FSS MSZU79 Mediální studia a žurnalistika
Název anglicky: Media Studies and Journalism
bakalářský kombinovaný na dostudování
Zahrnut v programu: FSS B-MSZU Mediální studia a žurnalistika

Součásti SZZ a jejich obsah

Státní závěrečná zkouška je v kombinované formě jednooborového bakalářského studijního programu složena ze tří částí (předmětů SZZk). Tvoří ji předměty ZURs100 Obhajoba bakalářské práce, ZURs101 Teorie masové komunikace a ZURs102 Praktická zkouška ze žurnalistiky.
Struktura státní závěrečné zkoušky je zvolena tak, aby obsahové okruhy jednotlivých částí korelovaly s obsahem základních teoretických povinných předmětů i žurnalisticky orientovaných předmětů profilujícího základu.
Předmět ZURs101 Teorie masové komunikace prověřuje především teoretické znalosti nabyté v průběhu studia a reflektuje tak obsah povinných předmětů ZUR730a Žurnalistika, ZUR731 Úvod do teorie masové komunikace, ZUR732 Úvod do sociologie, ZUR740 Dějiny médií, ZUR743 Právní regulace médií a ZUR745 Žurnalistická etika.
Forma zkoušky je písemná, doba trvání dvě hodiny. Pro úspěšné absolvování je potřebné získat alespoň 180 z maximálně možných 300 bodů.
I. tematický okruh – teorie médií
1. Interpersonální vs. masová komunikace.
2. Znaky, významy a jejich organizace.
3. Kódy.
4. Dvou a třístupňový model označování.
5. Mediální působení a mediální obsahy optikou teorie percepce.
6. Mediální působení optikou teorie persuaze.
7. Role interpersonální komunikace: modely distribuce informací.
8. Působení médií a politická komunikace.
9. Média jako nástroj socializace.
II. tematický okruh – teorie žurnalistiky
1. Základní pojmy žurnalistiky
2. Mediální krajina v ČR
3. Charakteristika a typologie médií
4. Zpravodajství
5. Publicistika
6. Základy redakční práce
7. Mediální legislativa a etické normy
III. tematický okruh – dějiny médií
1. Přenos slova a textu
2. Přenos obrazu
3. Proces výroby tištěných médií
4. Tvůrci tištěných médií
5. Cenzura a regulace médií
6. Nástup masových tištěných médií
7. Rozšíření, periodicita, náklad tištěných médií
8. Proměny obsahu tištěných médií
9. Proměny formy tištěných médií
10. Inzerce, reklama, distribuce
11. Publikum tištěných médií
12. Funkce a působení tištěných médií
Předmět ZURs102 Praktická zkouška ze žurnalistiky má vazbu na předměty a odborné semináře orientované na konkrétní typy žurnalistické produkce, reflektuje především zaměření povinných předmětů ZUR734a Zpravodajství, ZUR735a Publicistika, ZUR736 Současný český jazyk a stylistika (Vybrané kapitoly pro žurnalisty) a ZUR737a Odborný seminář I (zpravodajství a publicistika). Prověřuje tedy především žurnalistické znalosti a praktické dovednosti nabyté při studiu.
Forma zkoušky je písemná, doba trvání tři a půl hodiny. Pro úspěšné absolvování je potřebné získat alespoň 90 z maximálně možných 150 bodů.
Závěrečná bakalářská práce, která je obhajována v rámci předmětu ZURs100 Obhajoba bakalářské práce, je ukotvena obecně ve všech povinných předmětech studijního programu s ohledem na zvolené téma a metodu zpracování, specificky pak v předmětech ZUR747 Úvod do metodologie vědy a výzkumu, ZUR787 Odborný text a práce s informačními zdroji, ZUR781 Seminář k bakalářské práci I. a ZUR782 Seminář k bakalářské práci II.
Podrobné a aktuální informace k organizaci a obsahu (témata a lieratura) státních závěrečných zkoušek jsou uvedeny na webu KMSŽ (medzur.fss.muni.cz) v sekci Informace pro studenty.

