FF FBJApH Japanistika
Název anglicky: Japanese Studies
bakalářský prezenční hlavní
Zahrnut v programu: FF B-JA_ Japanistika

Součásti SZZ a jejich obsah

Státní závěrečná zkouška sestává ze dvou částí:


a) Praktická jazyková část (zkouška z japonského jazyka)


b) Teoretická japanistická část (zkouška z propedeutických znalostí)


Praktickou jazykovou část tvoří písemná a ústní složka. Písemná sestává z překladu krátkého textu z japonštiny do češtiny (či slovenštiny), překladu krátkého textu z češtiny do japonštiny a slohové práce na jedno ze zadaných témat. Ústní složka jazykové části se realizuje současně s teoretickou částí a sestává z krátké situačně ukotvené konverzace, krátké volné konverzace a samostatného ústního projevu v japonštině.


Teoretickou japanistickou část tvoří obhajoba závěrečné bakalářské práce a zodpovídání otázek z teoretických okruhů japanistiky. Obhajoba závěrečné práce spočívá v představení práce ze strany diplomanta, představení posudku vedoucího a posudku oponenta ze strany komise a rozpravě nad výše uvedeným. Teoretické okruhy japanistiky jsou tři: filologický (zahrnující otázky z teorie japonského jazyka a japonské literatury), historický (zahrnující dějiny Japonska) a společensko-kulturní (zahrnující otázky z oblasti japonského náboženství, společnosti a kultury). Student si losuje a odpovídá na jednu otázku z každého okruhu (celkem tedy tři otázky). Komise může iniciovat diskusi, pokládat doplňující otázky apod. Teoretická japanistická část probíhá v českém (případně slovenském) jazyce.

Návrh témat kvalifikačních prací a témata obhájených prací

Obhájené bakalářské práce:


Ondrej Malatinec: Analýza českých učebníc japonského jazyka v diachrónnej perspektíve


Tereza Dostálová: Japonsko a KLDR: Únosy a jejich role v mezinárodních vztazích


Petr Kuncl: Japonské ozbrojené síly po II. světové válce


Jan Volný: Smysl kategorie „podmět“ v japonských lingvistických teoriích


Alena Stowasserová: Haiku v japonském a severoamerickém prostředí s důrazem na významné osobnosti


Doporučený průchod studijním plánem

Společný univerzitní základ (15 kr.)

Akademické předměty

K úspěšnému zakončení studia musí student v bakalářských studijních programech získat alespoň 5 kreditů z nabídky Akademických předmětů Filozofické fakulty. Například: Člověk mezi kulturou a přírodou: Základy interdisciplinárního výzkumu, Antika a evropská kultura, Základy argumentace, Mozek a mysl, Informatorium mateřského jazyka, Moc obrazu v raném středověku, Lidská mysl: Úvod do kognitivních věd, Digitální humanitní vědy.

Filozofie

K úspěšnému zakončení studia musí student v bakalářských studijních programech absolvovat předmět Filozofie.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:PH0001Filozofie pro posluchače nefilozofických oborů J. Krobzk 2/0/04 --
FF:PHA0001Philosophy for Non-Philosophical Disciplines Students J. Krobzk 0/2/04 --
8 kreditů

Jazyky

K úspěšnému ukončení studia na FF má student povinnost absolvovat v bakalářském studijním programu kurz vybraného cizího jazyka, který respektuje požadavek MU na minimální jazykovou kompetenci a je zakončen standardizovanou zkouškou na úrovni B2 dle ERR.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:CJVA2BAnglický jazyk pro akademické účely II M. Šindelářová Skupeňovázk 0/2/04 --
FF:CJVF2BFrancouzský jazyk pro akademické účely II D. Veškrnovázk 0/2/04 --
FF:CJVN2BNěmecký jazyk pro akademické účely II J. Vyorálkovázk 0/2/04 --
FF:CJVR2BMRuský jazyk pro akademické účely II M. Ševečkovázk 0/2/04 --
FF:CJVS2BŠpanělský jazyk pro akademické účely II J. Žváčkovázk 0/2/04 --
20 kreditů

TV

Všichni studenti prezenčního studia bakalářských studijních programů mají povinnost během studia splnit podmínky pro udělení dvou zápočtů (1 zápočet = 1 kredit) z předmětů sportovních aktivit vypisovaných pod kódy P9. Předměty zajišťuje Centrum univerzitního sportu Fakulty sportovních studií.

