FSS MSZU02 Mediální studia a žurnalistika
Název anglicky: Media Studies and Journalism
bakalářský prezenční hlavní
Zahrnut v programu: FSS B-MSZU Mediální studia a žurnalistika

Součásti SZZ a jejich obsah

Státní závěrečná zkouška je v rámci bakalářského studia složena ze tří částí: 1) teorie, dějiny a metodologie mediálních studií a žurnalistiky, 2) praktické žurnalistické dovednosti a 3) obhajoba bakalářské práce.
První část státní závěrečné zkoušky tvoří klíčové tematické okruhy předmětů: ZUB101 Žurnalistika; ZUB102 Mediální a komunikační studia; ZUB103 Dějiny médií; ZUB104 Teorie masové komunikace; ZUB108 Audiovizuální žurnalistika; ZUB109 Etika a právo žurnalistiky a ZUB114 Metodologie mediálního výzkumu.
Druhá část státní závěrečné zkoušky vychází z klíčových tematických okruhů předmětů: ZUB106 Zpravodajství; ZUB107 Publicistika; ZUB111 Cvičné médium; ZUB112 Odborná praxe; ZUB113 Metody novinářské práce; ZUB115 Základy profesionálního projevu; ZUB116 Technologické kompetence novináře.
Závěrečná bakalářská práce je ukotvena obecně ve všech povinných předmětech studijního programu s ohledem na zvolené téma a metodu zpracování, specificky pak v předmětech ZUB113 Metody novinářské práce; ZUB114 Metodologie mediálního výzkumu; ZUB117 Seminář k bakalářské práci I. a ZUB118 Seminář k bakalářské práci II. SZZ také plošně ověřuje kompetence získané absolvováním anglickojazyčného profilového předmětu, především zvládnutí AJ oborové terminologie a schopnost interpretovat AJ oborovou literaturu.
Podrobné a aktuální informace k organizaci, provedení a obsahu (témata a literatura) státních závěrečných zkoušek jsou uvedeny na webu KMSŽ (medzur.fss.muni.cz) v sekci Informace pro studenty.
Tematické okruhy:
1) teorie, dějiny a metodologie mediálních studií a žurnalistiky:
1.1. Žurnalistika
A. Mediální krajina v ČR (po roce 1989).
B. Charakteristika a typologie médií.
C. Typy žurnalistiky a jejich specifika.
D. Zpravodajství.
E. Publicistika.
F. Základy redakční práce.
G. Mediální právo.
H. Etika žurnalistiky.
1.2. Mediální a komunikační studia
A. Interpersonální, masová a mediální komunikace.
B. Základní komunikační modely.
C. Znaky a významy.
D. Hlavní principy sémiotické analýzy masmediálních obsahů.
E. Obecná teorie působení masových médií.
F. Speciální teorie působení masových médií.
G. Působení masových médií jako forma politické komunikace.
H. Negativní dopady působení médií: násilné a pornografické obsahy.
1.3. Dějiny médií
A. Přenos a uchovávání slova a textu.
B. Přenos a uchovávání obrazového sdělení.
C. Telekomunikace a zpravodajské agentury.
D. Proces formování a vývoje tištěných a elektronických médií.
E. Vývoj moderních mediálních nástrojů komunikace.
F. Tvůrci médií.
G. Proměnlivé formy regulace a kontroly médií.
H. Globální komunikační revoluce.
1.4. Metodologie mediálního výzkumu
A. Základní pojmy a koncepty metodologie mediálního výzkumu.
B. Design výzkumu – výzkumné téma, výzkumný problém a cíl, výzkumné metody a techniky, hypotézy, výzkumný soubor a výběr výzkumného vzorku, hodnocení kvality výzkumu – validita, reliabilita.
C. Kvantitativní versus kvalitativní metody, kvantitativní, kvalitativní a smíšený výzkum.
D. Role teorie v mediálním výzkumu, teoretická stať, systematická přehledová studie.
E. Metody získávání dat – dotazníkové šetření (anketa a survey), kvantitativní obsahová analýza, kvalitativní dotazování (hloubkový rozhovor), zúčastněné a nezúčastněné pozorování.
2) praktické žurnalistické dovednosti:
A. Získávání informací a práce se zdroji.
B. Práce s informacemi z databází a agentur.
C. Zpravodajské žánry.
D. Publicistické žánry.

