FSS SOC04 Gender
Název anglicky: Gender
bakalářský prezenční se specializací
Zahrnut v programu: FSS B-SOC Sociologie

Součásti SZZ a jejich obsah

Státní závěrečná zkouška se skládá z obhajoby bakalářské práce (v rozsahu 72 000 - 90 000 znaků) a písemné části, která se skládá ze tří písemných samostatných zkoušek z předmětů:

Obecná sociologická teorie:
Zaměřuje se na základní znalosti o povaze, struktuře a vývoji teoreticky zakotvených způsobech sociologické interpretace.
Tematické okruhy: Modernita a holocaust. Riziková společnost. Sociální konstrukce reality. Teorie jednání. Dohlížet a trestat. Moderní sociální teorie.
Navazuje na studijní předměty: SOC101 Úvod do sociologie, SOC104 Proseminář k úvodu do sociologie, SOC103 Obecná sociologická teorie.

Metody a techniky sociologického výzkumu:
Zaměřuje se na základní metodologické a technické kompetence v oblasti sběru, zpracování a analýze empirických dat.
Tematické okruhy: Povaha vědy obecně a sociálních věd speciálně. Základní metodologická paradigmata. Základní postupy vědeckého myšlení a uspořádání výzkumu. Od teorie k realitě. Měření v sociálních vědách. Základny kvalitativního výzkumu. Survey a jeho typické kroky. Postupy a možnosti při formulaci otázek dotazníku a typy otázek. Vybrané problémy formulace otázek v dotazníku: měření subjektivních stanovisek respondentů. Uspořádání a grafická úprava dotazníku; Pilotáž. Metody výběru vzorku respondentů; Velikost vzorku. Role tazatele. Hlavní způsoby sběru dat; Návratnost. Koncept kvality výběrových šetření. Podmínky pro realizaci výběrových šetření v ČR. Organizační rozvržení výzkumu: co, kdy, kdo (a za kolik). Standardizované škály. Sofistikované dotazníky. Sociometrie. Mezinárodní komparativní výzkum. Jak pozorovat sociální svět v jeho přirozenosti - terénní výzkum (field research). Sekundární analýza, obsahová analýza dokumentů. Etika a politika sociálně vědního výzkumu. Hodnotící výzkum. Panelový výzkum.
Navazuje na předměty: SOC106 Metodologie sociálních věd, SOC107 Metody výzkumu v sociologii, SOC108 Statistická analýza dat.

Oborová sociologie - Specializace - gender:
Zaměřuje se na základní kompetence ve zvolené specializaci a v dalších profilujících předmětech studijního plánu.
Tematické okruhy pro SZZ z oborové sociologie si studující volí z bloků nejméně tří povinně volitelných předmětů studijního programu, včetně povinného předmětu SOC109 Demografie a z profilujících předmětů specializace Sociologie - gender.
Navazuje na předměty specializce gender: SOC292 Úvod do genderových studií, SOC293 Gender v každodennosti a SOC295 Metody kvalitativního výzkumu. Dále navazuje na výběr z dalších předmětů profilujícího základu studijního plánu.

Návrh témat kvalifikačních prací a témata obhájených prací

Feederismus: životní styl nebo forma zneužívání? (Hana Neničková 2016); https://is.muni.cz/th/414675/fss_b/

Znásilnění a sexuální chování studujících na vysokoškolských kampusech ve Spojených státech amerických (Silvie Najzarová, 2015); https://is.muni.cz/th/414958/fss_b/

Střídavá péče optikou účastníků diskusních fór (Zuzana Andrašovová, 2014); https://is.muni.cz/th/397454/fss_b/

Gender fuck: subverzivní potenciál genderově nenormativních strategií, (Hana Porkertová 2010); https://is.muni.cz/th/219897/fss_b/

Sexualita v diskurzu sociologie, psychologie a sexuologie (přehledová studie), (Zdeněk Trinkewitcz 2009); https://is.muni.cz/th/182153/fss_b/


Doporučený průchod studijním plánem

Společná část

Společný univerzitní základ (15 kr.)

