FSS DES01 Environmentální studia
Název anglicky: Environmental Studies
doktorský prezenční
Zahrnut v programu: FSS D-ES_ Environmentální studia

Státní doktorská zkouška a obhajoba disertační práce

SDZ je ústní zkouškou, která má kromě prokázání základních kompetencí budoucího vědce jednak prověřit znalosti doktoranda z oboru environmentálních studií v celé šíři oboru humanitní environmentalistiky, jednak z vybraného zaměření (sociální a ekologická ekonomie, environmentální chování, environmentální aspekty města a krajiny), popř. v oboru, na který se doktorand v rámci zaměření na environmentální aspekty specializuje. Doktorand v průběhu zkoušky musí prokázat analytické myšlení v environmentalistice v humanitních a sociálních vědách dle zvoleného směru. Musí prokázat svoji schopnost dobře uplatnit nástroje (empirické výzkumné nástroje, evaluační nástroje, analytické nástroje) environmentálně zaměřeného výzkumu; musí být případně schopen ohodnotit cizí výzkumy a interpretovat a kriticky (reflektivně) zkoumat i vlastní předpoklady. Doktorand musí prokázat schopnost formulovat a vyjádřit své myšlenky a názory na vysoké úrovni v logickém sledu, vyjadřovat se výstižně, souvisle a kultivovaně. Musí prokázat schopnost analyzovat předložený problém na základě studia odborné literatury i vlastního výzkumu a odborných zkušeností a systematicky a kriticky dané téma zhodnotit. Student musí prokázat schopnost kriticky hodnotit a komparovat odbornou zahraniční i domácí literaturu k danému oboru.
Tématické okruhy SDZ: 1.) Humanitní environmentalistika - základní orientace v oboru Environmentálních studií založených na humanitních a sociálních vědách; návaznost na předmět HEN901 Aktuální otázky humanitní environmentalistiky, dále dle výběru HEN906 Současné sociologické teorie.
2.) Okruh dle zvoleného směru (viz výše), čili návaznost zejm. na předměty HEN921 Sociální a ekologická ekonomie, HEN922 Environmentální chování ze společenskovědní perspektivy nebo HEN923 Environmentální aspekty města a krajiny a HEN914 Badatelský seminář IV., FSS900 Zahraniční výzkumný pobyt, nebo popř. FSS910 Zahraniční výjezd.
3.) Tématický okruh dle konkrétního tématu a zaměření práce, tj. též v návaznosti HEN905 Studijní předmět prohlubující téma disertace I, HEN908 Studijní předmět prohlubující téma disertace II, popř. opět FSS900 a FSS910.

Studijní a výzkumné povinnosti

Student musí v průběhu studia absolvovat několik předmětů, z nichž některé jsou povinné a jiné povinně volitelné. Úvodním předmětem, který je doporučen hned na začátku studia, je HEN901 Aktuální otázky humanitní environmentalistiky a pak HEN906 Současné sociologické teorie. Dle zaměření své práce pak student volí jeden ze tří základních předmětů zvoleného zaměření HEN921-923. Dále dle zaměření své práce a po konzultaci se školitelem, popř. zástupci oborové rady absolvuje dva předměty prohlubující téma disertace I-II (HEN905, HEN908), na jiných oborech, fakultách či univerzitách.

Výuka v doktorském studiu probíhá i formou seminářů - ve čtyřsemestrálním Badatelském semináři I-IV (HEN911-914) se řeší aktuální badatelská témata katedry a studenti zde prezentují dílčí výsledky své práce na disertačním spise. Studentům je doporučeno, aby HEN911 zapisovali již v 1. semestru studia, kdy budou vyzváni k prezentaci projektů disertačních prací. Badatelský seminář IV bude rozdělen na paralelní kursy věnované třem základním směrům. Předmětem, rozvíjející další studentovy kompetence seminárním způsobem je předmět HEN920 Soft skills pro environmentalisty.
Během studia mají studenti povinnost absolvovat pobyt na zahraniční univerzitě v délce jednoho semestru. Cílem je získání zkušeností na zahraničních vysokých školách a institucích, seznámení se systémem výuky uplatňovaným v jiných zemích a prohloubení odborných a jazykových schopností, které mají pak vyústit i ve schopnost publikovat odborný text v anglickém jazyce. Pro uznání kreditů získaných v zahraničí během řádně nahlášené celosemestrální studijní stáže slouží povinný předmět Zahraniční výzkumný pobyt (FSS900) nebo Zahraniční pracovní pobyt (FSS990). Kontakt se zahraničním odborným prostředím je dále rozvíjen pomocí volby mezi předměty FSS910 Zahraniční výjezd nebo HEN924 Seminář zahraničního experta, popř. si může student zvolit jiný světový jazyk. Student by se měl podílet i na některých pedagogických aktivitách v rámci předmětu HEN925 Pedagogická praxe, a to buď na výuce některých předmětů v rámci bakalářského, popř. magisterského studia (např. Globální environmentální problémy, Případové studie k lokálním environmentálním rizikům – kauzy ad.) nebo při vedení bakalářských prací.

Student v průběhu studia musí prokázat základní schopnosti prezentovat svůj výzkum, a to i v mezinárodním kontextu, tedy anglickém jazyce. Student by měl prezentovat svůj výzkum ve formě výstupu v odborném tisku (HEN902a + b Odborná stať I+II) a prezentace na konferenci (HEN903a + b Vystoupení na vědecké konferenci I+II). Předměty označené úrovně II předpokládají publikace v anglickém jazyce.