Návrh témat kvalifikačních prací a témata obhájených prací

Studijní program mediální studia a žurnalistika vzhledem ke svému zaměření umožňuje k obhajobě předkládat teoretické práce, analyticko-deskriptivní práce (typicky zaměřené na dějiny médií, etiku či legislativu žurnalistiky); projektově a produktově zaměřené tzv. tvůrčí práce. Pokud student absolvoval v rámci jiného svého studia odpovídající předmět zaměřený na metody sociálněvědního výzkumu, může zpracovat také empiricky zaměřenou bakalářskou práci.
V roce 2017 bylo v kombinované formě studia úspěšně obhájeno celkem 12 bakalářských prací. Obhájené bakalářské práce jsou dostupné v archivu závěrečných prací ve veřejné části IS MU na adrese: http://is.muni.cz/thesis/ (V roletkách nabídky zvolit kombinaci: Fakulta studia: Fakulta sociálních studií; Titul: Bc.; Pracoviště závěrečné práce: 14231015 KMSŽ FSS. Filtr lze nastavit ještě podle roku obhajoby a příjmení.).
Vybrané bakalářské práce obhájené na Katedře mediálních studií a žurnalistiky FSS MU v kombinované formě studia v roce 2017:
Klusoň, Martin: Publicistické rozhovory z prostředí českého e-sportu.
Mahel, Tadeáš: Třebíčská atletika – soubor rozhovorů pro Třebíčský deník.
Návojová, Kateřina: Série rozhovorů o jezdectví pro časopis Svět koní.
Neuvirtová, Zuzana: Brněnská Giselle: Tvorba portrétového dokumentárního filmu pro Českou televizi.
Sedláčková, Petra: O české filmové titulky. Mediální reflexe „filmových kraválů“ (22.–27. září 1930).
Šimečková, Jana: Současná krajinářská architektura v České republice – soubor rozhovorů pro architektonický časopis.
Trkan, Tomáš: Novinář Karel Kůstka před Mimořádným lidovým soudem v Uherském Hradišti.

Doporučený průchod studijním plánem

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:CJVA104Akademická angličtina Š. Roušavázk 0/2/02+2 6-
FSS:ZUR730aŽurnalistika L. Waschková Císařovázk 0/0/168 1Z
FSS:ZUR731Úvod do komunikačních a mediálních studií J. Volekzk 0/0/168 1Z
FSS:ZUR732Úvod do sociologie žurnalistiky J. Macekzk 0/0/168 1Z
FSS:ZUR734Zpravodajství J. Čuříkzk 0/0/168 2Z
FSS:ZUR735Publicistika R. Burgrzk 0/0/168 2Z
FSS:ZUR736Současný český jazyk a stylistika (Vybrané kapitoly pro žurnalisty) L. Waschková Císařovázk 0/0/168 3P
FSS:ZUR737aOdborný seminář I (zpravodajství a publicistika) J. Čuříkz 0/0/328 2P
FSS:ZUR737bOdborný seminář II (rozhlasová žurnalistika) J. Motalz 0/0/328 3P
FSS:ZUR737cOdborný seminář III (televizní žurnalistika) L. Waschková Císařováz 0/0/328 4P
FSS:ZUR737dOdborný seminář IV (nové trendy v médiích) L. Waschková Císařováz 0/0/010 5P
FSS:ZUR738Rozhlasová žurnalistika J. Motalzk 0/0/08 3P
FSS:ZUR739Fotožurnalistika L. Waschková Císařováz 0/0/246 3P
FSS:ZUR740Dějiny médií P. Večeřazk 0/0/168 2Z
FSS:ZUR741Televizní žurnalistika L. Waschková Císařovázk 0/0/168 4P
FSS:ZUR742Editorská praxe R. Burgrzk 0/0/08 5P
FSS:ZUR743Právní regulace médií M. Škopzk 0/0/168 4P
FSS:ZUR744On-line a multimediální žurnalistika L. Waschková Císařovázk 0/0/08 5P
FSS:ZUR745Žurnalistická etika J. Motalzk 0/0/08 5P
FSS:ZUR746Management a marketing médií J. Čuříkzk 0/0/08 4P
FSS:ZUR747Úvod do metodologie vědy a výzkumu M. Urbánikováz 0/0/86 2P
FSS:ZUR781Seminář k bakalářské práci I J. Macekz 0/0/08 5P
FSS:ZUR782Seminář k bakalářské práci II J. Macekz 0/0/08 6P
FSS:ZUR787Odborný text a práce s informačními zdroji K. Kirkosováz 0/0/326 1P
184 kreditů