FSS VSPLZ12 Personální management a organizační rozvoj
Název anglicky: Personnel management and organisational development
navazující prezenční se specializací
Zahrnut v programu: FSS N-VSPLZ Veřejná a sociální politika a lidské zdroje

Součásti SZZ a jejich obsah

Státní zkouška v magisterském navazujícím studiu VSPLZ se koná v každém semestru a má dvě součásti: 1. obhajobu diplomové práce, a 2. písemnou zkoušku schopnosti vypracovat expertizu ke zvolenému problému.
Obhajoba diplomové práce
Standardní rozsah základního textu diplomové práce (bez poznámek pod čarou, vysvětlivek a příloh) se u magisterské diplomové práce musí pohybovat v rozmezí 18 000 až 22 000 slov (144 000 až 162 000 znaků včetně mezer).
Kvalita diplomových prací je posuzována podle teoreticko-metodologických a formálních kritérií. Teoreticko-metodologická kritéria jsou nástrojem posouzení práce diplomové v průběhu oponentního řízení. Formální kritéria jsou východiskem pro stanovení podmínek přiznání zápočtu z předmětu Závěrečná práce.
Forma, průběh a podmínky písemné zkoušky
Úkolem studentů je během vymezené doby vypracovat stať (expertizu).
Tato forma zkoušky ověřuje schopnost studentů syntetickým způsobem aplikovat na rozbor a řešení konkrétního problému v oblasti veřejné a sociální politiky a rozvoje lidských zdrojů studiem získané teoretické i empirické poznatky, stejně jako osvojené metodické postupy a získané analytické schopnosti a dovednosti. Zejména je kladen důraz na propojení/syntézu poznatků z různých předmětů, které studenti absolvovali, na volbu a důsledné uplatnění metodicky vhodného postup analýzy problému a/nebo formování návrhů jeho řešení (klíčové jsou poznatky a dovednosti z předmětů evaluační výzkum, implementace veřejných programů, a další povinné předměty jednotlivých specializací).

Možné typy zadání
1. Teoretická reflexe programů a opatření v oblasti řízení lidských zdrojů a sociálního rozvoje organizací (např. z hlediska teorií organizace a řízení, organizačního rozvoje, governance ve veřejném a neziskovém sektoru).

2. Zásady (metodika) vypracování projektu řešení vybraného problému v oblasti řízení lidských zdrojů a sociálního rozvoje organizace (například řešení otázek motivace, stabilizace pracovníků, vzdělávání a rozvoje, apod.)

3. Vypracování projektu řešení vybraného problému v oblasti řízení lidských zdrojů a sociálního rozvoje organizace (například řešení otázek motivace, stabilizace pracovníků, vzdělávání a rozvoje, apod.) či návrhu žádoucí organizační změny související s oblastí personálního řízení/rozvoje lidských zdrojů či sociálního rozvoje v organizaci.

4. Analýza a zhodnocení (evaluace) a/nebo návrh opatření (na organizační úrovni) v některé z oblastí personálního řízení/rozvoje lidských zdrojů či sociálního rozvoje v organizaci (například řešení motivačního systému, systému hodnocení pracovníků, stabilizačního programu, programu vzdělávání a rozvoje pracovníků, koordinace strategie organizace a programů řízení lidských zdrojů, apod.).

Společným prvkem všech uvedených typů zadání je výběr druhého stupně:
Poté, co si studenti vyberou jeden z typů zadání, vybírají v jeho rámci z určeného seznamu témat, problémů, situací nebo oblastí sociální politiky nebo sociálních služeb, politiky zaměstnanosti, řízení lidských zdrojů a sociálního rozvoje.
Tyto seznamy vždy obsahují témata, problémy, situace, oblasti, které byly předmětem magisterského navazujícího studia programu VSPLZ.
Témata magisterské státní zkoušky jsou tedy rámcově vymezena běžně dostupným programem magisterského studia VSPLZ, případně sylaby v něm uvedených kursů. Druhý stupeň výběru každému ze studentů umožňuje, aby pro své pojednání mohl volit témata těch volitelných kursů, které absolvoval.

Návrh témat kvalifikačních prací a témata obhájených prací

Personální politika v organizaci řízené ministerstvem
Výhody a nevýhody využívání sociálních sítí pro nábor zaměstnanců
Role vedoucích pracovníků v prevenci syndromu vyhoření podřízených v rámci Policie ČR
Pracovní stimulace sociálních pracovníků ve veřejné správě
Firemní školky v kontextu opatření harmonizace práce a rodiny


Doporučený průchod studijním plánem

Společná část (60-80 kr.)

