FSS SPR23 Sociální práce makro – programy služeb v komunitách
Název anglicky: Social Work Macro - Community Service Programmes
navazující kombinovaný se specializací
Zahrnut v programu: FSS N-SPR Sociální práce

Součásti SZZ a jejich obsah

SZZ sestává z 1. obhajoby DP (výzkum), a 2. písemné zkoušky (expertiza k problému).

Ad 1) Přístup k obhajobě je podmíněn absolvováním SPR898, 899 a 800. Posouzení se řídí podle teoreticko-metodologických a formálních kritérií. Teoreticko-metodologická kritéria jsou: a) zaměření na výzkum intervencí sociální práce reagujících na témata nebo problémy, které se týkají přiměřenosti dostupné pomoci situacím, problémům nebo potřebám specifických skupin obyvatel prostorově vymezených sociálních útvarů (obcí, správních obvod, spádových oblastí, aglomerací, regionů atp.) nebo skupin lidí žijících s určitým typem nesnází (např. s postižením, ohrožených vyloučením, apod.), zejména na výzkum procesů nebo aktérů (tj. poskytovatelů a příjemců sociálních služeb) pomoci se zvládáním interakcí mezi poskytovateli a uživateli sociálních služeb nebo jiných typů pomoci; b) naplnění otevřeného, explicitně vymezeného poznávacího cíle; c) hledání implicitního; e) teoretická orientace v problematice; g) průkaznost argumentů; h) aplikovatelnost výstupů; i) publikovatelnost. Formální kritéria jsou uvedena na http://spsp.fss.muni.cz/.

Ad 2) Písemná část SZZ ověřuje schopnost vybrat a aplikovat relevantní teorie při řešení vybraného problému. Student v průběhu 6,5 hodiny vypracovává expertizu dle konkrétního zadání.

Další studijní povinnosti

K magisterské státní zkoušce programu sociální práce se může přihlásit student, který splní následující podmínky: 1/ Získá předepsaný počet 120 kreditů (dále jen ECTS), z toho: 60 ECTS za povinné předměty společného základu všech specializací, a dále 40 povinných a 20 povinně volitelných ECTS za předměty zvolené specializace, kterou je student povinen vybrat nejpozději v rámci zápisu do 2. semestru svého studia. 2/ Doloží absolvování univerzitou stanovené minimální jazykové kompetence pro absolventa magisterského studia.

Rozsah povinné praxe je 80 hodin + 8 hodin supervize, která zahrnuje vypracování písemné reflexe osobní zkušenosti z praxe, skupinová supervizní setkání a možnost individuální supervize.

Návrh témat kvalifikačních prací a témata obhájených prací

Odkaz na 5 obhájených magisterských diplomových prací a přístup:

Kudlová, E.: Prestiž oboru sociální práce očima zainteresované veřejnosti a sociálních pracovníků. (Magisterská diplomová práce.) FSS MU, Brno 2017, 97 s., přílohy, stať. Dostupné na: https://is.muni.cz/th/440279/fss_m/

Dočkalová, A.: Osamělí senioři a aktivizace. (Magisterská diplomová práce.) FSS MU, Brno 2016, 83 s., přílohy, stať. Dostupné na: https://is.muni.cz//th/432066/fss_m/

Kubínková, Z.: Podmínky participace osob s mentálním postižením na komunitním plánování. (Diplomová práce.) FSS MU, Brno 2016, 84 s., stať. Dostupné na: https://is.muni.cz//th/387730/fss_m/

Víchová, K: Konstrukce pojmu integrace z pohledu klientů a pracovníků sociální služby podporovaného bydlení. FSS MU, Brno 2012, 106 s., přílohy, stať. Dostupné na: https://is.muni.cz//th/369082/fss_m/

Bechyňská, M.: Pohled veřejnosti a odborníků na klienty diagnostického ústavu pro mládež. (Magisterská diplomová práce.) FSS MU, Brno 2015, 105 s., přílohy, stať. Dostupné na: https://is.muni.cz//th/365819/fss_m/


Doporučený průchod studijním plánem

Společná část (60-80 kr.)

Diplomová práce

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:SPRn8800Diplomový seminář J. Winklerz 0/1/010 4P
FSS:SPRn8898Metodologie diplomové práce L. Musilz 2/0/02 2Z
FSS:SPRn8899Konceptualizace diplomové práce (MAG-KOMB) L. Musilz 0/2/08 3P
20 kreditů

Povinné předměty společné části

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:SPRn8810Evaluační výzkum J. Winklerzk 2/0/010 3Z
FSS:SPRn8817Přístupy v sociální práci - vyjednávání a mediace M. Nečasovázk 1/1/010 1P
FSS:SPRn8822Odborná praxe a supervize 1 L. Otavaz 0/0/40 Celkem 40 hodin praxe.3 3-
FSS:SPRn8829Odborná praxe a supervize 2 L. Otavaz 0/0/40 Celkem 40 hodin praxe.2 4-
FSS:VPLn8821Tvorba a implementace veřejných programů J. Winklerzk 2/0/011 1P
36 kreditů

Specializační část (40-60 kr.)

Povinné předměty specializační části

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:SPRn8815Metody v sociální práci - makro L. Musilzk 2/0/012 3-
FSS:SPRn8819Reflexivita v sociální práci P. Navrátilzk 2/0/012 2-
FSS:SPRn8828Migrace a menšiny v ČR a ve střední Evropě I. Vašečkazk 1/1/06 3-
FSS:SPRn8834Participativní přístup v sociální práci s klientem K. Kubalčíkovázk 1/1/010 2P
40 kreditů

Povinně volitelné předměty specializační části

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:SPRn8824Působení na sociální prostředí klienta L. Musilzk 1/1/010 3P
FSS:SPRn8825Lokální sociální politika I. Vašečkazk 1/1/010 2P
FSS:SPRn8831Služby pro seniory K. Kubalčíkovázk 1/1/010 2-
30 kreditů