Studující si vybírají předměty napříč univerzitní nabídkou do povinného limitu 15 kr. dle pokynů pro výběr předmětů pro jednotlivé podsekce.

Společensko-vědní a přírodovědný základ

Studující musejí během svého studia splnit alespoň 9 kreditů z jakéhokoliv volitelného předmětu celouniverzitní nabídky nebo i z povinně volitelného předmětu typu B. Níže uvedené předměty slouží jen jako příklad.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:SOCb2122Sociologie náboženství I. Šmídovázk 1/1/06 --
FSS:SOCb2284Sociální gerontologie L. Vidovićovázk 1/1/06 --
FSS:SOCb2290Paměť, trauma, generace R. Maradazk 1/1/06 --
18 kreditů
Jazyky

Podmínkou přistoupení studujících ke státní závěrečné zkoušce je doložení fakultou stanovené minimální jazykové kompetence (úroveň B2 podle společného evropského referenčního rámce pro jazyky – SERR) v jednom z následujících jazyků: angličtina, francouzština, němčina, ruština, španělština. Níže uvedený předmět slouží jako příklad pro ilustraci.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:CJVA104Akademická angličtina Š. Roušavázk 0/2/02+2 --
4 kredity
TV

Studující mají povinnost během studia splnit podmínky pro udělení dvou zápočtů z univerzitní nabídky předmětů povinné tělesné výchovy. Níže uvedené předměty slouží jako ilustrace.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSpS:p971Tělesná výchova - Zdravotní tělesná výchova H. Vrtělováz 0/2/01 --
FSpS:P9901Tělesná výchova - Sebeobrana specifických skupin A. Zvonekz 0/21 --
2 kredity

Bakalářská práce (min 10 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:SOCb1005Seminář k bakalářské práci I. Šmídováz 0/2/010 6P
FSS:SOCb1002Projekt k bakalářské práci I. Šmídováz 0/2/05 5P
15 kreditů

Povinné předměty (P+PV 90kr)

Studující si postupně zapíší a absolvují všechny povinné předměty.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:SOCb1001Úvod do sociologie C. Szalózk 2/0/06 1Z
FSS:SOCb1003Obecná sociologická teorie R. Maradazk 1/1/06 2Z
FSS:SOCb1004Proseminář k úvodu do sociologie I. Šmídováz 0/2/06 1P
FSS:SOCb1006Metodologie sociálních věd T. Katrňákzk 1/1/06 2Z
FSS:SOCb1007Metody výzkumu v sociologii L. Rabušiczk 1/1/06 4Z
FSS:SOCb1008Statistická analýza dat L. Rabušiczk 1/2/06 3Z
FSS:SOCb1009Demografie I. Šmídovázk 1/1/06 2P
42 kreditů

Povinně-volitelné předměty (P+PV 90 kr)

Studující si zapíší 33 kreditů z Bloku 1 a až 15 kr. z Bloku 2. Až 6 kreditů povinně volitelných předmětů Bloku 2 lze nahradit volitelnými předměty z celouniverzitní nabídky.

Blok 1

Studující si vybírají ze specifikované nabídky Bloku 1 (jde o předměty profilujícího základu) povinně volitelné předměty minimálně za 33 kredity.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:SANb1001Úvod do sociální antropologie I. Kašparovázk 2/0/06 3P
FSS:SANb1005Současná sociální a kulturní teorie E. Šlesingerovázk 1/1/06 4P
FSS:SANb1003Etnografické metody a terénní výzkum A. Souralovázk 1/1/06 3P
FSS:SOCb2003Proseminář k obecné sociologické teorii C. Szalóz 0/2/06 2P
FSS:SOCb2133Sociologie kultury C. Szalózk 1/1/06 4P
FSS:SOCb2142Úvod do urbánní sociologie L. Galčanová Batistazk 1/1/06 4P
FSS:SOCb2159Četba z klasické sociologie I. Šmídováz 1/2/06 3P
FSS:SOCb3001Úvod do genderových studií I. Šmídovázk 1/1/06 1P
FSS:SOCb3005Deviace, normalita a gender K. Nedbálkovázk 1/1/06 3P
54 kreditů
Blok 2

Studijící si vybírají povinně volitelné předměty z Bloku 2 maximálně za 15 kr (z nichž ještě max. 6 kr může být za předměty volitelné).

