FSS SPR15 Sociální práce universální
Název anglicky: Social Work Universal
navazující prezenční se specializací
Zahrnut v programu: FSS N-SPR Sociální práce

Součásti SZZ a jejich obsah

SZZ sestává z 1. obhajoby DP (výzkum), a 2. písemné zkoušky (expertiza k problému).

Ad 1) Přístup k obhajobě je podmíněn absolvováním SPR598, 581 a 519. Posouzení se řídí podle teoreticko-metodologických a formálních kritérií. Teoreticko-metodologická kritéria jsou: a) zaměření na výzkum intervencí sociální práce, tzn. na výzkum procesů nebo aktérů (tj. poskytovatelů a příjemců) pomoci se zvládáním interakcí mezi klienty a subjekty v jejich sociálním prostředí; b) naplnění otevřeného, explicitně vymezeného poznávacího cíle; c) hledání implicitního; e) teoretická orientace v problematice; g) průkaznost argumentů; h) aplikovatelnost výstupů; i) publikovatelnost. Formální kritéria jsou uvedena na http://spsp.fss.muni.cz/.

Ad 2) Písemná část SZZ ověřuje schopnost vybrat a aplikovat relevantní teorie při řešení vybraného problému. Student v průběhu 6,5 hodiny vypracovává expertizu dle konkrétního zadání.

Další studijní povinnosti

K magisterské státní zkoušce programu sociální práce se může přihlásit student, který splní následující podmínky: 1/ Získá předepsaný počet 120 kreditů (dále jen ECTS), z toho: 64 ECTS za povinné předměty společného základu všech specializací, 32 povinných a 18 povinně volitelných ECTS za předměty zvolené specializace, kterou je student povinen vybrat nejpozději v rámci zápisu do 2. semestru svého studia, a 6 ECTS za volitelné předměty společného základu. 2/ Absolvuje nejméně jeden předmět vedený v anglickém jazyce vypsaný pro studenty magisterského studia. 3/ Doloží absolvování univerzitou stanovené minimální jazykové kompetence pro absolventa magisterského studia.

Rozsah povinné praxe je 80 hodin + 8 hodin supervize, která zahrnuje vypracování písemné reflexe osobní zkušenosti z praxe, skupinová supervizní setkání a možnost individuální supervize.

Návrh témat kvalifikačních prací a témata obhájených prací

Odkaz na 5 obhájených magisterských diplomových prací a přístup:

Kudlová, E.: Prestiž oboru sociální práce očima zainteresované veřejnosti a sociálních pracovníků. (Magisterská diplomová práce.) FSS MU, Brno 2017, 97 s., přílohy, stať. Dostupné na: https://is.muni.cz/th/440279/fss_m/

Dočkalová, A.: Osamělí senioři a aktivizace. (Magisterská diplomová práce.) FSS MU, Brno 2016, 83 s., přílohy, stať. Dostupné na: https://is.muni.cz//th/432066/fss_m/

Šilhánková, B.: Přístup sociálních pracovníků a způsoby zvládání životních situací klienty v hmotné nouzi. (Magisterská diplomová práce.) FSS MU, Brno 2016, 99 s., přílohy, stať. Dostupné na: https://is.muni.cz//th/440311/fss_m/

Kubínková, Z.: Podmínky participace osob s mentálním postižením na komunitním plánování. (Diplomová práce.) FSS MU, Brno 2016, 84 s., stať. Dostupné na: https://is.muni.cz//th/387730/fss_m/

Léblová, J.: Sympatie a nesympatie při procesu posouzení. (Magisterská diplomová práce.) FSS MU, Brno 2017, stať. Dostupné na: https://is.muni.cz//th/443357/fss_m/


Doporučený průchod studijním plánem

Společná část (60-80 kr.)

Diplomová práce

Diplomové práce se týkají tři předměty: SPR598 Metodologie závěrečné práce (zapisuje se ve druhém semestru), SPR581 Konceptualizace diplomové práce (zapisuje se ve třetím semestru) a SPR519 Diplomový seminář (zapisuje se ve čtvrtém semestru).

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:SPRn4519Diplomový seminář J. Winklerz 0/1/010 4P
FSS:SPRn4581Konceptualizace diplomové práce (MAG-PR) L. Musilz 0/2/08 3P
FSS:SPRn4598Metodologie závěrečné práce L. Musilz 2/0/02 2Z
20 kreditů

Povinné předměty společné části

Přičítá se povinné 4 kredity za doložení fakultou stanovené minimální jazykové kompetence v angličtině na úrovni C1 podle evropského referenčního rámce – SERR

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:SPRn4405Evaluační výzkum pro SPR J. Winklerzk 2/2/010 3Z
FSS:SPRn4408Přístupy v sociální práci - vyjednávání a mediace M. Nečasovázk 1/1/010 1P
FSS:SPRn4467Odborná praxe a supervize pro magisterské studium L. Otavaz 1/1/5 Celkem 80 hodin praxe.5 3P
FSS:VPLn4513Tvorba a implementace veřejných politik J. Winklerzk 0/2/011 1P
36 kreditů

Povinně volitelné předměty společné části

Volte předměty, které nejsou absolvovány v rámci specializace. Nutno vybrat nejméně 10 ECTS.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:SPRn4406Služby pro seniory K. Kubalčíkovázk 1/1/08 2-
FSS:SPRn4430Sociální práce s mládeží M. Punovázk 1/1/08 2-
FSS:SPRn4440Sociální práce s ohroženými dětmi a rodinami P. Navrátilz 1/1/010 3-
FSS:SPRn4451Vzdělávací supervize a koučink J. Navrátilovázk 1/1/08 2-
FSS:SPRn4463Sociální práce s klientem v modelu růstu V. Satirové P. Navrátilzk 1/1/08 1-
FSS:SPRn4505Migrace a menšiny v ČR a ve střední Evropě I. Vašečkazk 1/1/08 3-
FSS:SPRn4508Kriminalita a sociální práce s pachateli P. Horovázk 1/1/04 2-
FSS:VPLn4434Programy sociálního a organizačního rozvoje organizací O. Horazk 1/1/010 --
FSS:VPLn4457Genderové aspekty trhu práce a související politiky B. Plasovázk 1/1/010 2-
74 kreditů

Specializační část (40-60 kr.)

Povinné předměty specializační části

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:SPRn4407Reflexivita v sociální práci P. Navrátilzk 1/1/012 3Z
FSS:SPRn4409Metody v sociální práci - makro L. Musilzk 1/1/012 2P
FSS:SPRn4417Supervize M. Nečasovázk 1/1/08 2P
32 kreditů

Povinně-volitelné předměty specializační části

Blok 1

Povinně zvolte jeden z pěti předmětů Bloku 1.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:SPRn4469Sebezkušenostní skupina L. Otavaz 0/2/010 2-
FSS:SPRn4479Participativní přístup v sociální práci s klientem K. Kubalčíkovázk 1/1/010 2P
FSS:SPRn4512Přístup k práci s klientem a kultura organizace L. Musilzk 1/1/010 2P
30 kreditů
Blok 2

Povinně zvolte jeden ze dvou předmětů Bloku 2.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:SPRn4466Cultural Minorities in Central and Eastern Europe. Perspective of Socio-cultural Anthropology J. Muchazk 0/0/08 2-
FSS:SPRn4470Gender Perspectives in Social Work Practice M. Frišaufovázk 1/1/08 2-
16 kreditů