FF FNISKkH Informační studia a knihovnictví
Název anglicky: Information and Library Studies
navazující kombinovaný hlavní
Zahrnut v programu: FF N-ISK_ Informační studia a knihovnictví

Součásti SZZ a jejich obsah

Státní závěrečná zkouška se skládá z
a) obhajoby diplomové práce, která má prokázat schopnost studenta relativně samostatně zpracovat vybraný problém podle zadané literatury, provést základní analýzu, představit aktuální stav diskuse a zaujmout stanovisko, které je během vlastní obhajoby schopen prezentovat a následně reagovat na připomínky a dotazy
b) ústní zkoušky, při které se otázky čerpají z okruhů
b1) informační vědy
b2) literatura, knihovní procesy, trh
b3) informační politika a management
b4) literatura a kulturní areál


Otázky ústní zkoušky z okruhů 2) a 4) vycházejí z krátkých textových úryvků z literatury z vybraných oblastí a student svými komentáři a interpretací prokazuje schopnost práce s odborným textem, vidění souvislostí a faktické znalosti. Informace o státní závěrečné zkoušce vyvěšuje vedoucí pracoviště na veřejné úřední vývěsce informačního systému a na webových stránkách pracoviště.

Další studijní povinnosti

Stejné počty kreditů jako pro prezenční studium. Výuka probíhá v blocích tak, aby naplnila NAU požadavky na minimální počet kontaktních hodin přímé výuky za semestr. Většinou se jedná o 6 víkendových setkání za semestr.

KOMBINOVANÉ STUDIUM

Kombinované studium je založené na kombinaci výuky prezenční a distanční. Studijní plán je složen z nově koncipovaných předmětů, které svým obsahem překrývají prezenční i distanční část vzdělávacího procesu, tzn. integrují v sobě prvky přednášek, cvičení i samostudia, což přispívá ke zvýšení kompaktnosti studia a získaných poznatků.

Prezenční část výuky je organizována formou prezenčních tutoriálů, které probíhají pět až šestkrát za semestr během sobot a nedělí v areálu FF.

Tutoriál s hodinovou dotací v rozmezí 4 až 16 hodin za semestr podle povahy předmětu, je více skupinovou konzultací a seminářem, než přednáškou. Studenti se na tutoriál připravují předem, vyučující nepřednášejí novou látku, ale diskutují se studenty o vybraných tématech, vysvětlují vybrané obtížné úseky studia, vedou a motivují studenty v dalším studiu. Distanční část výuky spočívá v řízeném samostudiu podle zvláštních studijních materiálů, tzv. distančních studijních opor (DSO), s využitím moderních informačních technologií (e-mail, internet) a je plně v souladu s evropskými standardy.

Návrh témat kvalifikačních prací a témata obhájených prací

Zpracování fondu Jana Trefulky uloženého v Oddělení dějin literatury Moravského zemského muzea v Brně
Obor: FF 7201T001, archiv: http://is.muni.cz/th/361743/ff_m/

Akvizice, katalogizace a prezentace komiksů v českých knihovnách
Obor: FF 7201T001, archiv: http://is.muni.cz/th/384676/ff_m/

Zpracování novinových článků v Digitální knihovně Arna Nováka
Obor: FF 7201T001, archiv: http://is.muni.cz/th/263658/ff_m/

Etické aspekty kategorizace: předsudky v předmětových heslech Národní knihovny České republiky.
Obor: FF 7201T001, archiv: http://is.muni.cz/th/327333/ff_m/

ICT ve vzdělávacím obsahu lekcí informačního vzdělávání ve městských knihovnách
Obor: FF 7201T001, archiv: https://is.muni.cz/auth/th/qj5zk/

Design thinking v ČR: mapování komunity praxe
Obor: FF 7201T001, archiv: http://is.muni.cz/th/415414/ff_m/