Návrh témat kvalifikačních prací a témata obhájených prací

Závěrečná bakalářská práce je ukotvena obecně ve všech povinných předmětech studijního programu s ohledem na zvolené téma a metodu zpracování, specificky pak v předmětech ZUB113 Metody novinářské práce; ZUB114 Metodologie mediálního výzkumu; ZUB117 Seminář k bakalářské práci I. a ZUB118 Seminář k bakalářské práci II. Studijní program mediální studia a žurnalistika vzhledem ke svému zaměření umožňuje k obhajobě předkládat teoretické práce, analyticko-deskriptivní práce (typicky zaměřené na dějiny médií, etiku či legislativu žurnalistiky); projektově a produktově zaměřené tzv. tvůrčí práce. Pokud student absolvoval na jiném studovaném programu odpovídající předmět zaměřený na metody sociálněvědního výzkumu, může zpracovat také empiricky zaměřenou bakalářskou práci.
V roce 2017 bylo úspěšně obhájeno celkem 45 bakalářských prací. Obhájené bakalářské práce jsou dostupné v archivu závěrečných prací ve veřejné části IS MU na adrese: http://is.muni.cz/thesis/ (V roletkách nabídky zvolit kombinaci: Fakulta studia: Fakulta sociálních studií; Titul: Bc.; Pracoviště závěrečné práce: 14231015 KMSŽ FSS. Filtr lze nastavit ještě podle roku obhajoby a příjmení.).
Vybrané bakalářské práce obhájené na Katedře mediálních studií a žurnalistiky FSS MU v roce 2017:
Benda, Šimon: Dokumentární film Halahoj kapka v moři.
Chumchalová, Markéta: Série zpráv ze zdravotnictví pro Brněnský deník Rovnost.
Pichaničová, Petra: Obsahová analýza premien reprezentácie maskulinít v časopise Bravo.
Smetanová, Monika: Vznik Národního sjednocení pohledem Českého slova.
Tomečková, Pavlína: Dokumentární film Danka.
Žiaranová, Monika: Televízia ako nástroj konštrukcie ontologického bezpečia seniorov žijúcich v zariadení pre seniorov.


Doporučený průchod studijním plánem

Společný univerzitní základ (15 kr.)

Společensko-vědní a přírodovědný základ

Studenti musí během svého studia splnit alespoň 9 kreditů z jakéhokoliv volitelného předmětu nebo i z povinně volitelného předmětu typu B.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:BSS103Bezpečnostní politika ČR M. Marešzk 1/1/06 5-
FSS:ENS203Environmentální výchova J. Činčerazk 2/1/06 5-
12 kreditů

Jazyky

Podmínkou přistoupení studentů ke státní závěrečné zkoušce je doložení fakultou stanovené minimální jazykové kompetence (úroveň B2 podle společného evropského referenčního rámce pro jazyky - SERR) v jednom z následujících jazyků: angličtina, francouzština, němčina, ruština, španělština.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:CJVA104Akademická angličtina Š. Roušavázk 0/2/02+2 4-
4 kredity

TV

Studenti mají povinnost během studia splnit podmínky pro udělení dvou zápočtů z nabídky předmětů povinné tělesné výchovy.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSpS:P925Tělesná výchova - Sporty v přírodě Z. Zítkaz 0/2/01 1-
FSpS:p935Tělesná výchova - Kick box L. Medoz 0/2/01 2-
2 kredity

Bakalářská práce (min. 10 kr)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:ZURb1113Metody novinářské práce L. Waschková Císařovázk 1/2/06 2Z
FSS:ZURb1114Metodologie mediálního výzkumu D. Šmahelzk 2/0/05 3P
FSS:ZURb1117Seminář k bakalářské práci I. R. Burgrz 0/0/04 5P
FSS:ZURb1118Seminář k bakalářské práci II. R. Burgrz 0/0/04 6P
19 kreditů

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:ZURb1101Žurnalistika L. Waschková Císařovázk 2/0/05 1Z
FSS:ZURb1102Mediální a komunikační studia K. Kirkosovázk 2/0/05 1Z
FSS:ZURb1103Dějiny médií P. Večeřazk 2/0/05 5Z
FSS:ZURb1104Teorie masové komunikace M. Urbánikovázk 2/0/05 5Z
FSS:ZURb1106Zpravodajství J. Čuříkzk 1/2/06 2Z
FSS:ZURb1107Publicistika R. Burgrzk 1/2/06 3Z
FSS:ZURb1108Audiovizuální žurnalistika J. Motalzk 1/1/05 2Z
FSS:ZURb1109Etika a právo žurnalistiky J. Motalzk 2/0/05 2P
FSS:ZURb1111Cvičné médium J. Čuříkzk 0/2/07 3P
FSS:ZURb1112Odborná praxe J. Čuříkz 0/0/40 3 semináře + 12 týdnů (á 40 hodin) odborné praxe v redakci.20 4P
FSS:ZURb1115Základy profesionálního projevu I. Jansováz 0/2/02 1Z
FSS:ZURb1116Technologické kompetence novináře I. Jansováz 0/2/02 1Z
73 kreditů