Diplomová práce (min 20kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:VPLn4519Diplomový seminář J. Winklerz 0/1/08 4P
FSS:VPLn4581Konceptualizace závěrečné práce T. Sirovátkaz 0/2/08 3P
FSS:VPLn4598Metodologie diplomové práce T. Sirovátkaz 2/0/04 2P
20 kreditů

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:VPLn4403Ekonomie T. Sirovátkazk 1/1/08 1Z
FSS:VPLn4405Evaluační výzkum pro VPLZ J. Winklerzk 2/2/012 3Z
FSS:VPLn4513Tvorba a implementace veřejných politik J. Winklerzk 0/2/011 1Z
FSS:VPLn4590Vybrané problémy metod výzkumu - kvantitativní strategie M. Suchanecz 0/0/01 2-
32 kreditů

Povinně-volitelné předměty

Blok 1

Studenti volí alespoň 8 kreditů v bloku 1.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:SPR478Strategické plánování pro veřejné a sociální cíle K. Kubalčíkovázk 1/1/012 2P
FSS:VPLn4402Politika zaměstnanosti a pracovního trhu T. Sirovátkazk 1/1/012 2P
FSS:VPLn4435Teorie organizace a řízení J. Winklerzk 1/1/010 2P
FSS:VPLn4501Teorie pracovního trhu T. Sirovátkazk 1/1/012 3P
46 kreditů
Blok 2
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:SPR472Kariérové poradenství K. Kubalčíkovázk 1/1/06 4-
FSS:SPR475Vybrané problémy metod výzkumu - kvalitativní strategie J. Winklerz 1/1/01 3-
FSS:SPR477Institucionalizace a organizace sociální práce K. Kubalčíkovázk 1/1/012 3-
FSS:VPLn4423Personální analýza a plánování J. Winklerzk 0/2/68 2-
FSS:VPLn4434Programy sociálního a organizačního rozvoje organizací O. Horazk 1/1/010 2-
FSS:VPLn4436Řízení a rozvoj lidských zdrojů B. Plasovázk 1/1/08 3-
FSS:VPLn4457Genderové aspekty trhu práce a související politiky B. Plasovázk 1/1/010 2-
FSS:VPLn4468Vícerozměrná analýza dat M. Suchanecz 1/1/010 3-
FSS:VPLn4511Výzkumný seminář T. Sirovátkaz 0/0/0 Probíhá formou individuálního výzkumného úkolu.8 3-
73 kreditů

Volitelné předměty

Studenti volí z dalších předmětů nabízených v studijních programech FSS, maximálně 10 kreditů.

Specializační část (40-60 kr.)

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:VPLn4423Personální analýza a plánování J. Winklerzk 0/2/68 2P
FSS:VPLn4434Programy sociálního a organizačního rozvoje organizací O. Horazk 1/1/010 2P
FSS:VPLn4435Teorie organizace a řízení J. Winklerzk 1/1/010 2P
FSS:VPLn4436Řízení a rozvoj lidských zdrojů B. Plasovázk 1/1/08 3P
36 kreditů

Povinně-volitelné předměty

Studenti musí naplnit nejméně 4 kredity povinně volitelnými předměty.

Blok 1
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
ESF:BPV_MVVSMarketing, fundraising a komunikace v neziskovém sektoru S. Škarabelovázk 2/2/06 2-
ESF:MPV_MAUDManažerské účetnictví a daně v neziskovém sektoru R. Jahodazk 1/2/05 3-
ESF:MPV_RKMDRozvoj komunikačních a manažerských dovedností R. Lukášováz 1/2/04 3-
FSS:SPR469Sebezkušenostní skupina a rozvoj K. Kubalčíkováz 0/2/06 3-
FSS:SPR473Vedení týmů a jednotlivců K. Kubalčíkovázk 1/1/08 3-
FSS:VPLn4461Contemporary Social policy in EU J. Wiltonzk 1/1/012 3-
FSS:VPLn4462Odborná analytická stáž pro rozvoj a řízení lidských zdrojů J. Winklerz 0/1/12 150 hodin praxe.8 4-
FSS:VPLn4470Zaměstnanecké vztahy J. Horňáčekzk 2/1/010 --
FSS:VPLn4472Nástroje a dovednosti k řízení lidských zdrojů I. Vašečkazk 1/1/010 --
69 kreditů