Poslední a nejzásadnější povinností studenta je odevzdání a obhajoba disertační práce, která může být odevzdána buď v podobě monografické, v případě oborových specifik a po schválení oborovou radou pak v podobě disertace složené již z publikovaných odborných textů (blíže viz https://humenv.fss.muni.cz/phd/zaverecne-prace).
Disertační práci sleduje především školitel (předmět HEN910a-h Příprava disertační práce - seminář) a oborová rada na každoročním zasedání. Pokrok na disertační práci je po třech semestrech studia kontrolován prezentací disertačního projektu a shrnutím dosavadního postupu na disertaci před komisí Oborové rady (HEN918 Rozprava nad disertačním spisem). Před obhajobou disertační práce musí proběhnout státní doktorská zkouška.

Návrh témat kvalifikačních prací a témata disertačních prací

Environmentální aspekty životního způsobu českých singles.
Romové a příroda: Obraz a realita.
Ekologicky šetrné tendence v československém urbanismu a územním plánování v letech 1918 až 1968.
Ekonomická lokalizace v environmentálních souvislostech aneb Produkce a spotřeba zblízka.
Přirozený svět jako ekologický problém.
„Krasota v přírodě“ – reflexe přírody v ruském myšlení.
Čeští zemědělci jako správci krajiny?
Proměny environmentální ideologie ve veřejném prostoru.


Doporučený průchod studijním plánem

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:ENSd0901Aktuální otázky humanitní environmentalistiky K. Stibralz 0/0/0 jinak.4 1-
FSS:ENSd0927Odborná stať I K. Stibralz 0/0/02 5-
FSS:ENSd0928Odborná stať II K. Stibralz 0/0/03 7-
FSS:ENSd0929Vystoupení na vědecké konferenci I K. Stibralz 0/0/03 2-
FSS:ENSd0930Vystoupení na vědecké konferenci II K. Stibralz 0/0/04 8-
FSS:ENSd0905Studijní předmět prohlubující téma disertace I. K. Stibralz 0/0/05 2-
FSS:ENSd0906Současné sociologické teorie C. Szalóz 0/0/05 1-
FSS:ENSd0908Studijní předmět prohlubující téma disertace II. K. Stibralz 0/0/05 2-
FSS:ENSd0931Příprava disertační práce - seminář I K. Stibralk 0/0/018 1-
FSS:ENSd0932Příprava disertační práce - seminář II K. Stibralk 0/0/018 2-
FSS:ENSd0933Příprava disertační práce - seminář III K. Stibralk 0/0/018 3-
FSS:ENSd0934Příprava disertační práce - seminář IV K. Stibralk 0/0/018 4-
FSS:ENSd0935Příprava disertační práce - seminář V K. Stibralk 0/0/018 5-
FSS:ENSd0936Příprava disertační práce - seminář VI K. Stibralk 0/0/018 6-
FSS:ENSd0937Příprava disertační práce - seminář VII K. Stibralk 0/0/018 7-
FSS:ENSd0938Příprava disertační práce - seminář VIII K. Stibralk 0/0/018 8-
FSS:ENSd0911Badatelský seminář I J. Činčeraz 0/0/06 1-
FSS:ENSd0912Badatelský seminář II J. Činčeraz 0/0/06 2-
FSS:ENSd0913Badatelský seminář III J. Činčeraz 0/0/06 3-
FSS:ENSd0914Badatelský seminář IV J. Činčeraz 0/0/06 4-
FSS:ENSd0918Rozprava nad disertačním spisem K. Stibralzk 0/0/02 3-
FSS:ENSd0920Soft skills pro environmentalisty B. Binkak 2/1/02 3-
FSS:ENSd0925Rozvoj pedagogických dovedností K. Stibralz 0/0/04 7-
207 kreditů

Povinně volitelné

Dlouhodobý zahraniční pobyt

Student/ka musí v průběhu studia povinně absolvovat jeden z uvedených kurzů v rozsahu 20 ECTS.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:FSSd0900Zahraniční výzkumný pobyt M. Vaculíkk 0/0/020 5-
FSS:FSSd0990Zahraniční pracovní pobyt M. Vaculíkk 0/0/020 5-
40 kreditů

Povinně volitelné dle zaměření

Student/ka musí v průběhu studia povinně absolvovat jeden z uvedených kurzů dle zaměření v rozsahu 5 ECTS.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:ENSd0921Sociální a ekologická ekonomie B. Binkazk 0/0/05 4-
FSS:ENSd0922Environmentální chování ze společenskovědní perspektivy H. Librovázk 0/0/05 4-
FSS:ENSd0923Environmentální aspekty města a krajiny K. Stibralzk 0/0/05 4-
15 kreditů

Rozšiřující jazykové kompetence

Student/ka musí v průběhu studia z tohoto bloku získat alespoň 8 ECTS.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:FSSd0905Francouzský jazyk pro doktorské studium K. Sedláčkovázk 0/0/04 6-
FSS:FSSd0902Německý jazyk pro doktorské studium R. Heroutzk 0/0/04 6-
FSS:FSSd0903Ruský jazyk pro doktorské studium M. Ševečkovázk 0/0/04 6-
FSS:FSSd0904Španělský jazyk pro doktorské studium V. De Azevedo Camachozk 0/0/04 6-
FSS:FSSd0910Zahraniční výjezd M. Vaculíkz 0/0/04 6-
FSS:ENSd0924Seminář zahraničního experta B. Binkak 0/0/04 6-
24 kreditů