FSS SPR92 Sociální práce makro – inovace v organizacích
Název anglicky: Social Work Macro - Innovations in Organisations
navazující kombinovaný na dostudování
Zahrnut v programu: FSS N-SPR Sociální práce

Součásti SZZ a jejich obsah

SZZ sestává z 1. obhajoby DP (výzkum), a 2. písemné zkoušky (expertiza k problému).

Ad 1) Přístup k obhajobě je podmíněn absolvováním SPR898, 899 a 800. Posouzení se řídí podle teoreticko-metodologických a formálních kritérií. Teoreticko-metodologická kritéria jsou: a) zaměření na výzkum intervencí sociální práce reagujících na témata nebo problémy, které se týkají vlivu organizačního uspořádání procesu pomoci na přiměřenosti dostupné pomoci situacím, problémům nebo potřebám příjemců pomoci; b) naplnění otevřeného, explicitně vymezeného poznávacího cíle; c) hledání implicitního; e) teoretická orientace v problematice; g) průkaznost argumentů; h) aplikovatelnost výstupů; i) publikovatelnost. Formální kritéria jsou uvedena na http://spsp.fss.muni.cz/.

Ad 2) Písemná část SZZ ověřuje schopnost vybrat a aplikovat relevantní teorie při řešení vybraného problému. Student v průběhu 6,5 hodiny vypracovává expertizu dle konkrétního zadání.

Studijní povinnosti

K magisterské státní zkoušce programu sociální práce se může přihlásit student, který splní následující podmínky: 1/ Získá předepsaný počet 120 kreditů (dále jen ECTS), z toho: 60 ECTS za povinné předměty společného základu všech specializací, a dále 40 povinných a 20 povinně volitelných ECTS za předměty zvolené specializace, kterou je student povinen vybrat nejpozději v rámci zápisu do 2. semestru svého studia. 2/ Doloží absolvování univerzitou stanovené minimální jazykové kompetence pro absolventa magisterského studia.

Rozsah povinné praxe je 80 hodin + 8 hodin supervize, která zahrnuje vypracování písemné reflexe osobní zkušenosti z praxe, skupinová supervizní setkání a možnost individuální supervize.

Předměty, které se staly povinnými až od 09/2019 nebudou povinné pro studující, kteří začali studium před tímto datem.

Návrh témat kvalifikačních prací a témata obhájených prací

Odkaz na 5 obhájených magisterských diplomových prací a přístup:

Navrátilová, M.: Postoj k dobrovolnictví seniorů v organizacích poskytujících sociální služby. (Magisterská diplomová práce.) FSS MU, Brno 2016, přílohy, stať. Dostupné na: https://is.muni.cz//th/363636/fss_m_b1/

Peštová, B.: Peer pracovníci jako součást interdisciplinární spolupráce v systému péče o duševní zdraví. (Magisterská diplomová práce.) FSS MU, Brno 2017, 100 s., stať. Dostupné na: https://is.muni.cz//th/414572/fss_m/

Jeřábková, P.: Smysluplnost práce v povolání sociálního pracovníka vyplácejícího dávky pomoci v hmotné nouzi. FSS MU, Brno 2012, 69 s., přílohy, stať. Dostupné na: https://is.muni.cz//th/365938/fss_m/final_DP_-_r1_HJ_pl8r6.pdf

Střihavková, D: Malé firmy, kompetence, zaměstnávání osob se zdravotním
postižením. (Magisterská diplomová práce.) FSS MU, Brno 2012, 62 s., přílohy. Dostupné na: https://is.muni.cz//th/219717/fss_m/

Žižlavská, K.: Subjektivní inkonsistence sociálních pracovníků. Mezi etickým kodexem a pravidly v organizaci. (Diplomová práce.) FSS MU, Brno 2015, 111 s., přílohy, stať. Dostupné na: https://is.muni.cz//th/429216/fss_m/

Doporučený průchod studijním plánem

Společná část (60-80 kr.)

Diplomová práce (min 20kr.)

Diplomové práce se týkají tři předměty: SPR898 Metodologie závěrečné práce (zapisuje se ve druhém semestru), SPR899 Konceptualizace diplomové práce (zapisuje se ve třetím semestru) a SPR800 Diplomový seminář (zapisuje se ve čtvrtém semestru).

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:SPR898 -- 0/0- 2Z
FSS:SPR899 -- 0/0- 3P
FSS:SPR800 -- 0/0- 4P
0 kreditů

Povinné předměty

Přičítá se povinné 4 kredity za doložení fakultou stanovené minimální jazykové kompetence v angličtině na úrovni B2 podle evropského referenčního rámce – SERR

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:SPR817 -- 0/0- 1P
FSS:SPR810 -- 0/0- 1Z
FSS:VPL821 -- 0/0- 1P
FSS:SPR822 -- 0/0- 3-
0 kreditů

Specializační část (40-60 kr.)

Povinné předměty

Student je povinen nejpozději v rámci zápisu do 2. semestru svého studia rozhodnout, kterou ze specializací bude ve svém studiu pokračovat.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:SPR827 -- 0/0- 3Z
FSS:SPR833 -- 0/0- 2P
FSS:SPR828 -- 0/0- 3-
FSS:VPL801 -- 0/0- 2-
0 kreditů

Povinně-volitelné předměty

Blok 1

Povinně zvolte jeden ze dvou předmětů Bloku 1.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:VPL457 -- 0/0- 2P
FSS:VPL816 -- 0/0- 3P
0 kreditů
Blok 2

Povinně zvolte jeden ze dvou předmětů Bloku 2.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:SPR824 -- 0/010 3P
FSS:SPR834 -- 0/010 2P
20 kreditů