Povinně-volitelné předměty

Blok 1

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:ZURb1204Audio žurnalistika J. Motalz 1/1/03 3-
FSS:ZURb1205Video žurnalistika J. Motalz 1/1/03 4-
FSS:ZURb1206Rozhlasová a televizní žurnalistika (bootcamp) J. Motalz 1/1/03 5-
FSS:ZURb1207Online žurnalistika J. Macekz 1/1/03 4-
FSS:ZURb1208Lokální a komunitní média L. Waschková Císařováz 1/1/03 4-
FSS:ZURb1209Editorská, dramaturgická a produkční činnost R. Burgrz 1/1/04 4-
FSS:ZURb1210Mobilní žurnalistika J. Macekz 1/1/03 5-
FSS:ZURb1211Specializovaná žurnalistika J. Čuříkz 1/1/03 5-
FSS:ZURb1212Fotožurnalistika L. Waschková Císařováz 1/1/03 4-
FSS:ZURb1226Public relations J. Čuříkz 1/1/03 4-
FSS:ZURb1227Tiskový mluvčí J. Čuříkk 1/1/03 5-
FSS:ZURb1228Krizová komunikace J. Čuříkz 1/1/03 4-
37 kreditů

Blok 2

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:ZURb1202Studia nových médií J. Macekz 2/0/03 5-
FSS:ZURb1203Sociologie médií J. Macekz 1/1/03 3-
FSS:ZURb1213Dějiny českých médií v éře první republiky P. Večeřaz 1/1/03 2-
FSS:ZURb1214Online komunikace L. Dědkováz 1/1/03 2-
FSS:ZURb1215Sociální média v žurnalistice J. Macekz 1/1/03 6-
FSS:ZURb1216Mediální výchova L. Waschková Císařováz 1/1/03 4-
FSS:ZURb1217Vybraná témata mediálního práva M. Škopz 1/1/03 3-
FSS:ZURb1218Vybraná témata etiky médií J. Motalz 0/2/03 5-
FSS:ZURb1219Média a demokracie K. Kirkosováz 1/1/03 2-
FSS:ZURb1220Média a populární kultura K. Kirkosováz 1/1/03 4-
30 kreditů

Blok 3

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:ZURb1221Data v žurnalistice K. Škařupováz 2/1/04 1-
FSS:ZURb1222Pokročilé technologie pro novináře L. Waschková Císařováz 0/2/03 6-
FSS:ZURb1223Tvůrčí psaní a jazyk K. Kirkosováz 0/2/03 2-
FSS:ZURb1224Odborné a akademické psaní K. Kirkosováz 0/2/03 3-
FSS:ZURb1225Rétorika a veřejný projev K. Kirkosováz 1/1/03 4-
16 kreditů

Blok 4

Studenti si musí z nabídky povinně-volitelných předmětů zvolit jeden z předmětů vyučovaných v angličtině. Takový předmět je považován za profilující.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:ZURb1601Media, society and culture T. Kimzk 1/1/04 1P
FSS:ZURb1602Global media industries T. Kimzk 1/1/04 3P
FSS:ZURb1603Political economy of media T. Kimzk 1/1/04 2P
FSS:ZURb1604Transnational Media and Culture T. Kimzk 1/1/04 4P
FSS:ZURb1605Visual media literacy T. Kimzk 1/1/04 5P
FSS:ZURb1606Urban communication T. Kimzk 1/1/04 6P
FSS:ZURb1607Selected topics of current media development T. Kimz 1/1/03 1P
27 kreditů

Volitelné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:ZURb1401Dílna I: Současný český jazyk K. Kirkosováz 0/2/02 2-
FSS:ZURb1402Dílna II: Stylistika K. Kirkosováz 0/2/02 3-
FSS:ZURb1403Dílna III: Rádio R J. Motalz 0/2/02 3-
FSS:ZURb1404Dílna IV: STUDEX TV J. Motalz 0/2/02 5-
FSS:ZURb1405Dílna V: PR praxe J. Čuříkz 0/1/8 96 hodin (8 hodin týdně, 12 týdnů) praxe + 3 semináře.4 2-
FSS:ZURb1406Specializovaná žurnalistika: Herní žurnalistika L. Waschková Císařováz 1/1/02 5-
FSS:ZURb1407Dějiny českých médií do poloviny 19. století P. Večeřaz 1/1/03 2-
FSS:ZURb1408Dějiny českých médií v letech 1860-1918 P. Večeřaz 1/1/03 3-
FSS:ZURb1409Proměny protektorátní žurnalistiky P. Večeřaz 1/1/03 5-
FSS:ZURb1410Vybraná témata současného vývoje médií R. Burgrz 1/1/02 3-
25 kreditů