FSS SPR73 Sociální práce
Název anglicky: Social Work
bakalářský prezenční na dostudování vedlejší
Zahrnut v programu: FSS B-SPR Sociální práce

Součásti SZZ a jejich obsah

Státní zkouška v bakalářském studiu sociální práce má dvě části: a) obhajobu bakalářské diplomové práce (u vedlejsího studijního programu se bakalářská práce neobhajuje), b) písemnou zkoušku označovanou jako „Projekt řešení případu v sociální práci".

Bakalářská práce je hodnocena podle teoreticko-metodologických a formálních kritérií. Tato kritéria jsou pro zveřejněna na internetových stránkách Katedry a na internetovém portálu University (www.is.muni.cz).

Obsahem písemné části SZZ, tzv. „Projektu řešení případu v sociální práci“ je aplikace teorií a metod sociální práce, etiky v sociální práci a základů práva a sociálního práva při řešení konkrétní kazuistiky.

Tato část zkoušky je skládána podle následujících pravidel:
- studenti si vyberou jeden z nabídnutých případů,
- na základě jejich rámcové charakteristiky a dalších instrukcí, které dodá katedra na začátku zkoušky, studenti vypracují písemný projekt (v rozsahu cca 10000 znaků),
- zadání studenti zpracují na místě během 5 hodin (300 minut),
- studenti nemají k dispozici literaturu (odkazy na literaturu stačí orientační),

Výsledek zkoušky je stanoven na základě hodnocení písemného výkonu. Při jeho hodnocení komise přihlíží zejména k následujícím kritériím:
- schopnost samostatně provést komplexní reflexi životní situace klienta nebo skupiny klientů,
- schopnost nalézt překážky a zdroje zvládání životní situace klientem,
- schopnost aplikovat teoretické a metodické znalosti různých modelů sociální práce při hledání účinných způsobů intervence do situace klienta nebo skupiny klientů,
- schopnost pojmenovat etická témata, problémy a dilemata práce s vybraným případem a promítnout jejich reflexi do pojetí intervence,
- znalost sociálně politických a právních podmínek a možností volby postupu intervence do situace klienta nebo skupiny klientů,
- schopnost metodologicky korektně a s využitím relevantních poznatků a dat argumentovat ve prospěch zvolené interpretace situace klienta a zvoleného postupu intervence.

Za předpoklad věcné argumentace studenta považuje komise:
- znalosti teorií a poznatků o sociálních problémech (např. problémový konzum drog, týrání, zneužívání a zanedbávání dětí, nezaměstnanost aj.) a způsobech jejich řešení,
- znalost a schopnost praktické aplikace metodologických zásad vědeckého zkoumání.
- schopnosti studenta pojednat zadané nebo vybrané téma stručně a sdělně a na základě průkazných argumentů a s přihlédnutím k optice (kultuře, zájmům, potřebám, přístupům aj.) adresáta sdělení,
- schopnost studenta koncipovat text na základě logiky výzkumného procesu.

Vedle uvedených kritérií komise přihlíží také ke:
- schopnosti studenta pojednat zadané nebo vybrané téma stručně a sdělně a na základě průkazných argumentů a s přihlédnutím k optice (kultuře, zájmům, potřebám, přístupům aj.) adresáta sdělení,
- schopnost studenta koncipovat text na základě logiky výzkumného procesu.

Studijní povinnosti

Specifickou studijní povinností jsou v bakalářském studiu sociální práce (vedlejší studijní program) odborné praxe.

Praxe a supervize v sociální práci (2. semestr studia) – cílem předmětu je posílit přípravu pro volbu zaměření praxí studentů bakalářského studia a také zvýšit resilienční schopnosti studentů ve vztahu k praxi i budoucí profesní orientaci. Záměrem je seznámit studenty s odlišnostmi v uplatňování metod a technik sociální práce stejně jako s různými modely supervize v organizacích sociálních služeb a to v závislosti na typu organizace a charakteru cílové skupiny klientů sociální práce. Do výuky jsou rovněž zapojeni externí lektoři, jedná se o vedoucí a instruktory z organizací, jež poskytují praxi studentům Katedry SPSP. Tito experti studentům zprostředkovávají témata, jež jsou přítomna v současné praktické sociální práci.

