FSS SPR03 Sociální práce
Název anglicky: Social Work
bakalářský prezenční vedlejší
Zahrnut v programu: FSS B-SPR Sociální práce

Součásti SZZ a jejich obsah

Státní zkouška v bakalářském studiu sociální práce má dvě části: a) obhajobu bakalářské diplomové práce, b) ústní zkoušku.

Bakalářská práce je hodnocena podle teoreticko-metodologických a formálních kritérií. Tato kritéria jsou pro zveřejněna na internetových stránkách Katedry a na internetovém portálu Univerzity (www.is.muni.cz).

Obsahem ústní SZZ jsou dva státnicové předměty: 1/ Uplatnění etického kontextu a hodnot v sociální práci a 2/ Využití teorií a metod v sociální práci.

Výsledek zkoušky je stanoven na základě hodnocení ústního výkonu. Při jeho hodnocení komise přihlíží zejména k následujícím kritériím:

- znalosti výše uvedených státnicových předmětů;
- schopnost využívat tyto znalosti k reflektování životních situací;
- schopnost aplikovat tyto znalosti při návrzích intervencí;
- schopnost pojmenovat etická témata, problémy a dilemata;
- schopnost aplikovat vědomí etických souvislostí do pojetí intervence;
- schopnost metodicky korektně a s využitím relevantních poznatků a dat argumentovat ve prospěch zvolené interpretace situace klienta a zvoleného postupu intervence.

Komise dále bere v potaz:

- znalosti teorií a poznatků o sociálních problémech;
- znalosti o jejich kontextech a způsobech jejich řešení;
- znalosti metodologických zásad vědeckého zkoumání a jejich aplikovaného využití;
- schopnost studenta prezentovat zadané téma logicky, stručně a strukturovaně.

Studijní povinnosti

Specifickou studijní povinností jsou v bakalářském studiu sociální práce (vedlejší studijní program) odborné praxe.

V rámci vedlejšího studijního programu jsou praxe organizovány následovně.

Praxe a supervize v sociální práci (2. semestr studia) – cílem předmětu je posílit přípravu pro volbu zaměření praxí studentů bakalářského studia a také zvýšit resilienční schopnosti studentů ve vztahu k praxi i budoucí profesní orientaci. Záměrem je seznámit studenty s odlišnostmi v uplatňování metod a technik sociální práce stejně jako s různými modely supervize v organizacích sociálních služeb a to v závislosti na typu organizace a charakteru cílové skupiny klientů sociální práce. Do výuky jsou rovněž zapojeni externí lektoři, jedná se o vedoucí a instruktory z organizací, jež poskytují praxi studentům Katedry SPSP. Tito experti studentům zprostředkovávají témata, jež jsou přítomna v současné praktické sociální práci.

Odborná praxe a supervize I – základní otázky (3. semestr studia) – praxe v rozsahu 156 hodin + 26 hodin supervize, praxe probíhá převážně v brněnských organizacích, vzhledem k tomu, že se jedná obvykle o první praktickou zkušenost studentů s oborovou praxí, je tato organizována v rámci vybraných pracovišť, které pro studenty oboru Sociální práce garantují stážové pozice a současně kvalifikované pracovníky, kteří se stávají garanty praxe. U těchto organizací, resp. stážových pozic, je prováděna pravidelná evaluace zajištění podmínek výkonu praxe.

Návrh témat kvalifikačních prací a témata obhájených prací

Ve vedlejším studijním programu se bakalářské práce neobhajují.

Doporučený průchod studijním plánem

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:SPRb1101Úvod do sociální práce L. Musilzk 1/1/04 1Z
FSS:SPRb1103Teorie a metody sociální práce P. Navrátilzk 1/1/05 2Z
FSS:SPRb1104Základy práva I. Kernovázk 2/1/03 1-
FSS:SPRb1111Filosofie a etika v sociální práci M. Nečasovázk 1/1/04 5P
FSS:SPRb1113Odborná praxe a supervize I J. Navrátilováz 1/1/12 Celkem 156 hodin praxe.5 3P
FSS:SPRb1119Kvalitativní výzkum L. Otavazk 1/1/04 4-
FSS:SPRb1128Základy psychologie pro SPR J. Vanderzk 1/1/04 1-
FSS:SPRb1156Praxe a supervize v sociální práci M. Punováz 0/2/04 2P
FSS:SPRb1207Sociální problematika menšin R. Balážzk 1/1/04 3P
FSS:SPRb1209Sociální deviace pro SPR P. Horovázk 1/1/04 4-
FSS:SPRb1217Zdraví a nemoc Z. Dohnalovázk 1/1/04 4-
FSS:SPRb1219Sociologie P. Horákzk 1/1/04 2P
FSS:VPLb1102Sociální politika T. Sirovátkazk 1/1/06 2Z
55 kreditů

Povinně volitelné předměty

Student musí během studia získat nejméně 5 kreditů z nabídky povinně volitelných předmětů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:SPRb1115Odborná praxe a supervize II, individuální Z. Dohnalováz 1/1/8 Celkem 104 hodin praxí.3 --
FSS:SPRb1116Odborná praxe a supervize III, skupinová M. Punováz 1/1/12 Celkem 156 hodin praxe.5 --
FSS:SPRb1117Odborná praxe a supervize III, komunitní M. Votoupalz 1/1/12 Celkem 156 hodin praxe.5 --
FSS:SPRb1122Sociální práce s rodinami L. Otavazk 1/1/04 --
FSS:SPRb1123Pomoc lidem s duševním onemocněním z hlediska jejich osobní zkušenosti J. Vanderz 1/1/04 --
FSS:SPRb1124Resocializace a sociální práce R. Strouhalzk 1/1/04 --
FSS:SPRb1125Aktuální témata z praxe: blok absolventů P. Navrátilz 0/1/02 --
FSS:SPRb1126Policy Engagement of Social Workers R. Balážz 1/1/02 --
FSS:SPRb1127Práce s rodinou - systemická a dialogická perspektiva P. Nepustilz 1/1/04 --
FSS:SPRb1129Aplikace psychologie pro SPR J. Vanderzk 0/2/04 --
FSS:SPRb1130Human Behavior and the Violence P. Navrátilzk 2/0/05 --
FSS:SPRb1134Sociální práce s oběťmi domácího násilí J. Čechováz 1/1/04 --
FSS:SPRb1140Posouzení životní situace klienta M. Punovázk 1/1/04 --
FSS:SPRb1141Práce s případem v praxi sociální práce M. Votoupalz 0/2/03 --
FSS:SPRb1144Proces práce s klientem v praxi M. Votoupalz 0/2/05 --
FSS:SPRb1146Sociální práce s lidmi s psychózou J. Vanderzk 1/1/05 --
FSS:SPRb1159Arteterapie a SPR se zdravotně postiženými klienty P. Sochorz 0/2/03 --
FSS:SPRb1218Nestátní neziskový sektor V. Hyánekzk 1/1/04 --
FSS:SPRb1220Thanatologie Z. Dohnalováz 1/1/05 --
FSS:SPRb1228Drug Interventions P. Navrátilz 1/1/05 --
FSS:VPLb1124Politika a služby zaměstnanosti M. Horákovázk 1/1/05 --
FSS:VPLb1149Základy teorie organizace a řízení T. Sirovátkazk 2/0/06 --
FSS:VPLb1154Sebeřízení a time management E. Vondráčkovázk 1/1/04 --
FSS:VPLb1157Demografie J. Pitnerzk 1/1/04 --
FSS:VPLb1207Sociální problematika menšin I. Vašečkazk 1/1/05 --
104 kreditů