšlení

Povinně volitelné předměty 30 (B) kreditů:
  15 kreditů za předměty bloku Základů společenských věd
  15 kreditů za předměty bloku Filozofie

Volitelné předměty 0 (C) kreditů

Návrh témat kvalifikačních prací a témata obhájených prací

Návrh témat kvalifikačních prací:
Interdisciplinarita ve výuce ZSV
Středoškolská učebnice jako cesta k filozofii
Výuka logiky a kritického myšlení v rámci ZSV
Filozofická praxe a poradenství
Výuka etiky na středních školách

Témata obhájených prací:
Výuka práva na gymnáziích (autor: Mgr. Tomáš Juriga)
https://is.muni.cz/th/gpc7s/

Od liberalismu k anarchokapitalismu (autor: Mgr. Mateusz Zwyrtek)
https://is.muni.cz/th/ykqgc/

Význam subkulturních a kontrakulturních hnutí na utváření veřejného prostoru (autor: Mgr. Jan Krekáň)
https://is.muni.cz/th/l5vyi/

Pedagogické systémy vybraných novověkých filosofů (autor: Mgr. Veronika Ďásková)
https://is.muni.cz/th/hxgy4/

Mediální výchova na středních školách a její etické aspekty (autor: Mgr. et Mgr. Michaela Kalinová)
https://is.muni.cz/th/mzt6o/


Doporučený průchod studijním plánem

Pedagogicko-psychologický základ

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:SUP001Psychologie pro učitele I A. Slezáčkovázk 1/1/04 1P
FF:SUP002Školní pedagogika K. Šeďovázk 1/1/04 1P
FF:SUP003Školní didaktika K. Šeďovázk 1/1/04 2P
FF:SUP004Psychologie pro učitele II A. Slezáčkovázk 1/1/04 2P
FF:SUP005Speciální pedagogika a pedagogická diagnostika K. Šeďovázk 1/1/04 3P
FF:SUP006Kompendium pro učitele K. Šeďovázk 1/1/04 3P
24 kreditů

Předměty k diplomové práci

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:PHUZPDProjekt magisterské diplomové práce R. Brázdaz 0/0/02 2P
FF:PHUZSD1Seminář k magisterské diplomové práci I R. Brázdaz 0/0/07 3P
FF:PHUZSD2Seminář k magisterské diplomové práci II R. Brázdaz 0/0/07 4P
16 kreditů

Povinné předměty

Praxe

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:PHUZPP1_1Pedagogická praxe I pro jednooborové studenty T. Měšťánekz 0/0/08 3P
FF:PHUZPP2_1Pedagogická praxe II pro jednooborové studenty T. Měšťánekz 0/0/010 4P
FF:PHUZPP3_1Seminář k pedagogické praxi pro jednooborové studenty T. Měšťánekzk 1/1/06 4P
24 kreditů

Didaktika

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:PHUZDD1_1Didaktická dílna I pro jednooborové studenty M. Pichak 1/1/010 1P
FF:PHUZDD2_1Didaktická dílna II pro jednooborové studenty R. Brázdak 1/1/010 2P
FF:PHUZDF1_1Didaktika filozofie a základů společenských věd pro jednooborové studenty T. Měšťánekz 1/1/04 3P
24 kreditů

Oborové předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:PHUZZLZáklady logiky a kritického myšlení R. Bělohradz 0/2/0 e-learning, komb. studium 18 hodin za semestr.2 1P
2 kredity

Povinně volitelné předměty

Blok Základů společenských věd

Student musí získat minimálně 15 kreditů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
ESF:BPP_ZAPRZáklady práva M. Petrzk 1/2/04 1P
FF:PHV152Základy religionistiky D. Lužnýk 1/1/0 kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.3 1P
ESF:BPE_ZEKOZáklady ekonomie M. Jandovázk 2/0/04 2P
FF:PHV151Základy sociologie D. Lužnýk 2/0/0 kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.4 4P
FF:PHV133Úvod do rétoriky M. Pichazk 0/2 kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.4 2P
FF:PHBAArgumentace M. Pichazk 0/2/0 kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.5 3P
FF:PHBL1Logika I J. Raclavskýzk 1/1/0 kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.5 3P
29 kreditů

Blok Filozofie

Student musí získat minimálně 15 kreditů. Vybírá z nabídky povinných předmětů programu Filozofie.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:PHBSSociální a politická filozofie R. Bělohradzk 2/0/0 kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.5 2P
FF:PHNASoudobá anglo-americká filozofie R. Bělohradzk 0/2/05 3P
FF:PHNCDějiny české filozofie J. Zouharzk 2/0/05 3P
FF:PHV437Filozofie umění: vybrané kapitoly D. Pichovák 0/2/0 kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.4 1P
FF:PHNESoudobá etika R. Brázdazk 1/1/05 2P
FF:PHNNSoudobá německá filozofie R. Brázdazk 2/0/05 3P
29 kreditů