Odborná praxe a supervize I – základní otázky (3. semestr studia) – praxe v rozsahu 156 hodin + 26 hodin supervize, praxe probíhá převážně v brněnských organizacích, vzhledem k tomu, že se jedná obvykle o první praktickou zkušenost studentů s oborovou praxí, je tato organizována v rámci vybraných pracovišť, které pro studenty oboru Sociální práce garantují stážové pozice a současně kvalifikované pracovníky, kteří se stávají garanty praxe. U těchto organizací, resp. stážových pozic, je prováděna pravidelná evaluace zajištění podmínek výkonu praxe.

Odborná praxe a supervize II – individuální práce s klientem (4. semestr studia) - praxe v rozsahu 104 hodin + 26 hodin supervize (individuální i skupinové), pracoviště praxe vybírá student dle vlastní volby a tematického zaměření.

Předměty, které se staly povinnými až od 09/2019 nebudou povinné pro studující, kteří začali studium před tímto datem.

Návrh témat kvalifikačních prací a témata obhájených prací

Ve vedlejším studijním programu se bakalářské práce neobhajují.

Tematické zaměření bakalářských prací je velmi pestré a rámcově navazuje na témata nabízená učiteli. Akceptována bývají relevantní témata, která se katedrové nabídce vymykají. Jak uvedeno výše jedním z kritérií hodnocení závěrečné práce je její tematické zaměření na široce chápaný výzkum „intervencí sociální práce“, tzn. výzkum, charakteristik pomáhajících intervencí, cílových populací nebo individuálních klientů těchto intervencí, charakteristik tvůrců a realizátorů těchto intervencí nebo faktorů či kontextů, které charakteristiky pomáhajících intervencí nebo subjektů ovlivňují. V rámci tohoto tematického zaměření studenti volí např. následující typy témat:

- Očekávání klientů a personálu domů pro seniory
- Sociální pracovník a klient v procesu formulace zakázky
- Obraz práce kurátora očima jeho mladistvých klientů
- Diskurs klientů o smyslu resocializace
- Dilemata sociálních pracovníků s klienty s psychiatrickým onemocněním
- Postoj sociálních pracovníků k jejich moci v totální organizaci
- Rysy sociální práce v podpoře seberealizace klientů chráněného bydlení
- Životní situace lidí s hmotnou nouzí
- apod.

Doporučený průchod studijním plánem

Jazyky (2 kr.)

Podmínkou přistoupení studentů ke státní závěrečné zkoušce je doložení fakultou stanovené minimální jazykové kompetence (úroveň B2 podle společného evropského referenčního rámce pro jazyky – SERR) v jednom z následujících jazyků: angličtina, francouzština, němčina, ruština, španělština. Celkové 4 ECTS se rozpočítávají - 2 ECTS na hlavní studijní plán, 2 ECTS na vedlejší studijní plán.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:CJVA104Akademická angličtina Š. Roušavázk 0/2/02+2 --
4 kredity

TV (1 kr.)

Studenti mají povinnost během studia splnit podmínky pro udělení jednoho zápočtu z nabídky předmětů povinné tělesné výchovy.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSpS:P908Physical Education - Badminton Z. Svobodováz 0/2/01 --
1 kredit

Povinné předměty (P+PV 77 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:SPR101 -zk 0/03 1Z
FSS:SPR103 -- 0/05 2Z
FSS:SPR104 -- 0/03 1-
FSS:SPR105 -- 0/0- 2-
FSS:SPR111 -zk 0/04 5P
FSS:SPR113 -z 0/05 3P
FSS:SPR115 -- 0/0- 4-
FSS:SPR119 -zk 0/04 4-
FSS:SPR128 -zk 0/04 1-
FSS:SPR140 -- 0/0- 3-
FSS:SPR156 -- 0/01 2P
FSS:SPR209 -zk 0/04 4-
FSS:SPR217 -zk 0/04 4-
FSS:SPR219 -- 0/04 2-
FSS:VPL102 -- 0/05 2Z
FSS:VPL118 -- 0/0- 2-
FSS:VPL207 -- 0/04 5P
50 kreditů

Povinně volitelné předměty

Blok 1

Zvolte si nejméně jeden z nabízených předmětů Bloku 1.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:SPR122 -- 0/04 3-
FSS:SPR134 -- 0/04 3-
FSS:SPR142 -- 0/04 4-
12 kreditů