FSS SPR79 Sociální práce
Název anglicky: Social Work
bakalářský kombinovaný na dostudování
Zahrnut v programu: FSS B-SPR Sociální práce

Součásti SZZ a jejich obsah

Státní zkouška v bakalářském studiu sociální práce má dvě části: a) obhajobu bakalářské diplomové práce, b) písemnou zkoušku označovanou jako „Projekt řešení případu v sociální práci".

Bakalářská práce je hodnocena podle teoreticko-metodologických a formálních kritérií. Tato kritéria jsou pro zveřejněna na internetových stránkách Katedry a na internetovém portálu University (www.is.muni.cz).

Obsahem písemné části SZZ, tzv. „Projektu řešení případu v sociální práci“ je aplikace teorií a metod sociální práce, etiky v sociální práci a základů práva a sociálního práva při řešení konkrétní kazuistiky.

Tato část zkoušky je skládána podle následujících pravidel:
- studenti si vyberou jeden z nabídnutých případů,
- na základě jejich rámcové charakteristiky a dalších instrukcí, které dodá katedra na začátku zkoušky, studenti vypracují písemný projekt (v rozsahu cca 10000 znaků),
- zadání studenti zpracují na místě během 5 hodin (300 minut),
- studenti nemají k dispozici literaturu (odkazy na literaturu stačí orientační),

Výsledek zkoušky je stanoven na základě hodnocení písemného výkonu. Při jeho hodnocení komise přihlíží zejména k následujícím kritériím:
- schopnost samostatně provést komplexní reflexi životní situace klienta nebo skupiny klientů,
- schopnost nalézt překážky a zdroje zvládání životní situace klientem,
- schopnost aplikovat teoretické a metodické znalosti různých modelů sociální práce při hledání účinných způsobů intervence do situace klienta nebo skupiny klientů,
- schopnost pojmenovat etická témata, problémy a dilemata práce s vybraným případem a promítnout jejich reflexi do pojetí intervence,
- znalost sociálně politických a právních podmínek a možností volby postupu intervence do situace klienta nebo skupiny klientů,
- schopnost metodologicky korektně a s využitím relevantních poznatků a dat argumentovat ve prospěch zvolené interpretace situace klienta a zvoleného postupu intervence.

Za předpoklad věcné argumentace studenta považuje komise:
- znalosti teorií a poznatků o sociálních problémech (např. problémový konzum drog, týrání, zneužívání a zanedbávání dětí, nezaměstnanost aj.) a způsobech jejich řešení,
- znalost a schopnost praktické aplikace metodologických zásad vědeckého zkoumání.
- schopnosti studenta pojednat zadané nebo vybrané téma stručně a sdělně a na základě průkazných argumentů a s přihlédnutím k optice (kultuře, zájmům, potřebám, přístupům aj.) adresáta sdělení,
- schopnost studenta koncipovat text na základě logiky výzkumného procesu.

Vedle uvedených kritérií komise přihlíží také ke:
- schopnosti studenta pojednat zadané nebo vybrané téma stručně a sdělně a na základě průkazných argumentů a s přihlédnutím k optice (kultuře, zájmům, potřebám, přístupům aj.) adresáta sdělení,
- schopnost studenta koncipovat text na základě logiky výzkumného procesu.

Studijní povinnosti

Specifickou studijní povinností jsou v bakalářském studiu sociální práce (kombinovaný studijní program) odborné praxe.

U studentů kombinované formy studia je požadována praxe v celkovém rozsahu 320 hodin + 13 hodin supervize (individuální i skupinové). Praxe je rozložená do 2 semestrů, probíhá zpravidla ve 3. a 4. semestru a studenti si ji zajišťují sami po konzultaci s vyučujícím. Povaha praxe je posuzována s ohledem na zaměření supervizního semináře, v jehož rámci je praxe vykonávána.

Předměty, které se staly povinnými až od 09/2019 nebudou povinné pro studující, kteří začali studium před tímto datem.

Návrh témat kvalifikačních prací a témata obhájených prací

Tematické zaměření prací je velmi pestré a rámcově navazuje na témata nabízená učiteli. Akceptována bývají relevantní témata, která se katedrové nabídce vymykají. Jak uvedeno výše jedním z kritérií hodnocení závěrečné práce je její tematické zaměření na široce chápaný výzkum „intervencí sociální práce“, tzn. výzkum, charakteristik pomáhajících intervencí, cílových populací nebo individuálních klientů těchto intervencí, charakteristik tvůrců a realizátorů těchto intervencí nebo faktorů či kontextů, které charakteristiky pomáhajících intervencí nebo subjektů ovlivňují. V rámci tohoto tematického zaměření studenti volí např. následující typy témat:

- Očekávání klientů a personálu domů pro seniory
- Sociální pracovník a klient v procesu formulace objednávky
- Obraz práce kurátora očima jeho mladistvých klientů
- Diskurs klientů o smyslu resocializace
- Dilemata sociálních pracovníků s klienty s psychiatrickým onemocněním
- Postoj sociálních pracovníků k jejich moci v totální organizaci
- Rysy sociální práce v podpoře seberealizace klientů chráněného bydlení
- Životní situace lidí s hmotnou nouzí
- apod.

Doporučený průchod studijním plánem

Společný univerzitní základ (15 kr.)

Bakalářská práce (min. 10 kr)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:SPR700 -z 0/07 6P
FSS:SPR798 -z 0/02 4Z
FSS:SPR799 -- 0/04 5P
13 kreditů

Povinné předměty (P+PV více než 135kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:SPR728 -- 0/07 3P
FSS:SPR741 -- 0/05 5-
FSS:SPR742 -- 0/05 3P
FSS:SPR743 -- 0/05 4-
FSS:SPR744 -- 0/05 2-
FSS:SPR701 -- 0/05 2-
FSS:SPR702 -- 0/04 1Z
FSS:SPR703 -- 0/06 1Z
FSS:SPR704 -- 0/06 2Z
FSS:SPR705 -- 0/05 2-
FSS:SPR706 -- 0/05 3-
FSS:SPR707 -zk 0/04 3-
FSS:SPR708 -- 0/04 3P
FSS:SPR709 -- 0/05 4P
FSS:SPR710 -- 0/04 4P
FSS:SPR711 -- 0/04 4P
FSS:SPR712 -- 0/05 1P
FSS:SPR713 -- 0/05 5-
FSS:SPR716 -- 0/05 4-
FSS:SPR717 -- 0/05 1P
FSS:SPR719 -- 0/05 2Z
FSS:SPR720 -zk 0/05 2P
FSS:SPR723 -- 0/05 3-
FSS:SPR724 -- 0/05 1-
FSS:SPR729 -z 0/05 2P
FSS:SPR730 -- 0/05 4-
FSS:SPR735 -- 0/04 5P
FSS:SPR736 -- 0/05 5P
FSS:SPR738 -- 0/06 2P
FSS:SPR739 -- 0/05 4-
FSS:SPR740 -- 0/05 3P
154 kreditů

Povinně-volitelné předměty

Blok 1

Volte jeden z předmětů Bloku 1.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:SPR745 -- 0/04 5P
FSS:SPR746 -- 0/04 5P
8 kreditů