FSS SOC74 Sociologie + Genderová studia
Název anglicky: Sociology + Gender Studies
bakalářský prezenční na dostudování
Zahrnut v programu: FSS B-SOC Sociologie

Součásti SZZ a jejich obsah

Státní závěrečná zkouška se skládá z obhajoby bakalářské práce (v rozsahu 72 000 - 90 000 znaků) a písemné části, která se skládá na každém se studovaných "oborů" ze tří písemných samostatných zkoušek:

Sociologie:
Obecná sociologická teorie:
Zaměřuje se na základní znalosti o povaze, struktuře a vývoji teoreticky zakotvených způsobech sociologické interpretace.
Tematické okruhy: Modernita a holocaust. Riziková společnost. Sociální konstrukce reality. Teorie jednání. Dohlížet a trestat. Moderní sociální teorie.
Navazuje na studijní předměty: SOC101 Úvod do sociologie, SOC104 Proseminář k úvodu do sociologie, SOC103 Obecná sociologická teorie.

Metody a techniky sociologického výzkumu:
Zaměřuje se na základní metodologické a technické kompetence v oblasti sběru, zpracování a analýze empirických dat.
Tematické okruhy: Povaha vědy obecně a sociálních věd speciálně. Základní metodologická paradigmata. Základní postupy vědeckého myšlení a uspořádání výzkumu. Od teorie k realitě. (Kráceno pro překročení rozsahu pole - viz u jiných stud. plánů.)
Navazuje na předměty: SOC106 Metodologie sociálních věd, SOC107 Metody výzkumu v sociologii, SOC108 Statistická analýza dat.

Oborová sociologie:
Zaměřuje se na základní kompetence ve zvolené (profilové) tematické oblasti, a to včetně pojmové práce, konceptuální sociologické analýzy a vhodné metodologické výbavy pro danou profilovou oblast oboru.
Tematické okruhy pro SZZ z oborové sociologie si studující volí z bloků nejméně tří povinně volitelných předmětů studijního programu, včetně povinného předmětu SOC109 Demografie.
Standardními profilujícími "oborovými sociologiemi" jsou ty, na něž se pak lze specializovat v rámci magisterského studia (urbánní sociologie, genderová studia, sociání antropologie, populační studia), ale lze si zvolit i profilaci napříč dalšími povinně volitelnými předměty.
Navazuje na studijní předměty: SOC109 Demografie a výběr ze všech dalších vypsaných povinně volitelných předmětů studijního plánu na dostudování.

Genderová studia:
Sociologické teorie genderu:
Zaměřuje se na základní znalosti o povaze, struktuře a vývoji teoreticky zakotvených způsobech sociologické interpretace genderové problematiky.
Tematické okruhy: Relevance sociologické teorie pro výzkum genderu, Základní sociologické přístupy k genderu a De/konstrukce binárního pojetí genderu a sexuality.
Navazuje na studijní předměty: GEN101 Sociologické teorie genderu a GEN110 Proseminář k sociologickým teoriím genderu.

Metodologie výzkumu genderové problematiky:
Zaměřuje se na základní metodologické a technické kompetence v oblasti sběru, zpracování a analýze empirických dat cílených na výzkum genderových témat.
Tematické okruhy: Deduktivní a induktivní logika výzkumu, Struktura pozitivistického vědeckého myšlení, Kvalitativní výzkum a analýza, logika terénního výzkumu, interpetace dat, porozumění mechanismům sociální konstrukce každodennosti, dimenze feministických výzkumů.
Navazuje na předměty: GEN104 Metodologie výzkumu sociální problematiky a GEN107 Metody kvalitativního výzkumu.

Genderová struktura společnosti a historie ženského hnutí
Tematické okruhy: základní společenské instituce ve vztahu k genderové reprodukci, , ích, prostřednictvím kterých dochází k (re)produkci genderové struktury, genderově podmíněné asymetrie, aplikace základních konceptů genderových studií, historie ženského a feministického myšlení.
Navazuje na předměty: GEN103 Genderová struktura společnosti I, GEN106 Gendeová struktura společnosti II, GEN102 Historie ženského hnutí a feminismu.

Návrh témat kvalifikačních prací a témata obhájených prací

Znásilnění a sexuální chování studujících na vysokoškolských kampusech ve Spojených státech amerických (Silvie Najzarová, 2015); https://is.muni.cz/th/414958/fss_b/

Střídavá péče optikou účastníků diskusních fór (Zuzana Andrašovová, 2014); https://is.muni.cz/th/397454/fss_b/

Gender fuck: subverzivní potenciál genderově nenormativních strategií (Hana Porkertová, 2010;
https://is.muni.cz/th/219897/fss_b/)

Diskurz feminity časopisu Vlasta v období tzv. stalinizace československé společnosti (Šárka Bartošová. 2013; https://is.muni.cz/th/xz9df/)

Sexuální deviace v současném diskurzu české sexuologie (Andrea Bělehradová 2013, https://is.muni.cz/th/a3zat/)


Doporučený průchod studijním plánem

Jazyky (4 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:CJVA104Akademická angličtina Š. Roušavázk 0/2/02+2 --
4 kredity

TV (2 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSpS:p971Tělesná výchova - Zdravotní tělesná výchova H. Vrtělováz 0/2/01 --
FSpS:P9901Tělesná výchova - Sebeobrana specifických skupin A. Zvonekz 0/2/01 --
2 kredity

