FSS SPR15 Sociální práce universální
Název anglicky: Social Work Universal
navazující prezenční se specializací, vyučovací jazyk: čeština čeština
Zahrnut v programu: FSS N-SPR Sociální práce

Součásti SZZ a jejich obsah

Státní závěrečná zkouška se skládá z obhajoby závěrečné práce a z rozpravy nad obsahem předmětů profilujícího základu a základních teoretických předmětů profilujícího základu.

Studijní povinnosti

K magisterské státní zkoušce programu sociální práce se může přihlásit student, který splní následující podmínky: 1/ Získá 120 kreditů (dále jen ECTS), z nich: a/ 90 ECTS za povinné předměty (z toho 20 ECTS předměty diplomové práce, 4 ECTS jazyková kompetence, 34 ECTS povinné předměty společné všem specializacím, 32 ECTS povinné předměty specializace, kterou je student povinen zvolit nejpozději v rámci zápisu do 2. semestru svého studia, student musí získat 8 ECTS v bloku profilujících povinně volitelných předmětů), b/ 30 ECTS za povinně volitelné předměty (z toho 12 ECTS v rámci části společné všem specializacím; 18 ECTS v rámci zvolené specializace - v Bloku 1: 10 ECTS, v Bloku 2: 8 ECTS), c/ Z 4 neprofilujících povinně volitelných ECTS společné části lze bez souhlasu vedoucí katedry nahradit 4 ECTS kredity za volitelné předmět typu "C". 2/ Absolvuje nejméně jeden předmět vedený v anglickém jazyce vypsaný pro studenty magisterského studia. 3/ Doloží absolvování univerzitou stanovené minimální jazykové kompetence pro absolventa magisterského studia. 4/ Absolvuje 80 hodin povinné praxe + 2 supervize, která zahrnuje vypracování písemné reflexe osobní zkušenosti z praxe, skupinová supervizní setkání a možnost individuální supervize.

Návrh témat kvalifikačních prací a témata obhájených prací

Odkaz na 5 obhájených magisterských diplomových prací a přístup:

Kudlová, E.: Prestiž oboru sociální práce očima zainteresované veřejnosti a sociálních pracovníků. (Magisterská diplomová práce.) FSS MU, Brno 2017, 97 s., přílohy, stať. Dostupné na: https://is.muni.cz/th/440279/fss_m/

Dočkalová, A.: Osamělí senioři a aktivizace. (Magisterská diplomová práce.) FSS MU, Brno 2016, 83 s., přílohy, stať. Dostupné na: https://is.muni.cz//th/432066/fss_m/

Šilhánková, B.: Přístup sociálních pracovníků a způsoby zvládání životních situací klienty v hmotné nouzi. (Magisterská diplomová práce.) FSS MU, Brno 2016, 99 s., přílohy, stať. Dostupné na: https://is.muni.cz//th/440311/fss_m/

Kubínková, Z.: Podmínky participace osob s mentálním postižením na komunitním plánování. (Diplomová práce.) FSS MU, Brno 2016, 84 s., stať. Dostupné na: https://is.muni.cz//th/387730/fss_m/

Léblová, J.: Sympatie a nesympatie při procesu posouzení. (Magisterská diplomová práce.) FSS MU, Brno 2017, stať. Dostupné na: https://is.muni.cz//th/443357/fss_m/

Doporučený průchod studijním plánem

Společná část | Povinné předměty | Diplomová práce

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:SPRn4598Metodologie závěrečné práce M. Punováz 2/0/02 2Z
FSS:SPRn4581Konceptualizace diplomové práce (MAG-PR) K. Kubalčíkováz 0/2/08 3Z
FSS:SPRn4519Diplomový seminář K. Kubalčíkováz 0/1/010 4P
20 kreditů

Společná část | Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:SPRn4408Přístupy v sociální práci - vyjednávání a mediace M. Nečasovázk 1/1/010 1P
FSS:SPRn4467Odborná praxe a supervize pro magisterské studium L. Otavaz 0/1/5 Celkem 80 hodin praxe.5 3P
FSS:SPRn4484Pokročilé kvalitativní metody pro SPR P. Navrátilzk 2/2/08 2Z
FSS:VPLn4513Tvorba a implementace veřejných politik O. Horazk 1/1/011 1P
34 kreditů

Společná část | Povinně volitelné předměty | Blok 1

získat nejméně 8 ECTS

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:SPRn4406Služby pro seniory K. Kubalčíkovázk 1/1/08 2P
FSS:SPRn4440Sociální práce s ohroženými dětmi a rodinami J. Navrátilováz 1/1/010 1P
18 kreditů

Společná část | Povinně volitelné předměty | Blok 2

získat nejméně 4 ECTS

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:SPRb1125Aktuální témata z praxe: blok absolventů P. Navrátilz 0/1/02 1-
FSS:SPRn4430Sociální práce s mládeží M. Punovázk 1/1/08 2-
FSS:SPRn4451Vzdělávací supervize a koučink J. Navrátilovázk 1/1/08 2-
FSS:SPRn4463Sociální práce s klientem v modelu růstu V. Satirové P. Navrátilzk 1/1/08 3-
FSS:SPRn4480Sociální práce s lidmi s psychózou a reforma péče o duševní zdraví K. Kubalčíkovázk 1/1/04 1-
FSS:SPRn4505Migrace a menšiny v ČR a ve střední Evropě R. Balážzk 1/1/08 3-
FSS:SPRn4508Kriminalita a sociální práce s pachateli P. Horovázk 1/1/04 2-
FSS:VPLn4405Evaluační výzkum O. Horazk 1/1/012 3-
FSS:VPLn4434Programy sociálního a organizačního rozvoje organizací O. Horazk 1/1/010 2-
64 kreditů

Specializační část | Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:SPRn4407Reflexivita v sociální práci P. Navrátilzk 1/1/012 3P
FSS:SPRn4409Metody v sociální práci - makro K. Kubalčíkovázk 1/1/012 2P
FSS:SPRn4417Supervize M. Nečasovázk 1/1/08 2P
32 kreditů

Specializační část | Povinně volitelné předměty | Blok 1

získat nejméně 10 ECTS

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:SPRn4469Sebezkušenostní skupina L. Otavaz 1/2/010 3-
FSS:SPRn4479Participativní přístup v sociální práci s klientem K. Kubalčíkovázk 1/1/010 2-
FSS:SPRn4512Dilemata a přístupy ke klientům D. Jaklová Střihavkovázk 1/1/010 2-
30 kreditů

Specializační část | Povinně volitelné předměty | Blok 2

získat nejméně 8 ECTS

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:SPRn4482Social Inclusion and Disability M. Votoupalzk 1/1/08 2-
8 kreditů

Jazykové kompetence (4 ECTS)

Podmínkou přistoupení studentů ke státní závěrečné zkoušce je doložení fakultou stanovené minimální jazykové kompetence v akademické a odborné angličtině (úroveň C1 podle společného evropského referenčního rámce pro jazyky – SERR).