FSS SOC01 Sociologie
Název anglicky: Sociology
bakalářský prezenční jednooborový
Zahrnut v programu: FSS B-SOC Sociologie

Součásti SZZ a jejich obsah

Státní závěrečná zkouška se skládá z obhajoby bakalářské práce (v rozsahu 72 000 - 90 000 znaků) a písemné části, která se skládá ze tří písemných samostatných zkoušek z předmětů:

Obecná sociologická teorie:
Zaměřuje se na základní znalosti o povaze, struktuře a vývoji teoreticky zakotvených způsobech sociologické interpretace.
Tematické okruhy: Modernita a holocaust. Riziková společnost. Sociální konstrukce reality. Teorie jednání. Dohlížet a trestat. Moderní sociální teorie.
Navazuje na studijní předměty: SOC101 Úvod do sociologie, SOC104 Proseminář k úvodu do sociologie, SOC103 Obecná sociologická teorie.

Metody a techniky sociologického výzkumu:
Zaměřuje se na základní metodologické a technické kompetence v oblasti sběru, zpracování a analýze empirických dat.
Tematické okruhy: Povaha vědy obecně a sociálních věd speciálně. Základní metodologická paradigmata. Základní postupy vědeckého myšlení a uspořádání výzkumu. Od teorie k realitě. Měření v sociálních vědách. Základny kvalitativního výzkumu. Survey a jeho typické kroky. Postupy a možnosti při formulaci otázek dotazníku a typy otázek. Vybrané problémy formulace otázek v dotazníku: měření subjektivních stanovisek respondentů. Uspořádání a grafická úprava dotazníku; Pilotáž. Metody výběru vzorku respondentů; Velikost vzorku. Role tazatele. Hlavní způsoby sběru dat; Návratnost. Koncept kvality výběrových šetření. Podmínky pro realizaci výběrových šetření v ČR. Organizační rozvržení výzkumu: co, kdy, kdo (a za kolik). Standardizované škály. Sofistikované dotazníky. Sociometrie. Mezinárodní komparativní výzkum. Jak pozorovat sociální svět v jeho přirozenosti - terénní výzkum (field research). Sekundární analýza, obsahová analýza dokumentů. Etika a politika sociálně vědního výzkumu. Hodnotící výzkum. Panelový výzkum.
Navazuje na předměty: SOC106 Metodologie sociálních věd, SOC107 Metody výzkumu v sociologii, SOC108 Statistická analýza dat.

Oborová sociologie:
Zaměřuje se na základní kompetence ve zvolené (profilové) tematické oblasti, a to včetně pojmové práce, konceptuální sociologické analýzy a vhodné metodologické výbavy pro danou profilovou oblast oboru.
Tematické okruhy pro SZZ z oborové sociologie si studující volí z bloků nejméně tří povinně volitelných předmětů studijního programu, včetně povinného předmětu SOC109 Demografie.
Standardními profilujícími "oborovými sociologiemi" jsou ty, na něž se pak lze specializovat v rámci magisterského studia (urbánní sociologie, genderová studia, sociání antropologie, populační studia), ale lze si zvolit i profilaci napříč dalšími povinně volitelnými předměty.
Navazuje na studijní předměty: SOC109 Demografie a výběr ze všech dalších vypsaných povinně volitelných předmětů jednooborového studijního plánu.

Návrh témat kvalifikačních prací a témata obhájených prací

A Hunt for Experiencing the “Real Thing": How tourism industry reconstructs meanings and purposes of places and spaces. (Lýdia Grešáková, 2014)
https://is.muni.cz/th/397868/fss_b/

Antisemitismus jako sociální jev v současnosti v rámci českého prostoru optikou strukturálně-funkcionalistického paradigmatu (Andrea Mikutowská, 2015)
https://is.muni.cz/th/414928/fss_b/

Individuální sekularizace: měření a kontextualizace (Petr Lang, 2016)
https://is.muni.cz/th/415043/fss_b/

Gentrifikace - samozřejmé řešení krize suburbanizace? (Vojtěch Kaláb, 2013)
https://is.muni.cz/th/363915/fss_b/

Singles v České republice a jejich hodnoty (Zuzana Žilinčíková, 2011)
https://is.muni.cz/th/333003/fss_b/


Doporučený průchod studijním plánem

Společný univerzitní základ (15 kr.)

Společensko-vědní a přírodovědný základ

Studující musejí během svého studia splnit alespoň 9 kreditů z jakéhokoliv volitelného předmětu celouniverzitní nabídky nebo i z povinně volitelného předmětu typu B. Níže uvedené předměty slouží jen jako příklad.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:SOCb2122Sociologie náboženství I. Šmídovázk 1/1/06 --
FSS:SOCb2284Sociální gerontologie L. Vidovićovázk 1/1/06 --
FSS:SOCb2290Paměť, trauma, generace R. Maradazk 1/1/06 --
18 kreditů

