FF FNPGkH Pedagogika
Název anglicky: Pedagogy
navazující kombinovaný hlavní
Zahrnut v programu: FF N-PG_ Pedagogika

Součásti SZZ a jejich obsah

Studium je ukončeno státní závěrečnou zkouškou, která se skládá ze dvou částí – obhajoby písemné magisterské diplomové práce a ústní zkoušky.
V magisterské diplomové práci studenti prokazují, že jsou schopni kriticky pracovat s odbornou literaturou (českou i zahraniční), jsou schopni studovat i využívat v práci teorie a koncepty, konzistentně užívat odbornou terminologii a samostatně realizovat empirický výzkum nebo vytvořit projekt realizovatelný v pedagogické praxi.

Studenti si vybírají ze tří základních typů diplomové práce:
1) teoreticko-empirická práce obsahující výzkumný projekt (obsahující všechny náležitosti, jako např. metodologický postup, popis sběru dat, jejich interpretaci i diskuzi výsledků a shrnutí výzkumného šetření);
2) teoreticko-aplikační práce, která obsahuje modelový projekt směřující k využití v pedagogické praxi;
3) Teoretická práce (teoretické zpracování vybraného tématu/problému, kde student využívá adekvátních metod, zdrojová literatura je aktuální a reprezentativní, hlavní argumenty jsou průkazné, text je terminologicky jednotný, práce má jasné závěry).

Podrobnější informace jsou uvedeny ve Standardu pro písemné práce k magisterské státní zkoušce na Ústavu pedagogických věd FF MU. Dostupné z: http://pedagogika.phil.muni.cz/studium/magisterska-prace.

Ústní část zkoušky probíhá podle okruhů otázek, které jsou strukturovány do tří částí:
1) Teorie výchovy a vzdělávání,
2) Řízení vzdělávání a vzdělávacích institucí
3) Pedagogický výzkum.

Okruhy otázek i jednotlivé otázky jsou odvozeny z výstupů z učení celého programu, ale i z výstupů z učení povinných a povinně volitelných předmětů.
Okruhy otázek jsou dostupné z pedagogika.phil.muni.cz/media/3009838/otazkymgrpg2013-final.pdf.

Návrh témat kvalifikačních prací a témata obhájených prací

Návrh témat kvalifikačních prací:

Jak studenti s pedagogickou praxí vnímají studium pedagogických disciplín na vysoké škole
Strach žáků ze školy
Vzájemné hospitace učitelů základních škol jako nástroj organizačního učení ve školách
Spravedlnost a nespravedlnost ve škole očima žáků
Ředitel školy v českém školství - historicko-srovnávací studie
Vývoj vzdělávací politiky v ČR od 90. let do současnosti (v dokumentech a v realizovaných opatřeních) - na příkladu jednoho tématu
Adaptace dítěte v MŠ

Témata obhájených prací:

Motivace žáků ZŠ k učení.
archiv: http://is.muni.cz/th/231619/ff_m_a2/
Fenomén školního hodnocení očima matek
archiv: http://is.muni.cz/th/190781/ff_m/
Víceletá gymnázia v českém vzdělávacím systému: funkce a dopady
archiv: http://is.muni.cz/th/327525/ff_m/
Vzdělávání pedagogů pro mateřské školy v České republice
archiv: http://is.muni.cz/th/362957/ff_m/
Sociální vztahy mezi žáky na málotřídní škole
archiv: http://is.muni.cz/th/384534/ff_m/
ICT koordinátor v životě základní školy
archiv: http://is.muni.cz/th/64342/ff_m/
Digitální technologie v životě předškoláků pohledem rodičů
archiv: http://is.muni.cz/th/350453/ff_m/
Mezigenerační učení v malé výrobní firmě
archiv: http://is.muni.cz/th/371754/ff_m/
Faktory ovlivňující podvádění studentů středních škol
archiv: http://is.muni.cz/th/371639/ff_m/
Zvládání stresu při státních závěrečných zkouškách pohledem studentů vysokých škol
archiv: http://is.muni.cz/th/350128/ff_m/


Doporučený průchod studijním plánem

Diplomová práce (min 20kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:PGMK008Seminář k magisterské diplomové práci I J. Zounekz 14/010 4P
FF:PGMK009Seminář k magisterské diplomové práci II J. Zounekz 14/010 4P
20 kreditů

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:PGMK001Srovnávací pedagogika M. Rabušicovázk 18/0/06 1Z
FF:PGMK002Vzdělávací politika M. Rabušicovázk 18/0/06 3Z
FF:PGMK003Filozofie výchovy a vzdělání M. Polzk 18/0/06 3P
FF:PGMK004Řízení vzdělávacích institucí M. Polz 18/0/04 1Z
FF:PGMK005Pedagogická evaluace M. Polzk 18/1/06 2Z
FF:PGMK006Kvantitativní výzkum M. Sedláčekzk 18/0/06 2P
FF:PGMK007Kvalitativní výzkum K. Šeďovázk 18/0/06 1Z
FF:PGMK101Inovace v české škole P. Novotnýz 16/0/04 --
FF:PGMK102E-learning J. Zounekz 16/0/06 --
FF:PGMK104Andragogika P. Novotnýz 16/0/04 --
FF:PGMK106Analýza kvalitativních dat K. Šeďováz 16/0/06 --
FF:PGMK201Státní závěrečná zkouška magisterská J. ZounekSZk 0/0- 4P
FF:PGMK202Magisterská diplomová práce J. Zounekz 0/0/0 individuálně.- 4P
60 kreditů