Doporučený průchod studijním plánem

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:ISKM01Informační vědy J. Kudrnáčzk 2/0/05 1Z
FF:ISKM02Design informačních služeb, rozhraní a interakcí J. Kudrnáčzk 1/1/05 1P
FF:ISKM03Literatura, knihovní procesy a trh P. Kyloušekzk 1/1/05 1Z
FF:ISKM04Seminář k diplomové práci I: Východiska a metodologie J. Kudrnáčzk 1/1/05 1P
FF:ISKM05Informační politika a management R. Polčákzk 1/1/05 2P
FF:ISKM06Učící se společnost R. Šípzk 1/1/05 2P
FF:ISKM07Literatura, kultura a humanitní vědy J. Kudrnáčzk 1/1/05 2Z
FF:ISKM08Seminář k diplomové práci II: Struktura projektu J. Kudrnáčz 1/1/05 2P
FF:ISKM09Angličtina pro informační studia a knihovnictví J. Kudrnáčz 1/1/02 2-
FF:ISKM10Informační chování J. Malinazk 1/1/05 3P
FF:ISKM12Organizace znalostí J. Malinazk 1/1/05 3P
FF:ISKM13Seminář k diplomové práci III: Tvorba textu J. Kudrnáčz 1/1/05 3P
FF:ISKM14Seminář k diplomové práci IV: Finalizace textu J. Kudrnáčz 1/1/05 3P
FF:ISKM15Diplomová práce J. Kudrnáčz 0/0/0- 4-
FF:ISKM16Státní závěrečná zkouška J. KudrnáčSZk 0/0/0- 4-
62 kreditů

Povinně-volitelné předměty

Blok výzkumu a aplikace

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:ISKM18Praxe a stáže P. Kovářováz 0/0/0 počet kreditů je vypočítán následovně: 20 hodin = 1 kredit, 40 hodin = 2 kredity, 60 hodin = 3 kredity, 80 hodin = 4 kredity, 100 hodin = 5 kreditů.5 --
FF:ISKM19Terénní projekt P. Kovářováz 0/0/0 počet kreditů je vypočítán následovně: 20 hodin = 1 kredit, 40 hodin = 2 kredity, 60 hodin = 3 kredity, 80 hodin = 4 kredity, 100 hodin = 5 kreditů.5 --
FF:ISKM20Výzkumný seminář L. Zbiejczuk Sucház 0/0/0 počet kreditů je vypočítán následovně: 20 hodin = 1 kredit, 40 hodin = 2 kredity, 60 hodin = 3 kredity, 80 hodin = 4 kredity, 100 hodin = 5 kreditů.5 --
FF:ISKM21Dlouhodobá zahraniční stáž M. Lorenzz 0/0/0 30 - 40 hodin týdně.15 --
FF:ISKM22Účast na konferencích P. Kovářováz 0/0/0 podle zvolené kreditové hodnoty (viz metody hodnocení).4 --
34 kreditů
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:ISKM11Literatura a kulturní areál I. Pospíšilzk 1/1/05 --
FF:ISKM17Aplikační seminář P. Škyříkk 0/0/05 --
FF:ISKM23Design vzdělávacího procesu P. Škyříkk 1/14 --
FF:ISKM24Informační gramotnost P. Kovářovák 1/1/05 --
FF:ISKM25Řízení projektů informačních technologií a informačních systémů J. Matulak 1/1/04 --
FF:ISKM26Informační audit P. Škyříkk 1/1/04 --
FF:ISKM27Human-computer interaction Č. Šašinkak 1/1/04 --
FF:ISKM28Poetika literárního díla J. Kudrnáčk 1/1/04 --
FF:ISKM29Blok expertů P. Mazáčováz 1/1/04 --
FF:ISKM30Digitální knihovny M. Bartošekk 1/1/04 --
FF:ISKM31Vzdělávací technologie Č. Šašinkak 1/1/05 --
FF:ISKM32Laboratoř vzdělávacích technologií Č. Šašinkak 1/1/05 --
FF:ISKM33Informace, technologie, lepidlo života P. Kovářovák 2/0/04 --
FF:ISKM35Informační systémy ve veřejném sektoru R. Polčákk 1/1/05 --
FF:ISKM36Ediční problematika: teorie a praxe J. Kudrnáčz 1/1/05 --
FF:ISKM37Kapitoly z české žurnalistiky J. Poláčekz 1/1/04 --
FF:ISKM38Média v informačním věku P. Mazáčovák 1/1/04 --
FF:ISKM39Pojem informace a informační věda J. Stodolak 0/0/05 --
FF:ISKM41Výzkumné horizonty informačního vzdělávání P. Mazáčovák 0/0/0 Interaktivní bloková výuka v celkovém rozsahu 20 hodin.5 --
85 kreditů