FF FNZAkJ Učitelství základů společenských věd pro střední školy
Název anglicky: Upper Secondary School Teacher Training in Social Studies Basics
navazující kombinovaný jednooborový
Zahrnut v programu: FF N-ZA_ Učitelství základů společenských věd pro střední školy

Součásti SZZ a jejich obsah

Státní zkouška má tyto části:

1. Obhajoba diplomové práce: studující nejprve s pomocí předem připravené prezentace představí svoji práci, poté se vyjádří k oponentovým poznámkám, k připomínkám vedoucího práce i k otázkám komise. Hodnocena je kvalita diplomové práce, adekvátnost prezentace a přesvědčivost odpovědí.

2. Zkouška ze základů společenských věd
Tato část zkoušky zahrnuje následující tematické okruhy, z nichž budou zadány dvě otázky:
* Filozofie v období antiky * Filozofie v období středověku * Filozofie v období renesance * Filozofie v období novověku * Filozofie v 18. století * Filozofie v 19. století * Filozofie ve 20. století * Filozofie, věda a náboženství * Základní problémy etiky * Základní problémy sociologie * Základní problémy religionistiky * Základní problémy psychologie * Základní problémy politologie

3. Zkouška z didaktiky filozofie a základů společenských věd
Uchazeč se opírá o znalost didaktických postupů a výukových metod. Je obeznámen s obsahovými a metodickými požadavky formulovanými v závazných školských dokumentech: v Rámcovém vzdělávacím programu pro gymnázia (vzdělávací oblast Člověk a společnost, předmět Občanský a společenskovědní základ) a v Rámcovém vzdělávacím programu odborného vzdělávání (průřezové téma Občan v demokratické společnosti). Na základě těchto znalostí bude u státní zkoušky zadáno jedno téma z uvedených témat Občanského a společenskovědního základu. Posluchač:
  a) vyloží zadané téma z uvedeného souboru z hlediska obsahového,
  b) uvede vhodné metody a formy, učebnice, výukové texty, pomůcky, didaktickou techniku apod., které by se s ohledem na téma uplatnily ve výuce,
  c) navrhne nejvhodnější metody posuzování a hodnocení znalostí (eventuálně dovedností, kompetencí) žáků při výuce určeného tématu.
Témata Občanského a společenskovědního základu pro střední školy:
Osobnost (základní charakteristika, důležité momenty vývoje) * Psychologie běžného života, člověk v zátěžových situacích, psychohygiena * Socializace, vznik sociálních vazeb * Komunikace (verbální, neverbální) * Sociální skupiny, status, role, sociální mobilita * Demokracie, volby * Lidská práva (vč. základních dokumentů, organizací …) * Stát (znaky, typy, formy, funkce) * Politický systém (stát, politické organizace, občanská společnost) * Ústava ČR – státní moci a jejich institucionální vymezení * Právo (funkce, typy, zdroje, právní normy a předpisy) * Systém práva v Česku (odvětví práva a jejich hlavní prameny) * Česko v mezinárodních organizacích; evropská integrace – vývoj, smysl, aktuální stav * Globální problémy * Základní makroekonomické kategorie a jejich vztahy * Tržní mechanismus * Role státu v tržní ekonomice

4. Zkouška z pedagogicko-psychologických předmětů a školní didaktiky
Zkouška z pedagogicko-psychologických předmětů a školní didaktiky je písemná a zahrnuje témata, která jsou náplní těchto předmětů: Psychologie pro učitele I, II, Školní pedagogika, Školní didaktika a Speciální pedagogika a pedagogická diagnostika.

