FSS DIREPAJ05 International Relations and European Politics
Název anglicky: International Relations and European Politics
doktorský kombinovaný, vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Zahrnut v programu: FSS D-IREPAJ_ International Relations and European Politics

Státní doktorská zkouška a obhajoba disertační práce

Předmětem státní doktorské zkoušky programu Mezinárodní vztahy a evropská politika bude odborná rozprava, jejíž témata budou vycházet z volitelné literatury. Délka zkoušky je zpravidla 20 minut.

Student či studentka si vybere pět knih, které se musejí vztahovat k předmětu disertace. Vybrané tituly je třeba nahlásit nejpozději měsíc před vykonáním státní doktorské zkoušky. Výběr podléhá schválení předsedy oborové rady.

Studijní a výzkumné povinnosti

Postgraduální doktorandské studium mezinárodních vztahů je definováno jako jednooborové, studuje se buď v prezenční, nebo kombinované formě. Standardní délka studia je v obou formách 8 semestrů, v odůvodněných případech lze studium se souhlasem školitele a předsedy oborové rady prodloužit. Předpokladem pro přihlášení se k obhajobě disertace a k závěrečné státní doktorské zkoušce je získání 240 kreditů.

V rámci doktorského studia se předpokládá publikování nejméně dvou článků v odborných recenzovaných časopisech zařazených v mezinárodních databázích (Web of Science, Scopus). Povinnou součástí studia je i absolvování části studia v zahraničí formou studijního, badatelského nebo pracovního pobytu v délce nejméně tří měsíců.

Individuální plán studia studenta zahrnuje v souladu se Studijními předpisy MU účast studenta na výuce. Forma účasti může spočívat v asistenci v předmětu, ve vedení nebo v oponování bakalářských prací, případně v podílu na přípravě učebních textů. Se souhlasem oborové rady se může student podílet na přednáškové činnosti. Konkrétní formu účasti na výuce dojednává společně student, vedoucí práce a vedoucí katedry. Zahrnuje také participaci na výzkumných projektech, typicky projektech specifického výzkumu katedry.

Návrh témat disertačních prací a témata obhájených prací

1) Mezinárodní bezpečnost a regionální bezpečnostní komplexy.
2) Zahraniční politika České republiky - vybrané problémy.
3) Mezinárodní bezpečnostní organizace.
4) Mezinárodní konflikty a jejich řešení.
5) Domácí aktéři evropské politiky vybraných členských států EU.
6) Nové formy euroskepticismu.
7) Instituce a aktéři evropské politické integrace.

Doporučený průchod studijním plánem

Required courses

V průběhu studia student/ka musí absolvovat všechny povinné kurzy z tzv. Bloku 1. Celkem v tomto bloku musí student/ka získat 220 ECTS.

Blok 1

Povinné předměty jsou základem studovaného programu a musejí být v průběhu studia absolvovány.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:MVPd0001Kvalitativní výzkum mezinárodní a evropské politiky V. Hloušekzk 1/1/020 1-
FSS:MVPd0002Kvantitativní výzkum mezinárodní a evropské politiky P. Ocelíkzk 1/1/020 2-
FSS:MVPd0003Prezentace návrhu výzkumu V. Hloušekz 0/0/020 3-
FSS:MVPd0004Seminář k odborné publikaci I. V. Hloušekz 1/1/020 4-
FSS:MVPd0005Seminář k odborné publikaci II. V. Hloušekz 1/1/020 6-
FSS:MVPd0006Disertační práce I. V. Hloušekz 0/0/060 7-
FSS:MVPd0007Disertační práce II. V. Hloušekz 0/0/060 8-
220 kreditů

Selective courses

Student/ka musí v průběhu studia absolvovat jeden kurz z tzv. Bloku 1 - Dlouhodobý zahraniční pobyt ve výši 20 ECTS.

Blok 1 - Dlouhodobý zahraniční pobyt

Student/ka musí v průběhu studia povinně absolvovat jeden z uvedených kurzů v rozsahu 20 ECTS.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:FSS900Zahraniční výzkumný pobyt M. Vaculíkk 0/0/020 5-
FSS:FSS990Zahraniční pracovní pobyt M. Vaculíkk 0/0/020 5-
40 kreditů

Elective courses

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:MVPd0008Individuální výzkumný úkol V. Hloušekz 0/0/020 --
FSS:MVPd0009Pedagogické praktikum V. Hloušekz 0/0/02 --
22 kreditů