FSS VSPLZ22 Personální management a organizační rozvoj
Název anglicky: Personnel management and organisational development
navazující kombinovaný se specializací
Zahrnut v programu: FSS N-VSPLZ Veřejná a sociální politika a lidské zdroje

Součásti SZZ a jejich obsah

Státní zkouška v magisterském navazujícím studiu VSPLZ se koná v každém semestru a má dvě součásti: 1. obhajobu diplomové práce, a 2. písemnou zkoušku schopnosti vypracovat expertizu ke zvolenému problému.
Obhajoba diplomové práce
Standardní rozsah základního textu diplomové práce (bez poznámek pod čarou, vysvětlivek a příloh) se u magisterské diplomové práce musí pohybovat v rozmezí 18 000 až 22 000 slov (144 000 až 162 000 znaků včetně mezer).
Kvalita diplomových prací je posuzována podle teoreticko-metodologických a formálních kritérií. Teoreticko-metodologická kritéria jsou nástrojem posouzení práce diplomové v průběhu oponentního řízení. Formální kritéria jsou východiskem pro stanovení podmínek přiznání zápočtu z předmětu Závěrečná práce.
Forma, průběh a podmínky písemné zkoušky
Úkolem studentů je během vymezené doby vypracovat stať (expertizu).
Tato forma zkoušky ověřuje schopnost studentů syntetickým způsobem aplikovat na rozbor a řešení konkrétního problému v oblasti veřejné a sociální politiky a rozvoje lidských zdrojů studiem získané teoretické i empirické poznatky, stejně jako osvojené metodické postupy a získané analytické schopnosti a dovednosti. Zejména je kladen důraz na propojení/syntézy poznatků z různých předmětů, které studenti absolvovali, na volbu a důsledné uplatnění metodicky vhodného postup analýzy problému a/nebo formování návrhů jeho řešení (klíčové jsou poznatky a dovednosti z předmětů evaluační výzkum, implementace veřejných programů, a další povinné předměty jednotlivých specializací).

Možné typy zadání
1. Teoretická reflexe programů a opatření v oblasti řízení lidských zdrojů a sociálního rozvoje organizací (např. z hlediska teorií organizace a řízení, organizačního rozvoje, governance ve veřejném a neziskovém sektoru).

2. Zásady (metodika) vypracování projektu řešení vybraného problému v oblasti řízení lidských zdrojů a sociálního rozvoje organizace (například řešení otázek motivace, stabilizace pracovníků, vzdělávání a rozvoje, apod.)

3. Vypracování projektu řešení vybraného problému v oblasti řízení lidských zdrojů a sociálního rozvoje organizace (například řešení otázek motivace, stabilizace pracovníků, vzdělávání a rozvoje, apod.) či návrhu žádoucí organizační změny související s oblastí personálního řízení/rozvoje lidských zdrojů či sociálního rozvoje v organizaci.

4. Analýza a zhodnocení (evaluace) a/nebo návrh opatření (na organizační úrovni) v některé z oblastí personálního řízení/rozvoje lidských zdrojů či sociálního rozvoje v organizaci (například řešení motivačního systému, systému hodnocení pracovníků, stabilizačního programu, programu vzdělávání a rozvoje pracovníků, koordinace strategie organizace a programů řízení lidských zdrojů, apod.).

Společným prvkem všech uvedených typů zadání je výběr druhého stupně:
Poté, co si studenti vyberou jeden z typů zadání, vybírají v jeho rámci z určeného seznamu témat, problémů, situací nebo oblastí sociální politiky nebo sociálních služeb, politiky zaměstnanosti, řízení lidských zdrojů a sociálního rozvoje.
Tyto seznamy vždy obsahují témata, problémy, situace, oblasti, které byly předmětem magisterského navazujícího studia programu VSPLZ.
Témata magisterské státní zkoušky jsou tedy rámcově vymezena běžně dostupným programem magisterského studia VSPLZ, případně sylaby v něm uvedených kursů. Druhý stupeň výběru každému ze studentů umožňuje, aby pro své pojednání mohl volit témata těch volitelných kursů, které absolvoval.

Návrh témat kvalifikačních prací a témata obhájených prací

Personální politika v organizaci řízené ministerstvem
Výhody a nevýhody využívání sociálních sítí pro nábor zaměstnanců
Role vedoucích pracovníků v prevenci syndromu vyhoření podřízených v rámci Policie ČR
Pracovní stimulace sociálních pracovníků ve veřejné správě
Firemní školky v kontextu opatření harmonizace práce a rodiny

Doporučený průchod studijním plánem

Společná část (60-80 kr.)

Diplomová práce (min 20kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:VPLn8800Diplomový seminář K. Kubalčíkováz 0/1/08 4P
FSS:VPLn8898Metodologie závěrečné práce T. Sirovátkaz 2/0/04 2P
FSS:VPLn8899Konceptualizace závěrečné práce K. Kubalčíkováz 0/2/08 3P
20 kreditů

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:VPLn8801Teorie organizace a řízení T. Sirovátkazk 2/0/012 1Z
FSS:VPLn8810Evaluační výzkum O. Horazk 2/0/012 2Z
FSS:VPLn8821Tvorba a implementace veřejné politiky J. Winklerzk 2/0/011 2Z
35 kreditů

Povinně-volitelné předměty

Studenti musí naplnit nejméně 11 kreditů povinně volitelnými předměty.

Blok 1

Studenti musí naplnit nejméně 5 kreditů předměty tohoto bloku

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:VPLn8802Personální analýza a plánování J. Winklerzk 2/0/08 1P
FSS:VPLn8809Politika zaměstnanosti a pracovního trhu T. Sirovátkazk 1/1/012 2P
FSS:VPLn8818Řízení a rozvoj lidských zdrojů B. Plasovázk 2/0/08 3P
28 kreditů
Blok 2
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:VPLn8807Etika v práci s lidmi Z. Dohnalovázk 2/0/011 4-
FSS:VPLn8816Programy sociálního a organizačního rozvoje organizací O. Horazk 2/0/010 3-
21 kreditů

Volitelné předměty

Studenti volí z dalších předmětů nabízených v studijních programech FSS, maximálně 10 kreditů.

Specializační část (40-60 kr.)

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:VPLn8802Personální analýza a plánování J. Winklerzk 2/0/08 1P
FSS:VPLn8816Programy sociálního a organizačního rozvoje organizací O. Horazk 2/0/010 3P
FSS:VPLn8818Řízení a rozvoj lidských zdrojů B. Plasovázk 2/0/08 3P
26 kreditů

Povinně-volitelné předměty

Studenti musí naplnit nejméně 14 kreditů povinně volitelnými předměty.

Blok 1
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
ESF:BPV_MVVSMarketing, fundraising a komunikace v neziskovém sektoru S. Škarabelovázk 2/2/06 4-
ESF:MPV_MAUDManažerské účetnictví a daně v neziskovém sektoru M. Hladkázk 1/2/05 3-
ESF:MPV_RKMDRozvoj komunikačních a manažerských dovedností R. Lukášováz 1/2/04 3-
FSS:VPLn8809Politika zaměstnanosti a pracovního trhu T. Sirovátkazk 1/1/012 2-
FSS:VPLn8822Odborná analytická praxe 1 I. Zelenkováz 0/10/12010 2-
37 kreditů