FSS SPR15 Sociální práce universální
Název anglicky: Social Work Universal
navazující prezenční se specializací, vyučovací jazyk: čeština čeština
Zahrnut v programu: FSS N-SPR Sociální práce

Úvodní informace / Pokyny


Informace o studiu

Uchazeč/ka o studium jednooborového magisterského navazujícího studia se specializací (dále jen MAN SPR) musí být absolventem bakalářského studia sociální práce nebo jiného příbuzného společenskovědního oboru, který se názvem shoduje s některým z dalších oborů uvedených v § 110 odst. 4 písm. b) zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a musí vykonat přijímací zkoušku, jejíž podmínky stanovuje Katedra SPSP. Na tomto základě může student po úspěšném ukončení magisterského studia uplatnit svou odbornou způsobilost při výkonu státem podporovaného povolání sociálního pracovníka podle § 109 a § 110 uvedeného zákona.


Organizace studia

Studium je organizováno do studijních bloků, ve kterých jsou sdruženy obdobné předměty (např. předměty tvorby diplomové práce, předměty povinného společného oborového základu, povinně volitelné předměty rozvíjející teoretický základ studia, povinné specializační předměty). V rámci bloků musí studenti během studia a/ absolvovat určitý předem stanovený počet předmětů (u povinných předmětů nejčastěji všechny), nebo b/ získat určitý počet kreditů (podle podmínek stanovených v šabloně), nebo c/ absolvovat určitý předem stanovený počet předmětů, a kromě toho získat určitý počet kreditů (podle podmínek stanovených v šabloně).

Jednooborové navazující magisterské prezenční studium SPR je zakončeno státní závěrečnou zkouškou a udělením diplomu magistra v programu Sociální práce. Součástí diplomu je potvrzení o tom, že student v rámci studia SPR absolvoval jeden z dále uvedených, studentem zvolených specializačních plánů:
- Sociální práce univerzální,
- Sociální práce mikro – poradenství,
- Sociální práce makro – programy služeb v komunitách,
- Sociální práce makro – inovace v organizacích (v akademickém roce 2022/23 se tato specializace v presenční formě studia neotvírá).


Podmínky přihlášení ke státní magisterské zkoušce

(1) V rámci zvolené specializace získat předepsaný počet 120 kreditů (dále jen "ECTS“). Z předepsaných 120 ECTS je třeba v prezenční formě studia v rámci dané specializace získat 90 ECTS povinných (20 ECTS předměty diplomové práce, 4 ECTS jazyková kompetence, 34 ECTS povinné předměty společná část, 32 ECTS povinné předměty specializační část), 30 ECTS povinně volitelných (12 ECTS povinně volitelné předměty společná část - z toho 8 ECTS v bloku profilujících povinně volitelných předmětů, 18 ECTS povinně volitelné předměty specializační část - v Bloku 1: 10 ECTS, v Bloku 2: 8 ECTS). Z 4 neprofilujících povinně volitelných ECTS společné části lze bez souhlasu vedoucí katedry nahradit 4 ECTS kredity za volitelné předmět typu "C".

(2) V rámci prezenčního magisterského studia absolvovat nejméně jeden předmět vedený v anglickém jazyce. Student si vybírá tento předmět z nabídky povinných nebo povinně volitelných předmětů svého magisterského oboru nebo jej může absolvovat v rámci zahraničních studijních mobilit nabízených katedrou. Nelze uznat předměty z jiného stupně studia (bc./mgr.) a předměty neuvedené v registrační šabloně oboru jako povinné či povinně volitelné. Pro více informací viz směrnice FSS č. 3/2019 "O předmětech v anglickém jazyce".

(3) Podmínkou účasti u státní závěrečné magisterské zkoušky studentů prezenční formy studia doložení fakultou stanovené minimální jazykové kompetence na úrovni C1 anglického jazyka podle evropského referenčního rámce – ERR v oblasti akademického a odborného jazyka (viz níže Minimální jazyková kompetence).

(4) Součástí magisterské státní zkoušky je obhajoba diplomové práce. Při zpracování závěrečné diplomové práce musí student postupovat dle katedrou vyhlášených pravidel a předložit ji v katedrou požadovaném termínu. Podrobné informace jsou uloženy a v každém semestru aktualizovány v dokumentovém serveru katedry.

Dokumentový server katedry:
https://is.muni.cz/auth/do/fss/kspsp/

Minimální jazyková kompetence:
https://cjv.fss.muni.cz/jazykove-predmety/povinne-jazykove-predmety/magisterske-studium

Směrnice FSS č. 3/2019 O předmětech v anglickém jazyce:
https://www.fss.muni.cz/media/3150601/smernice_fss_c3_2019_o_predmetech_v_anglickem_jazyce.pdf

Směrnice FSS č. 4/2019 Jazyková příprava na FSS:
https://www.fss.muni.cz/media/3150602/smernice_fss_c4_2019_jazykova_priprava_na_fss.pdf

Informace o katedře sociální politiky a sociální práce:
https://www.muni.cz/o-univerzite/fakulty-a-pracoviste/fakulta-socialnich-studii/231400-katsoc-politiky-a-socprace

Vysvětlivky k prerekvizitám:
https://is.muni.cz/auth/help/student/registrace#s_reg_prerekvizity


Příprava diplomové práce

Příprava diplomové práce probíhá v rámci modulu tří na sebe navazujících a logicky souvisejících předmětů SPRn4598 Metodologie závěrečné práce, SPRn4581 Konceptualizace závěrečné práce a SPRn4519 Diplomový seminář. Předměty se obvykle dle doporučeného průchodu studiem studují v uvedeném pořadí. Jen zcela ojediněle a na základě souhlasu vyučujícího je možná zdůvodněná výjimka.
 
