FSS PSPHR12 Social Policy and Employment Policy
Název anglicky: Social Policy and Employment Policy
navazující prezenční se specializací
Zahrnut v programu: FSS N-PSPHR Public and Social Policy and Human Resources

Součásti SZZ a jejich obsah

Státní zkouška v magisterském navazujícím studiu VSPLZ se koná v každém semestru a má dvě součásti: 1. obhajobu diplomové práce, a 2. písemnou zkoušku schopnosti vypracovat expertizu ke zvolenému problému.
Obhajoba diplomové práce
Standardní rozsah základního textu diplomové práce (bez poznámek pod čarou, vysvětlivek a příloh) se u magisterské diplomové práce musí pohybovat v rozmezí 18 000 až 22 000 slov (144 000 až 162 000 znaků včetně mezer).
Kvalita diplomových prací je posuzována podle teoreticko-metodologických a formálních kritérií. Teoreticko-metodologická kritéria jsou nástrojem posouzení práce diplomové v průběhu oponentního řízení. Formální kritéria jsou východiskem pro stanovení podmínek přiznání zápočtu z předmětu Závěrečná práce.
Forma, průběh a podmínky písemné zkoušky
Úkolem studentů je během vymezené doby vypracovat stať (expertizu).
Tato forma zkoušky ověřuje schopnost studentů syntetickým způsobem aplikovat na rozbor a řešení konkrétního problému v oblasti veřejné a sociální politiky a rozvoje lidských zdrojů studiem získané teoretické i empirické poznatky, stejně jako osvojené metodické postupy a získané analytické schopnosti a dovednosti. Zejména je kladen důraz na propojení/syntézu poznatků z různých předmětů, které studenti absolvovali, na volbu a důsledné uplatnění metodicky vhodného postupu analýzy problému a/nebo formování návrhů jeho řešení (klíčové jsou poznatky a dovednosti z předmětů evaluační výzkum, implementace veřejných programů, a další povinné předměty specializace).

Možné typy zadání
1. Teoretická reflexe programů a opatření sociální politiky či politiky zaměstnanosti na úrovni EU, států nebo regionů (např. z hlediska teorií sociálního státu i teorií reflektujících jeho sociální, ekonomické a politické souvislosti, teorie pracovního trhu aj.).

2. Zásady (metodika) vypracování projektu řešení vybraného sociálního problému/aspektu situace vybrané cílové populace (např. mladé rodiny, neúplné rodiny, senioři, zdravotně handicapovaní, specifické kategorie zaměstnanců, nezaměstnaných, sociální exkluzí ohrožení/marginalizovaní, a jiné kategorie klientů sociálních intervencí).

3. Vypracování projektu zavedení nebo návrhu žádoucí změny vybrané instituce (organizace, programu, intervence, zákona apod.) sociální politiky nebo politiky zaměstnanosti.

4. Analýza (mimo jiné např. na základě komparace), zhodnocení (evaluace) a/nebo návrh opatření (na národní či lokální úrovni) v některé z oblastí sociální politiky (např. sociální pomoc, řešení problémů sociální exkluze a marginalizace specifických sociálních kategorií, rodinná politika, politika důchodová a zabezpečení ve stáří, politika bydlení aj.), či politiky zaměstnanosti (řešení problémů specifických kategorií nezaměstnaných jako jsou mladí lidé, dlouhodobě nezaměstnaní, handicapovaní apod.) a rozvoje lidských zdrojů.

Společným prvkem všech uvedených typů zadání je výběr druhého stupně:
Poté, co si studenti vyberou jeden z typů zadání, vybírají v jeho rámci z určeného seznamu témat, problémů, situací nebo oblastí sociální politiky nebo sociálních služeb či politiky zaměstnanosti.
Tyto seznamy vždy obsahují témata, problémy, situace, oblasti, které byly předmětem magisterského navazujícího studia programu VSPLZ.
Témata magisterské státní zkoušky jsou tedy rámcově vymezena běžně dostupným programem magisterského studia VSPLZ, případně sylaby v něm uvedených kursů. Druhý stupeň výběru každému ze studentů umožňuje, aby pro své pojednání mohl volit témata těch volitelných kursů, které absolvoval.

Návrh témat kvalifikačních prací a témata obhájených prací

Podmínky pro sladění práce a rodiny ve vybraných pracovních organizacích v perspektivě zaměstnaných matek
Sledování změn životních podmínek, jež umožňují překonat bariéry sociální inkluze u zvolené cílové skupiny
Dlouhodobá nezaměstnanost a veřejná služba: aktivizace nezaměstnaných nebo nucené práce
Motivace zaměstnavatelů k zaměstnávání osob se zdravotním postižením
Hodnocení projektu Stáže pro mladé na podporu zaměstnatelnosti mladých lidí


Doporučený průchod studijním plánem

Společná část (60-80 kr.)

Diplomová práce (min 20kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:PUPn4519Diploma seminar T. Sirovátkaz 0/1/08 4P
FSS:PUPn4581Conceptualisation of the thesis T. Sirovátkaz 0/2/08 3P
FSS:PUPn4598Methodology of Master Thesis T. Sirovátkaz 2/0/04 --
20 kreditů

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:PUPn4403Economics T. Sirovátkazk 1/1/08 1-
FSS:PUPn4405Evaluation research J. Winklerzk 2/2/012 3P
FSS:PUPn4468Statistics and Social Research T. Sirovátkaz 1/1/012 2-
FSS:PUPn4513Public Policy Process J. Winklerzk 1/1/012 1Z
44 kreditů

Povinně-volitelné předměty

Studenti musí naplnit nejméně 6 kreditů povinně volitelnými předměty.

Blok 1
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:PUPn4568Multivariable Statistics M. Suchanecz 1/1/012 --
FSS:SWD470Gender perspectives in social work M. Frišaufovázk 1/1/08 4-
FSS:SWD477Social Work Institutionalisation and Organisation L. Musilzk 1/1/012 3-
32 kreditů

Volitelné předměty

Studenti volí z dalších předmětů nabízených v studijních programech FSS, maximálně 10 kreditů.

Specializační část (40-60 kr.)

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:PUPn4402Employment and labour market policy: European perspective T. Sirovátkazk 1/1/012 4P
FSS:PUPn4419Contemporary problems in European welfare states T. Sirovátkazk 1/1/012 1Z
24 kreditů

Povinně-volitelné předměty

Blok 1

Studenti musí naplnit nejméně 16 kreditů povinně volitelnými předměty.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
ESF:MPV_CSESCivil Society, Economy and the State V. Hyánekzk 1/1/06 3-
FSS:PUPn4457Gender and labour market in different European contexts T. Sirovátkazk 1/1/012 2-
FSS:SWD406Elder care and services K. Kubalčíkovázk 1/1/08 2-
26 kreditů