Bakalářská práce (min. 10 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:JPN220Výzkumné metody a psaní vědecké práce J. Matelaz 0/0/0 konzultace s vedoucí/m práce.3 4Z
FF:JPN300Bakalářská diplomová práce Z. Kubovčákováz 0/0/0- 6P
FF:JPN310Textová příprava závěrečných prací I. Rumánekk 0/2/02 5P
FF:JPN320Seminář k bakalářské diplomové práci Z. Kubovčákováz 0/0/0 konzultace s vedoucí/m práce.5 6P
10 kreditů

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:JPN111Japonský jazyk I - výklad systému J. Matelazk 2/0/03 1P
FF:JPN112Japonský jazyk I - praktické cvičení J. Matelazk 0/4/04 1-
FF:JPN113Japonské písmo I Z. Kubovčákovázk 2/0/03 1-
FF:JPN114Úvod do japanistiky I. Rumánekzk 2/0/04 1Z
FF:JPN121Japonský jazyk II - výklad systému J. Matelazk 2/0/03 2P
FF:JPN122Japonský jazyk II - praktické cvičení J. Matelazk 0/4/04 2-
FF:JPN123Japonské písmo II J. Matelazk 0/4/04 2-
FF:JPN124Japonské dějiny I. Rumánekzk 2/04 2P
FF:JPN211Japonský jazyk III - výklad systému J. Matelazk 2/0/03 3P
FF:JPN212Japonský jazyk III - praktické cvičení J. Matelazk 0/4/04 3-
FF:JPN213Japonské písmo III Z. Kubovčákovázk 2/0/03 3-
FF:JPN214Japonská literatura I. Rumánekzk 2/0/04 3P
FF:JPN221Japonský jazyk IV - výklad systému J. Matelazk 2/03 4P
FF:JPN222Japonský jazyk IV - praktické cvičení J. Matelazk 0/44 4-
FF:JPN223Písemný projev v japonštině I I. Rumánekzk 0/23 4-
FF:JPN224Četba japonských textů I I. Rumánekzk 0/23 4-
FF:JPN225Japonská společnost J. Matelazk 2/0/04 4P
FF:JPN311Japonský jazyk V I. Rumánekzk 2/0/03 5P
FF:JPN312Japonská konverzace J. Matelazk 0/4/02 5-
FF:JPN313Úvod do náboženství v Japonsku Z. Kubovčákovák 2/0/04 5Z
FF:JPN321Četba japonských textů II I. Rumánekzk 0/23 6-
FF:JPN322Teorie japonského jazyka J. Matelazk 2/04 6P
76 kreditů

Povinně volitelné předměty

Blok 1

Nutnost získat minimálně 19 kreditů za kurzy Bloku 1.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:JPNB11Japonská kultura J. Matelazk 2/0/04 1P
FF:JPNB12History and Politics of Modern East Asia J. Matelazk 2/0/05 1P
FF:JPNB21Firemní a technická japonština J. Matelazk 0/2/03 4P
FF:JPNB22Konverzační cvičení v japonštině J. Matelazk 0/4/03 4P
FF:JPNB23Vybrané kapitoly z japonského jazyka J. Matelazk 2/0/04 4Z
FF:JPNB24Japonsko ve 21. století Z. Kubovčákovázk 2/04 3P
FF:JPNB25Tradiční japonské divadlo I. Rumánekzk 2/04 2P
FF:JPNB26Japonský buddhismus Z. Kubovčákovázk 2/0/04 2P
31 kreditů

Volitelné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:JPNB31Náslech japonštiny J. Matelazk 0/2/03 3-
FF:JPNB32Písemný projev v japonštině II J. Matelazk 0/2/03 5-
FF:JPNB33Četba japonské beletrie v originále I. Rumánekk 0/2/03 5-
FF:JPNB34Hovorová japonština J. Matelazk 0/2/03 5-
FF:JPNB35Samostatná četba japonské beletrie v překladech I. Rumánekk 0/0/0 konzultace, individuální četba.3 1-
FF:JPNB36Japonsko v mezinárodních vztazích Z. Kubovčákovázk 2/0/04 3-
FF:JPNB37Japanese Film and Culture Z. Kubovčákovázk 4/0/05 1-
FF:JPNB38Kurz zahraničního přednášejícího J. Matelazk 0/0/05 3-
FF:JPNB41Dějiny zábavy v Japonsku J. Matelazk 2/04 4-
FF:JPNB42Contemporary Japan: Selected Topics in Politics, History and Culture Z. Kubovčákovázk 2/0/05 4-
FF:JPNB43Japonská kultura ve filmu Z. Kubovčákovázk 4/0/04 2-
FF:JPNB44Japonsko očima Haruki Murakamiho J. Matelazk 2/0/04 4-
FF:JPNB45Japanese Media Culture J. Matelazk 2/0/05 4-
FF:JPNN10Japonština pro neoborové studenty I J. Matelazk 0/2/04 1-
FF:JPNN11Japonské písmo pro neoborové studenty I J. Matelaz 0/2/04 1-
FF:JPNN20Japonština pro neoborové studenty II J. Matelazk 0/2/04 2-
FF:JPNN21Japonské písmo pro neoborové studenty II J. Matelaz 0/2/04 2-
FF:JPNN30Japonština pro neoborové studenty III J. Matelaz 0/2/04 3-
FF:JPNN40Japonština pro neoborové studenty IV J. Matelaz 0/2/04 4-
75 kreditů