SPRn4598 Metodologie závěrečné práce: Předmět je vstupním předmětem přípravy diplomové práce, na který navazuje předmět SPRn4581 Konceptualizace závěrečné práce. Předmět je povinný a studenti jej zapisují nejméně 3 semestry před plánovaným odevzdáním magisterské diplomové práce, tedy ve druhém semestru studia. V odůvodněných případech (např. opakování předmětu, studijní pobyt v zahraničí) mohou studenti předmět zapsat se souhlasem vyučujícího i v jiném než ve druhém semestru studia. Předmět SPRn4598 se otevírá v podzimním i jarním semestru. První výukový blok je věnován formulaci cílů diplomové práce a má podobu společné blokové výuky. Po jeho absolvování předmět dále probíhá formou individuálních konzultací s vedoucím práce, kterého si studenti v průběhu předmětu aktivně vyhledají a dohodnou s ním spolupráci.

SPRn4581 Konceptualizace závěrečné práce: Předmět je povinný. Zápis předmětu musí být proveden nejméně semestr před tím semestrem, kdy se předpokládá odevzdání diplomová práce k obhajobě. Předmět je otevřen v podzimním i jarním semestru. Předmět splní studenti a studentky v rámci individuálních konzultací se svým vedoucím nebo svou vedoucí práce. Podmínkou udělení zápočtu je předložení teoretické a metodické části práce ke konzultaci vedoucímu práce a její uznání vyučujícím.

SPRn4519 Diplomový seminář: Předmět je povinný. Tento předmět studenti zapisují v semestru, kdy chtějí odevzdat diplomovou práci. Podmínkou udělení zápočtu je odevzdání práce v předepsaném termínu a v souladu s jejím zadáním. Podrobnější podmínky udělení zápočtu upravuje sylabus předmětu vložený v IS.


Doporučený průchod studiem

Doporučený průchod studiem je pouze modelovým příkladem, jak je možné si naplánovat individuální harmonogram registrace předmětů. Je koncipován tak, aby studenti mohli dosáhnout požadovaného počtu 120 kreditů (jednooborový studijní plán). Nejasnosti při sestavování individuálního harmonogramu registrace předmětů je vhodné konzultovat garantem nebo vyučujícím předmětu, případně se správcem šablony v IS (viz výše).

 


Plán studia
 

1. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FSS:SPRb1125Aktuální témata z praxe: blok absolventů P. Navrátilz 0/1/02 - PV
FSS:SPRn4408Přístupy v sociální práci - vyjednávání a mediace M. Nečasovázk 1/1/010 P P
FSS:SPRn4440Sociální práce s ohroženými dětmi a rodinami J. Navrátilováz 1/1/010 P PV
FSS:SPRn4480Sociální práce s lidmi s psychózou a reforma péče o duševní zdraví K. Kubalčíkovázk 1/1/04 - PV
FSS:VPLn4513Tvorba a implementace veřejných politik O. Horazk 1/1/011 P P
37 kreditů

2. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FSS:SPRn4406Služby pro seniory K. Kubalčíkovázk 1/1/08 P PV
FSS:SPRn4409Metody v sociální práci - makro K. Kubalčíkovázk 1/1/012 P P
FSS:SPRn4417Supervize M. Nečasovázk 1/1/08 P P
FSS:SPRn4430Sociální práce s mládeží M. Punovázk 1/1/08 - PV
FSS:SPRn4451Vzdělávací supervize a koučink J. Navrátilovázk 1/1/08 - PV
FSS:SPRn4479Participativní přístup v sociální práci s klientem K. Kubalčíkovázk 1/1/010 - PV
FSS:SPRn4482Social Inclusion and Disability M. Votoupalzk 1/1/08 - PV
FSS:SPRn4484Pokročilé kvalitativní metody pro SPR P. Navrátilzk 2/2/08 Z P
FSS:SPRn4508Kriminalita a sociální práce s pachateli P. Horovázk 1/1/04 - PV
FSS:SPRn4512Dilemata a přístupy ke klientům D. Jaklová Střihavkovázk 1/1/010 - PV
FSS:SPRn4598Metodologie závěrečné práce M. Punováz 2/0/02 Z P
FSS:VPLn4434Programy sociálního a organizačního rozvoje organizací O. Horazk 1/1/010 - PV
96 kreditů

3. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FSS:SPRn4407Reflexivita v sociální práci P. Navrátilzk 1/1/012 P P
FSS:SPRn4463Sociální práce s klientem v modelu růstu V. Satirové P. Navrátilzk 1/1/08 - PV
FSS:SPRn4467Odborná praxe a supervize pro magisterské studium L. Otavaz 0/1/5 Celkem 80 hodin praxe.5 P P
FSS:SPRn4469Sebezkušenostní skupina L. Otavaz 1/2/010 - PV
FSS:SPRn4505Migrace a menšiny v ČR a ve střední Evropě R. Balážzk 1/1/08 - PV
FSS:SPRn4581Konceptualizace diplomové práce (MAG-PR) K. Kubalčíkováz 0/2/08 Z P
FSS:VPLn4405Evaluační výzkum O. Horazk 1/1/012 - PV
63 kreditů

4. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FSS:SPRn4519Diplomový seminář K. Kubalčíkováz 0/1/010 P P
10 kreditů