Jazyky

Podmínkou přistoupení studujících ke státní závěrečné zkoušce je doložení fakultou stanovené minimální jazykové kompetence (úroveň B2 podle společného evropského referenčního rámce pro jazyky – SERR) v jednom z následujících jazyků: angličtina, francouzština, němčina, ruština, španělština. Níže uvedený předmět slouží jako příklad pro ilustraci.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:CJVA104Akademická angličtina Š. Roušavázk 0/2/02+2 --
4 kredity

TV

Studující mají povinnost během studia splnit podmínky pro udělení dvou zápočtů z univerzitní nabídky předmětů povinné tělesné výchovy. Níže uvedené předměty slouží jako ilustrace.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSpS:p971Tělesná výchova - Zdravotní tělesná výchova H. Vrtělováz 0/2/01 --
FSpS:P9901Tělesná výchova - Sebeobrana specifických skupin A. Zvonekz 0/21 --
2 kredity

Bakalářská práce (min. 10 kr)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:SOCb1005Seminář k bakalářské práci I. Šmídováz 0/2/010 6P
FSS:SOCb1002Projekt k bakalářské práci I. Šmídováz 0/2/05 5P
15 kreditů

Povinné předměty (P+PV více než 135kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:SOCb1001Úvod do sociologie C. Szalózk 2/0/06 1Z
FSS:SOCb1003Obecná sociologická teorie R. Maradazk 1/1/06 2Z
FSS:SOCb1004Proseminář k úvodu do sociologie I. Šmídováz 0/2/06 1P
FSS:SOCb1006Metodologie sociálních věd T. Katrňákzk 1/1/06 2Z
FSS:SOCb1007Metody výzkumu v sociologii L. Rabušiczk 1/1/06 4Z
FSS:SOCb1008Statistická analýza dat L. Rabušiczk 1/2/06 3Z
FSS:SOCb1009Demografie I. Šmídovázk 1/1/06 2P
42 kreditů

Povinně-volitelné předměty

Blok 1

Blok 1 zahrnuje povinně volitelné předměty profilujícího základu studijního programu. Studující si vybírají předměty z Bloku 1 minimálně za 42 kredity. Doporučujeme však zapsat si v rámci povinně volitelných předmětů z Bloku 1 více předmětů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:SANb1001Úvod do sociální antropologie I. Kašparovázk 2/0/06 3P
FSS:SANb1005Současná sociální a kulturní teorie E. Šlesingerovázk 1/1/06 4P
FSS:SOCb2003Proseminář k obecné sociologické teorii C. Szalóz 0/2/06 2P
FSS:SOCb2133Sociologie kultury C. Szalózk 1/1/06 4P
FSS:SOCb2142Úvod do urbánní sociologie L. Galčanová Batistazk 1/1/06 4P
FSS:SOCb2010Výzkumná praxe I. Šmídováz 0/2/06 4P
FSS:SOCb2159Četba z klasické sociologie I. Šmídováz 1/2/06 3P
FSS:SOCb2284Sociální gerontologie L. Vidovićovázk 1/1/06 5P
FSS:SOCb2589Population Changes Z. Brzozowskazk 1/1/09 5P
FSS:SOCb2290Paměť, trauma, generace R. Maradazk 1/1/06 4P
FSS:SOCb3001Úvod do genderových studií I. Šmídovázk 1/1/06 1P
FSS:SOCb3005Deviace, normalita a gender K. Nedbálkovázk 1/1/06 3P
FSS:SOCb3501Gender and Sexuality in Contemporary European Societies I. Šmídovázk 2/0/06 2P
81 kreditů

Blok 2

Blok 2 obsahuje zbývající povinně volitelné předměty. Lze si z něj vybrat předměty až za 60 kreditů tak, aby součet povinně volitelných předmětů z Bloku 1 a Bloku 2 byl celkem 102 kredity.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:SANb1008Politická a ekonomická antropologie Z. Sekeráková Búrikovázk 1/1/06 4-
FSS:SANb1003Etnografické metody a terénní výzkum A. Souralovázk 1/1/06 3-
FSS:SANb2009Antropologie migrace A. Souralovázk 1/1/06 4-
FSS:SOCb2122Sociologie náboženství I. Šmídovázk 1/1/06 4-
FSS:SOCb3004Gender a intimita K. Liškovázk 1/1/06 4-
FSS:SOCb2554Chapters in Cultural Sociology W. Binderzk 1/1/09 3-
FSS:SOCb2271Sociální fenomény v kulturních souvislostech:Sociologie fotbalu R. Maradazk 1/1/06 4-
FSS:SOCb2586Populism and Authoritarianism W. Binderzk 1/1/09 4-
FSS:SOCb2588Biographical Sociology C. Szalózk 1/1/06 5-
FSS:SOCb2591Sociology of Nationalism C. Szalózk 1/1/06 5-
FSS:SOCb3002Metody kvalitativního výzkumu K. Nedbálkovázk 1/1/06 3-
FSS:SOCb3003Muži, maskulinity a gender I. Šmídovázk 1/1/06 2-
78 kreditů

Volitelné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:SANb1006Sociální antropologie rodiny, příbuzenství a sociálních sítí E. Šlesingerovázk 1/1/06 --
FSS:SANb2010Antropologie a feminismus A. Souralovázk 1/1/06 --
12 kreditů