FSS VSPLZ84 Trh práce a politika zaměstnanosti
Název anglicky: Public and Social Policy and Human Resources
navazující prezenční na dostudování
Zahrnut v programu: FSS N-VSPLZ Veřejná a sociální politika a lidské zdroje

Součásti SZZ a jejich obsah

Státní zkouška v magisterském navazujícím studiu VSPLZ se koná v každém semestru a má dvě součásti: 1. obhajobu diplomové práce, a 2. písemnou zkoušku schopnosti vypracovat expertizu ke zvolenému problému.
Obhajoba diplomové práce
Standardní rozsah základního textu diplomové práce (bez poznámek pod čarou, vysvětlivek a příloh) se u magisterské diplomové práce musí pohybovat v rozmezí 18 000 až 22 000 slov (144 000 až 162 000 znaků včetně mezer).
Kvalita diplomových prací je posuzována podle teoreticko-metodologických a formálních kritérií. Teoreticko-metodologická kritéria jsou nástrojem posouzení práce diplomové v průběhu oponentního řízení. Formální kritéria jsou východiskem pro stanovení podmínek přiznání zápočtu z předmětu Závěrečná práce.
Forma, průběh a podmínky písemné zkoušky
Úkolem studentů je během vymezené doby vypracovat stať (expertizu).
Tato forma zkoušky ověřuje schopnost studentů syntetickým způsobem aplikovat na rozbor a řešení konkrétního problému v oblasti veřejné a sociální politiky a rozvoje lidských zdrojů studiem získané teoretické i empirické poznatky, stejně jako osvojené metodické postupy a získané analytické schopnosti a dovednosti. Zejména je kladen důraz na propojení/syntézu poznatků z různých předmětů, které studenti absolvovali, na volbu a důsledné uplatnění metodicky vhodného postup analýzy problému a/nebo formování návrhů jeho řešení (klíčové jsou poznatky a dovednosti z předmětů evaluační výzkum, implementace veřejných programů, a další povinné předměty jednotlivých specializací).

Možné typy zadání
1. Teoretická reflexe programů a opatření politiky zaměstnanosti a rozvoje lidských zdrojů na úrovni EU, států nebo regionů (např. z hlediska teorie režimů zaměstnanosti i teorií reflektujících jejich sociální, ekonomické a politické souvislosti, teorie pracovního trhu aj.).

2. Zásady (metodika) vypracování projektu řešení vybraného problému/aspektu
situace vybrané cílové populace na trhu práce (např. nekvalifikovaní, zdravotně handicapovaní, starší pracovníci, specifické kategorie zaměstnanců a nezaměstnaných jako jsou rodiče s dětmi, absolventi škol, marginalizovaní, a jiné kategorie).

3. Vypracování projektu zavedení nebo návrhu žádoucí změny vybrané instituce (organizace, programu, intervence, zákona apod.) v oblasti služeb zaměstnanosti, politiky zaměstnanosti a regulace trhu práce.

4. Analýza (mimo jiné např. na základě komparace), zhodnocení (evaluace) a/nebo návrh opatření (na národní či lokální úrovni) v některé z oblastí politiky zaměstnanosti/rozvoje lidských zdrojů (např. programy aktivace a jejich governance, rekvalifikace a celoživotní vzdělávání, podpora tvorby pracovních míst, prevence propouštění zaměstnanců aj.).

Společným prvkem všech uvedených typů zadání je výběr druhého stupně:
Poté, co si studenti vyberou jeden z typů zadání, vybírají v jeho rámci z určeného seznamu témat, problémů, situací nebo oblastí sociální politiky nebo sociálních služeb, politiky zaměstnanosti, řízení lidských zdrojů a sociálního rozvoje.
Tyto seznamy vždy obsahují témata, problémy, situace, oblasti, které byly předmětem magisterského navazujícího studia programu VSPLZ.
Témata magisterské státní zkoušky jsou tedy rámcově vymezena běžně dostupným programem magisterského studia VSPLZ, případně sylaby v něm uvedených kursů. Druhý stupeň výběru každému ze studentů umožňuje, aby pro své pojednání mohl volit témata těch volitelných kursů, které absolvoval.

Návrh témat kvalifikačních prací a témata obhájených prací

Vliv politické orientace aktérů na tvorbu politiky zaměstnanosti - reorganizace agendy úřadů práce
Flexibilné formy zamestnania, flexibilita pracovného trhu a flexicurity - Porovnanie Českej Republiky a Dánska
Dlouhodobá nezaměstnanost a veřejná služba: aktivizace nezaměstnaných nebo nucené práce
Motivace zaměstnavatelů k zaměstnávání osob se zdravotním postižením
Hodnocení projektu Stáže pro mladé na podporu zaměstnatelnosti mladých lidí


Doporučený průchod studijním plánem

Společná část

Diplomová práce

Studenti, kteří zapsali předměty VPL581 a VPL598 před nabytím platnosti nové akreditace (od září 2019) získají nižší počty kreditů (VPL581 o 6 kreditů méně a VPL598 o 2 kredity méně). Tyto kredity (8) získají v rámci povinně volitelných předmětů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:VPL519 -- 0/0- 4P
FSS:VPL581 -- 0/0- 3P
FSS:VPL598 -- 0/0- 2P
0 kreditů

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:VPL403 -- 0/0- 1Z
FSS:VPL405 -- 0/0- 3Z
FSS:VPL513 -- 0/0- 1Z
FSS:VPL590 -- 0/0- 2-
0 kreditů

Povinně-volitelné předměty

Blok 1

Studenti musí naplnit alespoň 8 kreditů předměty bloku 1.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:SPR478 -- 0/0- 2P
FSS:VPL402 -- 0/0- 2P
FSS:VPL435 -- 0/0- 2P
FSS:VPL501 -- 0/0- 3P
0 kreditů
Blok 2
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:SPR472 -- 0/0- 4-
FSS:SPR475 -- 0/0- 3-
FSS:SPR477 -- 0/0- 3-
FSS:VPL423 -- 0/0- 2-
FSS:VPL434 -- 0/0- 2-
FSS:VPL436 -- 0/0- 3-
FSS:VPL457 -- 0/0- 2-
FSS:VPL468 -- 0/0- 3-
FSS:VPL511 -- 0/0- 3-
0 kreditů

Volitelné předměty

Studenti volí z dalších předmětů nabízených v studijních programech FSS, maximálně 10 kreditů.

Specializační část

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:VPL402 -- 0/0- 2P
FSS:VPL501 -- 0/0- 1P
0 kreditů

Povinně-volitelné předměty

Blok 1

Studenti volí povinně jeden z předmětů bloku. Povinnost volby neplatí pro studenty, kteří zahájili studium před přeměnou studijního oboru na studijní program (září 2019).

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:VPL457 -- 0/0- 2-
FSS:VPL470 -- 0/0- 2-
0 kreditů
Blok 2
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:SPR401 -- 0/0- 4-
FSS:SPR504 -- 0/0- 2-
FSS:VPL404 -- 0/0- 2-
FSS:VPL419 -- 0/0- 1-
FSS:VPL461 -- 0/0- 3-
FSS:VPL465 -- 0/0- 3-
FSS:VPL471 -- 0/0- 4-
0 kreditů