FSS DPSY12 Vývojová psychologie
Název anglicky: Developmental Psychology
doktorský kombinovaný se specializací, vyučovací jazyk: čeština čeština
Zahrnut v programu: FSS D-PSY_ Psychologie

Státní doktorská zkouška a obhajoba disertační práce

Státní doktorská zkouška (SDZ) a obhajoba disertační práce (ODP) jsou podmínky pro úspěšné ukončení studia. Státní doktorská zkouška bude prověřovat schopnost doktoranda zhodnotit nejrůznější problémy zvoleného oboru v širších, a to jak oborových, tak i v interdisciplinárních souvislostech. Komise předloží doktorandovi dva až tři okruhy psychologických témat, k nimž si disertant prostuduje relevantní literaturu včetně nejnovějších výzkumů. U státní zkoušky bude odpovídat na otázky a) týkající se metodologicko- výzkumných souvislostí tématu, tj. kriticky zhodnotí, jak jsou dané problémy zkoumány, v historické perspektivě pojedná vyvíjející se přístupy k výzkumnému uchopení daného jevu, b) uvede nejnovější teorie související s tématem a porovná je s dřívějšími koncepcemi, c) kriticky zhodnotí kontroverze v pojetí daného tématu.

Studijní a výzkumné povinnosti

V rámci povinných aktivit studenta je třeba absolvovat všechny povinné předměty, které souvisejí s přípravou a realizací doktorské disertační práce, dále předmět specializace. Do povinných aktivit patří i dlouhodobý zahraniční výjezd, účast na konferencích, příprava odborných publikací a podíl na aktivitách souvisejících s výukou a výzkumem na katedře psychologie.

Návrh témat disertačních prací a témata obhájených prací

Témata disertačních prací jsou formulována v kontextu základní výzkumných témat psychologických pracovišť školitelů. Student volí z uvedené nabídky témat nebo je téma disertace zformulováno individuálně po dohodě se školitelem.

Doporučený průchod studijním plánem

Povinné předměty -- compulsory courses

Student musí úspěšně absolvovat všechny povinné kurzy uvedené v této sekci. Časový harmonogram zápisu jednotlivých kurzů konzultuje se svým školitelem.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:PSYd0001Teorie a metodologie vědy I. Čermákzk 0/0/010 --
FSS:PSYd0003Vývojová psychologie L. Lacinovák 0/0/015 --
FSS:PSYd0008Vystoupení na konferencích I P. Macekz 0/0/013 --
FSS:PSYd0009Vystoupení na konferencích II P. Macekz 0/0/015 --
FSS:PSYd0010Odborná publikace P. Macekk 0/0/015 --
FSS:PSYd0011Odborná publikace P. Macekk 0/0/025 --
FSS:PSYd0015Prezentace a obhajoba disertačního projektu P. Macekz 0/0/015 --
FSS:PSYd0013Disertační práce - teoretická část A P. Macekk 0/0/020 --
FSS:PSYd0016Disertační práce - výzkumná část A P. Macekk 0/0/020 --
FSS:PSYd0024Disertační práce - teoretická část B P. Macekk 0/0/020 --
FSS:PSYd0025Disertační práce - výzkumná část B P. Macekk 0/0/020 --
FSS:PSYd0027Analýza dat – kvalitativní výzkum T. Řiháčekk 0/0/020 --
FSS:PSYd0028Analýza dat – kvantitativní výzkum S. Ježekz 0/0/015 --
FSS:PSYd0029Participace na výuce a výzkumu L. Lacinováz 0/0/02 --
FSS:PSYd0030Participace na výuce a výzkumu L. Lacinováz 0/0/02 --
FSS:PSYd0031Participace na výuce a výzkumu L. Lacinováz 0/0/02 --
FSS:PSYd0032Participace na výuce a výzkumu L. Lacinováz 0/0/02 --
231 kreditů

Společný seminář -- common seminar

Student se aktivně účastní společných odborných seminářů diskutujících doktorandské projekty. Kurz PSYd0007 si zapisuje opakovaně, nejméně čtyřikrát.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:PSYd0007Společný seminář P. Macekz 0/0/02 --
2 kredity

Předměty naplňující požadavek zahraničního výjezdu -- foreign-stay courses

Student/ka musí v průběhu studia povinně absolvovat zahraniční stáž. Tuto podmínku lze naplnit volbou jednoho z dvacetikreditových předmětů v této sekci. Pro podrobnosti se seznamte se sylaby jednotlivých kurzů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:FSSd0900Zahraniční výzkumný pobyt V. Hloušekk 0/0/020 --
FSS:FSSd0910Zahraniční výjezd V. Hloušekz 0/0/04 --
FSS:FSSd0990Zahraniční pracovní pobyt V. Hloušekk 0/0/020 --
44 kreditů

Volitelné předměty -- elective courses

Předměty v této sekci souvisí s dokončování dizertační práce. Jejich zápis není povinný.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:PSYd0021Příprava disertační práce P. Macekz 0/0/020 --
20 kreditů