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:SANb1008Politická a ekonomická antropologie Z. Sekeráková Búrikovázk 1/1/06 4-
FSS:SANb2009Antropologie migrace A. Souralovázk 1/1/06 4-
FSS:SOCb2122Sociologie náboženství I. Šmídovázk 1/1/06 4-
FSS:SOCb2010Výzkumná praxe I. Šmídováz 0/2/06 4-
FSS:SOCb2554Chapters in Cultural Sociology W. Binderzk 1/1/09 3-
FSS:SOCb2271Sociální fenomény v kulturních souvislostech:Sociologie fotbalu R. Maradazk 1/1/06 4-
FSS:SOCb2284Sociální gerontologie L. Vidovićovázk 1/1/06 5-
FSS:SOCb2586Populism and Authoritarianism W. Binderzk 1/1/09 4-
FSS:SOCb2588Biographical Sociology C. Szalózk 1/1/06 5-
FSS:SOCb2589Population Changes Z. Brzozowskazk 1/1/09 5-
FSS:SOCb2290Paměť, trauma, generace R. Maradazk 1/1/06 4-
FSS:SOCb2591Sociology of Nationalism C. Szalózk 1/1/06 5-
81 kreditů

Volitelné předměty

Studující si vybírají předměty z celkové univerzitní (nejen fakultní) nabídky předmětů tak, aby za volitelné předměty dosáhli celkového kreditového rozsahu 6kr. (V seznamu uvedený předmět zde slouží jen jako příklad pro ilustraci.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:SANb2006Anthropology of Consumption and Consumer Society Z. Sekeráková Búrikovázk 1/1/09 4-
9 kreditů

Specializační část

Povinné předměty (P+PV 60kr)

Studující si postupně zapíší a absolvují všechny specializační povinné předměty.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:SOCb3004Gender a intimita K. Liškovázk 1/1/06 4-
FSS:SOCb3001Úvod do genderových studií I. Šmídovázk 1/1/06 1P
FSS:SOCb3005Deviace, normalita a gender K. Nedbálkovázk 1/1/06 3P
FSS:SOCb3002Metody kvalitativního výzkumu K. Nedbálkovázk 1/1/06 3P
FSS:SOCb3501Gender and Sexuality in Contemporary European Societies I. Šmídovázk 2/0/06 2-
FSS:SOCb3006Praxe I. Šmídováz 0/0/0 80h praxe a několik seminářů.9 4-
FSS:SOCb3003Muži, maskulinity a gender I. Šmídovázk 1/1/06 2-
45 kreditů

Povinně-volitelné předměty (P+PV 60 kr)

Studující si vybírají předměty ze specifikované nabídky předmětů tak, aby jejich výběr dosáhl celkového kreditového rozsahu 15 kr.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:SANb1005Současná sociální a kulturní teorie E. Šlesingerovázk 1/1/06 4-
FSS:SANb1006Sociální antropologie rodiny, příbuzenství a sociálních sítí E. Šlesingerovázk 1/1/06 5-
FSS:SANb1003Etnografické metody a terénní výzkum A. Souralovázk 1/1/06 3-
FSS:SANb2009Antropologie migrace A. Souralovázk 1/1/06 4-
FSS:SANb2010Antropologie a feminismus A. Souralovázk 1/1/06 3-
FSS:SOCb2003Proseminář k obecné sociologické teorii C. Szalóz 0/2/06 2-
FSS:SOCb2133Sociologie kultury C. Szalózk 1/1/06 4-
FSS:SOCb2142Úvod do urbánní sociologie L. Galčanová Batistazk 1/1/06 4-
FSS:SOCb2588Biographical Sociology C. Szalózk 1/1/06 5-
54 kreditů