Bakalářská práce

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:GEN109Diplomový seminář I. Šmídováz 0/2/012 6-
FSS:gen190Projekt k bakalářské práci I. Šmídováz 0/2/06 5-
FSS:SOC243Seminář k bakalářské práci L. Rabušicz 0/2/010 6-
FSS:SOC243aProjekt k bakalářské práci L. Rabušicz 0/2/05 5-
33 kreditů

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:GEN101Sociologické teorie genderu I. Šmídovázk 2/06 2-
FSS:GEN102Historie ženského hnutí a feminismu K. Liškovázk 1/1/06 1-
FSS:GEN103Genderová struktura společnosti I. K. Nedbálkovázk 2/0/06 1-
FSS:GEN104Metodologie výzkumu genderové problematiky I. Šmídovázk 1/16 2-
FSS:GEN105Gender a právo ČR a EU I. Šmídovázk 1/1/03 3-
FSS:GEN106Genderová struktura společnosti II. I. Šmídovázk 0/2/06 3-
FSS:GEN107Metody kvalitativního výzkumu K. Nedbálkovázk 1/16 3-
FSS:GEN108Metody prosazování genderové rovnosti I. Šmídovázk 1/16 4-
FSS:GEN110Proseminář ke kurzu sociologické teorie genderu K. Liškovázk 0/1/03 2-
FSS:GEN130Praxe I. I. Šmídováz 0/1/01 4-
FSS:GEN131Praxe 2 I. Šmídovázk 0/0/02 5-
FSS:GEN143Seminář k genderové struktuře společnosti I. K. Nedbálkovázk 0/1/03 1-
FSS:SOC101Úvod do sociologie C. Szalózk 2/0/06 1-
FSS:SOC103Obecná sociologická teorie R. Maradazk 1/1/06 2-
FSS:SOC104Proseminář k úvodu do sociologie R. Vidoz 0/2/06 1-
FSS:SOC106Metodologie sociálních věd T. Katrňákzk 1/1/06 2-
FSS:SOC107Metody výzkumu v sociologii L. Rabušiczk 1/1/06 4-
FSS:SOC108Statistická analýza dat L. Rabušiczk 1/2/06 3-
FSS:SOC109Demografie L. Rabušiczk 1/1/06 2-
96 kreditů

Povinně volitelné předměty

Tématika genderu

Studující si zapisují předměty z tohoto bloku alespoň za 18 kreditů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:GEN111Gender a věda K. Liškovázk 1/16 5-
FSS:GEN119Násilí na ženách I. Šmídovázk 1/1/06 6-
FSS:GEN144Kritická analýza textu I. Šmídovázk 1/1/06 5-
FSS:SOC152Gender a intimita K. Liškovázk 1/1/06 4-
FSS:SOC296Gender and Sexuality in Contemporary European Societies I. Šmídovázk 2/0/06 2-
FSS:SOC299Muži, maskulinity a gender I. Šmídovázk 1/16 2-
36 kreditů

Ostatní povinně volitelné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:SAN101Úvod do sociální antropologie I. Kašparovázk 2/0/06 3-
FSS:SAN103Současná sociální a kulturní teorie E. Šlesingerovázk 1/1/06 4-
FSS:SAN106Politická a ekonomická antropologie Z. Sekeráková Búrikovázk 1/1/06 4-
FSS:SAN108Etnografické metody a terénní výzkum A. Souralovázk 1/1/06 3-
FSS:SAN202Antropologie migrace C. Szalózk 1/16 6-
FSS:SOC103aProseminář k obecné sociologické teorii C. Szalóz 0/2/06 2-
FSS:SOC122Sociologie náboženství R. Vidozk 1/1/06 4-
FSS:SOC133Sociologie kultury C. Szalózk 1/1/06 4-
FSS:SOC142Úvod do urbánní sociologie S. Ferenčuhovázk 1/1/06 4-
FSS:SOC152Gender a intimita K. Liškovázk 1/1/06 4-
FSS:SOC186Výzkumná praxe I. Šmídováz 0/2/06 4-
FSS:SOC254Chapters in Cultural Sociology W. Binderzk 1/1/09 3-
FSS:SOC259Četba z klasické sociologie R. Vidoz 1/2/06 3-
FSS:SOC271Sociální fenomény v kulturních souvislostech:Sociologie fotbalu R. Maradazk 1/1/06 4-
FSS:SOC284Sociální gerontologie L. Vidovićovázk 1/1/06 5-
FSS:SOC286Populism and Authoritarianism W. Binderzk 1/1/09 4-
FSS:SOC288Biographical Sociology C. Szalózk 1/1/06 5-
FSS:SOC289Population Changes Z. Brzozowskazk 1/1/09 5-
FSS:SOC290Paměť, trauma, generace R. Maradazk 1/1/06 4-
FSS:SOC291Sociology of Nationalism C. Szalózk 1/1/06 5-
FSS:SOC292Úvod do genderových studií I. Šmídovázk 1/1/06 1-
FSS:SOC296Gender and Sexuality in Contemporary European Societies I. Šmídovázk 2/0/06 2-
FSS:SOC299Muži, maskulinity a gender I. Šmídovázk 1/16 2-
147 kreditů

Volitelné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:SAN104Sociální antropologie rodiny, příbuzenství a sociálních sítí E. Šlesingerovázk 1/1/06 --
FSS:SAN230Antropologie a feminismus A. Souralovázk 1/1/06 --
12 kreditů