Další studijní povinnosti

Celkový požadovaný počet kreditů za studium jednooborového plánu Učitelství základů společenských pro střední školy 120:
Předměty pedagogicko-psychologického základu 24 kreditů
Předměty k diplomové práci 18 kreditů:
    4 kredity za Projekt diplomové práce
  14 kreditů za Semináře k diplomové práci

Povinné oborové předměty 78 (A) kreditů:
  24 kreditů za předměty k pedagogické praxi
  24 kreditů za didaktické předměty
  30 kreditů za oborové předměty

Povinně volitelné předměty 0 (B) kreditů
Volitelné předměty 0 (C) kreditů

Návrh témat kvalifikačních prací a témata obhájených prací

Návrh témat kvalifikačních prací:
Interdisciplinarita ve výuce ZSV
Středoškolská učebnice jako cesta k filozofii
Výuka logiky a kritického myšlení v rámci ZSV
Filozofická praxe a poradenství
Výuka etiky na středních školách

Témata obhájených prací:
Výuka práva na gymnáziích (autor: Mgr. Tomáš Juriga)
https://is.muni.cz/th/gpc7s/

Od liberalismu k anarchokapitalismu (autor: Mgr. Mateusz Zwyrtek)
https://is.muni.cz/th/ykqgc/

Význam subkulturních a kontrakulturních hnutí na utváření veřejného prostoru (autor: Mgr. Jan Krekáň)
https://is.muni.cz/th/l5vyi/

Pedagogické systémy vybraných novověkých filosofů (autor: Mgr. Veronika Ďásková)
https://is.muni.cz/th/hxgy4/

Mediální výchova na středních školách a její etické aspekty (autor: Mgr. et Mgr. Michaela Kalinová)
https://is.muni.cz/th/mzt6o/


Doporučený průchod studijním plánem

Pedagogicko-psychologický základ

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:SUK001Psychologie pro učitele I I. Burešovázk 2/0/0 blokově (24 hodin za semestr).4 1P
FF:SUK002Školní pedagogika K. Šeďovázk 18/0/04 1P
FF:SUK003Školní didaktika K. Šeďovázk 18/0/04 2P
FF:SUK004Psychologie pro učitele II I. Burešovázk 2/0/0 blokově (24 hodin za semestr).4 2P
FF:SUK005Speciální pedagogika a pedagogická diagnostika B. Lazarovázk 18/0/04 3P
FF:SUK006Kompendium pro učitele K. Šeďovázk 18/0/04 --
24 kreditů

Předměty k diplomové práci

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:PHUZKPDProjekt magisterské diplomové práce R. Brázdaz 0/0/0 18 hodin za semestr.4 2P
FF:PHUZKSD1Seminář k magisterské diplomové práci I R. Brázdaz 0/0 10 hodin za semestr.7 3P
FF:PHUZKSD2Seminář k magisterské diplomové práci II R. Brázdaz 0/0/0 10 hodin za semestr.7 4P
18 kreditů

Povinné předměty

Praxe

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:PHUZKPP1Pedagogická praxe I J. Vojtaz 0/08 3P
FF:PHUZKPP2Pedagogická praxe II J. Vojtaz 0/010 4P
FF:PHUZKPP3Seminář k pedagogické praxi J. Vojtazk 0/0/0 10 hodin za semestr.6 4P
24 kreditů

Didaktika

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:PHUZKDD1Didaktická dílna I M. Pichazk 0/0/0 18 hodin za semestr.10 1P
FF:PHUZKDD2Didaktická dílna II J. Krobzk 0/0/0 18 hodin za semestr.10 2P
FF:PHUZKDF1Didaktika filozofie a základů společenských věd J. Vojtaz 0/0/0 18 hodin za semestr.4 3P
24 kreditů

Oborové předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
ESF:BKP_ZAPRZáklady práva P. Dvořákovázk 13/0/0 tutorial 6 hodin.4 1P
FF:PHUZZLZáklady logiky a kritického myšlení R. Bělohradz 0/0 komb. studium: e-learning + prezenční výuka dvakrát za semestr.2 1P
ESF:BKE_ZEKOZáklady ekonomie M. Jandovázk 26/0/0 tutorial 12 hodin.4 2P
FF:PHV151KZáklady sociologie D. Lužnýzk 1/1/0 kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.6 2P
FF:PHV152KZáklady religionistiky D. Lužnýk 1/1/0 kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.5 3P
FF:PHUZKETZáklady etiky R. Brázdazk 0/0/0 18 hodin za semestr.5 3P
FF:PHV176KÚvod do psychologie R. Brázdazk 2/0/0 kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.6 4P
32 kreditů