FSS SPR85 Sociální práce universální
Název anglicky: Social Work Universal
navazující prezenční na dostudování
Zahrnut v programu: FSS N-SPR Sociální práce

Součásti SZZ a jejich obsah

SZZ sestává z 1. obhajoby DP (výzkum), a 2. písemné zkoušky (expertiza k problému).

Ad 1) Přístup k obhajobě je podmíněn absolvováním SPR598, 581 a 519. Posouzení se řídí podle teoreticko-metodologických a formálních kritérií. Teoreticko-metodologická kritéria jsou: a) zaměření na výzkum intervencí sociální práce, tzn. na výzkum procesů nebo aktérů (tj. poskytovatelů a příjemců) pomoci se zvládáním interakcí mezi klienty a subjekty v jejich sociálním prostředí; b) naplnění otevřeného, explicitně vymezeného poznávacího cíle; c) hledání implicitního; e) teoretická orientace v problematice; g) průkaznost argumentů; h) aplikovatelnost výstupů; i) publikovatelnost. Formální kritéria jsou uvedena na http://spsp.fss.muni.cz/.

Ad 2) Písemná část SZZ ověřuje schopnost vybrat a aplikovat relevantní teorie při řešení vybraného problému. Student v průběhu 6,5 hodiny vypracovává expertizu dle konkrétního zadání.

Studijní povinnosti

K magisterské státní zkoušce programu sociální práce se může přihlásit student, který splní následující podmínky: 1/ Získá předepsaný počet 120 kreditů (dále jen ECTS), z toho: 64 ECTS za povinné předměty společného základu všech specializací, 32 povinných a 18 povinně volitelných ECTS za předměty zvolené specializace, kterou je student povinen vybrat nejpozději v rámci zápisu do 2. semestru svého studia, a 6 ECTS za volitelné předměty společného základu. 2/ Absolvuje nejméně jeden předmět vedený v anglickém jazyce vypsaný pro studenty magisterského studia. 3/ Doloží absolvování univerzitou stanovené minimální jazykové kompetence pro absolventa magisterského studia.

Rozsah povinné praxe je 80 hodin + 8 hodin supervize, která zahrnuje vypracování písemné reflexe osobní zkušenosti z praxe, skupinová supervizní setkání a možnost individuální supervize.

Předměty, které se staly povinnými až od 09/2019 nebudou povinné pro studující, kteří začali studium před tímto datem.

Návrh témat kvalifikačních prací a témata obhájených prací

Odkaz na 5 obhájených magisterských diplomových prací a přístup:

Kudlová, E.: Prestiž oboru sociální práce očima zainteresované veřejnosti a sociálních pracovníků. (Magisterská diplomová práce.) FSS MU, Brno 2017, 97 s., přílohy, stať. Dostupné na: https://is.muni.cz/th/440279/fss_m/

Dočkalová, A.: Osamělí senioři a aktivizace. (Magisterská diplomová práce.) FSS MU, Brno 2016, 83 s., přílohy, stať. Dostupné na: https://is.muni.cz//th/432066/fss_m/

Šilhánková, B.: Přístup sociálních pracovníků a způsoby zvládání životních situací klienty v hmotné nouzi. (Magisterská diplomová práce.) FSS MU, Brno 2016, 99 s., přílohy, stať. Dostupné na: https://is.muni.cz//th/440311/fss_m/

Kubínková, Z.: Podmínky participace osob s mentálním postižením na komunitním plánování. (Diplomová práce.) FSS MU, Brno 2016, 84 s., stať. Dostupné na: https://is.muni.cz//th/387730/fss_m/

Léblová, J.: Sympatie a nesympatie při procesu posouzení. (Magisterská diplomová práce.) FSS MU, Brno 2017, stať. Dostupné na: https://is.muni.cz//th/443357/fss_m/

Doporučený průchod studijním plánem

Společná část (60-80 kr.)

Diplomová práce (min 20kr.)

Diplomové práce se týkají tři předměty: SPR598 Metodologie závěrečné práce (zapisuje se ve druhém semestru), SPR581 Konceptualizace diplomové práce (zapisuje se ve třetím semestru) a SPR519 Diplomový seminář (zapisuje se ve čtvrtém semestru).

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:SPR519 -z 0/0- 4P
FSS:SPR581 -z 0/0- 3P
FSS:SPR598 -z 0/0- 2Z
0 kreditů

Povinné předměty

Přičítá se povinné 4 kredity za doložení fakultou stanovené minimální jazykové kompetence v angličtině na úrovni C1 podle evropského referenčního rámce – SERR

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:SPR405 -zk 0/0- 1Z
FSS:SPR408 -zk 0/0- 1P
FSS:SPR467 -z 0/0- 3P
FSS:VPL513 -zk 0/0- 1P
0 kreditů

Volitelné předměty

Doporučujeme volit předměty níže uvedené, které nejsou absolvovány v rámci specializace; případně jakýkoliv z celo-univerzitní nabídky. Nutno vybrat nejméně 6 ECTS.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:SPR406 -- 0/0- 2-
FSS:SPR451 -- 0/0- 2-
FSS:SPR463 -- 0/0- 3-
FSS:SPR505 -- 0/0- 3-
FSS:SPR508 -- 0/0- 2-
FSS:VPL434 -- 0/0- 3-
FSS:VPL457 -- 0/0- 2-
0 kreditů

Specializační část (40-60 kr.)

Povinné předměty

Student je povinen nejpozději v rámci zápisu do 2. semestru svého studia rozhodnout, kterou ze specializací bude ve svém studiu pokračovat.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:SPR407 -zk 0/0- 3Z
FSS:SPR409 -zk 0/0- 2P
FSS:SPR417 -zk 0/0- 2P
0 kreditů

Povinně-volitelné předměty

Blok 1

Povinně zvolte jeden z pěti předmětů Bloku 1.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:SPR440 -- 0/0- 3P
FSS:SPR469 -- 0/0- 2P
FSS:SPR479 -zk 0/0- 2P
FSS:SPR430 -- 0/0- 2P
FSS:SPR512 -zk 0/0- 2P
0 kreditů
Blok 2

Povinně zvolte jeden ze dvou předmětů Bloku 2.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:SPR466 -- 0/0- 2-
FSS:SPR470 -- 0/0- 2-
0 kreditů