FSS GEN73 Genderová studia
Název anglicky: Gender Studies
bakalářský prezenční na dostudování vedlejší
Zahrnut v programu: FSS B-SOC Sociologie

Součásti SZZ a jejich obsah

Státní závěrečná zkouška se skládá ze tří písemných samostatných zkoušek z předmětů:

Sociologické teorie genderu:
Zaměřuje se na základní znalosti o povaze, struktuře a vývoji teoreticky zakotvených způsobech sociologické interpretace genderové problematiky.
Tematické okruhy: Relevance sociologické teorie pro výzkum genderu, Základní sociologické přístupy k genderu a De/konstrukce binárního pojetí genderu a sexuality.
Navazuje na studijní předměty: GEN101 Sociologické teorie genderu a GEN110 Proseminář k sociologickým teoriím genderu.

Metodologie výzkumu genderové problematiky:
Zaměřuje se na základní metodologické a technické kompetence v oblasti sběru, zpracování a analýze empirických dat cílených na výzkum genderových témat.
Tematické okruhy: Deduktivní a induktivní logika výzkumu, Struktura pozitivistického vědeckého myšlení, Kvalitativní výzkum a analýza, logika terénního výzkumu, interpetace dat, porozumění mechanismům sociální konstrukce každodennosti, dimenze feministických výzkumů.
Navazuje na předměty: GEN104 Metodologie výzkumu sociální problematiky a GEN107 Metody kvalitativního výzkumu.

Genderová struktura společnosti a historie ženského hnutí
Tematické okruhy: základní společenské instituce ve vztahu k genderové reprodukci, , ích, prostřednictvím kterých dochází k (re)produkci genderové struktury, genderově podmíněné asymetrie, aplikace základních konceptů genderových studií, historie ženského a feministického myšlení.
Navazuje na předměty: GEN103 Genderová struktura společnosti I, GEN106 Gendeová struktura společnosti II, GEN102 Historie ženského hnutí a feminismu.

Návrh témat kvalifikačních prací a témata obhájených prací

Ve studijním plánu na dostudování - "vedlejším" studující závěrečnou práci nepíší a neobhajují. Závěrečné práce odevzdávají ve svém hlavním studijním plánu.

Doporučený průchod studijním plánem

Jazyky (2 kr.)

Podmínkou přistoupení studentů ke státní závěrečné zkoušce je doložení fakultou stanovené minimální jazykové kompetence (úroveň B2 podle společného evropského referenčního rámce pro jazyky – SERR) v jednom z následujících jazyků: angličtina, francouzština, němčina, ruština, španělština. Celkové 4 ECTS se rozpočítávají - 2 ECTS na hlavní studijní plán, 2 ECTS na vedlejší studijní plán. Níže uvedený předmět slouží jako příklad pro ilustraci.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:CJVA104Akademická angličtina Š. Roušavázk 0/2/02+2 --
4 kredity

TV (1 kr.)

Studenti mají povinnost během studia splnit podmínky pro udělení jednoho zápočtu z nabídky předmětů povinné tělesné výchovy. Níže uvedený předmět slouží jako ilustrace.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSpS:p971Tělesná výchova – Zdravotní tělesná výchova Z. Svobodováz 0/2/01 --
1 kredit

Povinné předměty

Studující si postupně zapíší a absolvují všechny povinné předměty.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:GEN101Sociologické teorie genderu I. Šmídovázk 2/06 2-
FSS:GEN102Historie ženského hnutí a feminismu K. Liškovázk 1/1/06 1-
FSS:GEN103Genderová struktura společnosti I. K. Nedbálkovázk 2/0/06 1-
FSS:GEN104Metodologie výzkumu genderové problematiky I. Šmídovázk 1/16 2-
FSS:GEN105Gender a právo ČR a EU I. Šmídovázk 1/1/03 3-
FSS:GEN106Genderová struktura společnosti II. I. Šmídovázk 0/2/06 3-
FSS:GEN107Metody kvalitativního výzkumu K. Nedbálkovázk 1/16 3-
FSS:GEN108Metody prosazování genderové rovnosti I. Šmídovázk 1/16 4-
FSS:GEN110Proseminář ke kurzu sociologické teorie genderu K. Liškovázk 0/1/03 2-
FSS:GEN130Praxe I. I. Šmídováz 0/1/01 4-
FSS:GEN131Praxe 2 I. Šmídovázk 0/0/02 5-
FSS:GEN143Seminář k genderové struktuře společnosti I. K. Nedbálkovázk 0/1/03 1-
FSS:SOC101Úvod do sociologie C. Szalózk 2/0/06 1-
60 kreditů

Povinně volitelné předměty

Studující si zapisují předměty celkem za 11 kreditů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:GEN111Gender a věda K. Liškovázk 1/16 5-
FSS:GEN119Násilí na ženách I. Šmídovázk 1/1/06 6-
FSS:GEN144Kritická analýza textu I. Šmídovázk 1/1/06 5-
FSS:SOC152Gender a intimita K. Liškovázk 1/1/06 --
FSS:SOC296Gender and Sexuality in Contemporary European Societies I. Šmídovázk 2/0/06 --
FSS:SOC299Muži, maskulinity a gender I. Šmídovázk 1/16 --
36 kreditů