FF FNAJAkJ English Language and Literature
Název anglicky: English Language and Literature
navazující kombinovaný jednooborový
Zahrnut v programu: FF N-AJA_ English Language and Literature

Součásti SZZ a jejich obsah

Státní zkouška má dvě části:
1. Obhajoba diplomové práce
2. Anglický jazyk a literatura
Druhou část SZZ tvoří ústní zkouška z odborné literatury v rámci
zaměření, které si student volí během studia formou výběru povinně
volitelných předmětů a s ohledem na zaměření své diplomové práce.
Aktuální seznamy literatury pro jednotlivá odborná zaměření jsou k
dispozici na
http://anglistika.phil.muni.cz/studium/informace-ke-studiu/books-master-s-state-exam.
V rámci těchto seznamů si studenti povinně volí 2 ze 4 doporučených
přehledových textů v rámci svého zaměření (např. Bloom/Eagleton a
Brantlinger/Jenks u literárně-kulturologického a
Crystal/Svartvik&Leech a Firbas/Vachek u jazykovědného zaměření).
Další 3 knihy si vybírají ze tří skupin tak, aby v rámci studentova
odborného zaměření byly pokryty relevantní disciplíny. Cílem zkoušky
je prověřit odborné znalosti studenta formou otevřeného dialogu, a to
s ohledem na povědomí o historickém kontextu i aktuálním stavu vědění
v daném oboru.

Návrh témat kvalifikačních prací a témata obhájených prací

Music in America: How it shaped and reflected the 1960s and 1970s US culture
(http://is.muni.cz/th/443306/ff_m/)
Police Violence against African Americans: Black Panthers and Black Lives Matter
(http://is.muni.cz/th/382942/ff_m/)
Aspects of Carnivalesque in Selected Novels by Margaret Atwood (http://is.muni.cz/th/330818/ff_m/)
Soldier Archetypes in The Second World War Films (http://is.muni.cz/th/383559/ff_m/)
Toward the Conversationalization of Public Discourse: Showbiz Vlog News
(http://is.muni.cz/th/369579/ff_m/)
Articulation of Canadian Identity through Don Cherry's Coach's Corner
(http://is.muni.cz/th/382652/ff_m_b1/)
The Passive Voice in Business English
(http://is.muni.cz/th/360966/ff_m/)

Doporučený průchod studijním plánem

Povinné předměty (60-80 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:AJ50001Teorie literatury a kultury I J. Chamonikolasovázk 0/2/0 This course is NOT designated for Erasmus students! List of courses offerd by the Department of English and American studies for Erasmsus students is available at http://www.phil.muni.cz/wkaa/ under "Information for Erasmus students".5+3 1Z
FF:AJ50002Teorie literatury a kultury II J. Chamonikolasovázk 0/0/0 This course is NOT designated for Erasmus students! List of courses offerd by the Department of English and American studies for Erasmsus students is available at http://www.phil.muni.cz/wkaa/ under "Information for Erasmus students".5+3 2Z
FF:AJ50003Historický vývoj angličtiny J. Chamonikolasovázk 0/0/0 This course is NOT designated for Erasmus students! List of courses offerd by the Department of English and American studies for Erasmsus students is available at http://www.phil.muni.cz/wkaa/ under "Information for Erasmus students".7+3 2Z
FF:AJ50004Moderní lingvistika J. Chovaneczk 0/2/08 1Z
FF:AJ50006Česká literatura v angličtině B. Fořtzk 0/2/08 3Z
FF:AJ51000Zkouška z anglického jazyka J. Chamonikolasovázk 0/0/0 This course is NOT designated for Erasmus students! List of courses offerd by the Department of English and American studies for Erasmsus students is available at http://www.phil.muni.cz/wkaa/ under "Information for Erasmus students".- 3P
FF:AJ51100Ústní zkouška z anglického jazyka J. Chamonikolasovázk 0/0/0 This course is NOT designated for Erasmus students! List of courses offerd by the Department of English and American studies for Erasmsus students is available at http://www.phil.muni.cz/wkaa/ under "Information for Erasmus students".- 3P
FF:AJ59801Seminář k magisterské diplomové práci I J. Chamonikolasováz 0/0/0 This course is NOT designated for Erasmus students! List of courses offerd by the Department of English and American studies for Erasmsus students is available at http://www.phil.muni.cz/wkaa/ under "Information for Erasmus students".10 3P
FF:AJ59802Seminář k magisterské diplomové práci II J. Chamonikolasováz 0/0/0 This course is NOT designated for Erasmus students! List of courses offerd by the Department of English and American studies for Erasmsus students is available at http://www.phil.muni.cz/wkaa/ under "Information for Erasmus students".10 4P
FF:AJ59850Magisterská diplomová práce J. Chamonikolasováz 0/0/0 This course is NOT designated for Erasmus students! List of courses offerd by the Department of English and American studies for Erasmsus students is available at http://www.phil.muni.cz/wkaa/ under "Information for Erasmus students".- 4P
62 kreditů

Povinně volitelné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:AJ52065Sémantika: anglická slovesa N. Kudrnáčovázk 0/2/06 1-
FF:AJ52066Výslovnostní podoby angličtiny K. Tomkovázk 0/2/06 2-
FF:AJ52068Sémantika: větná semantika N. Kudrnáčovázk 0/2/010 3-
FF:AJ52082Pragmatika: Význam v kontextu J. Pelclovázk 0/2/06 1-
FF:AJ52083 -- 0/0- 2-
FF:AJ52087 -- 0/0- 3-
FF:AJ52089Sociolingvistické dovednosti: Akademická mluva K. Tomkovázk 0/2/010 1-
FF:AJ52091 -- 0/0- 2-
FF:AJ52093Výslovnostní podoby americké angličtiny K. Tomkovázk 0/2/010 3-
FF:AJ52098 -- 0/0- 1-
FF:AJ54054Současné britské spisovatelky M. Frankovázk 0/2/06 2-
FF:AJ54055 -- 0/0- 3-
FF:AJ54090Teorie Biografie M. Kaylorzk 0/2/06 1-
FF:AJ54101 -- 0/0- 2-
FF:AJ55056 -- 0/0- 3-
FF:AJ56071 -- 0/0- 1-
FF:AJ57051 -- 0/0- 2-
FF:AJ57053 -- 0/0- 3-
FF:AJ57075 -- 0/0- 1-
FF:AJ58056 -- 0/0- 2-
FF:AJ58084 -- 0/0- 3-
60 kreditů