Plán: PřF UCZV Učitelství geografie a kartografie pro střední školy (vedlejší)
Název anglicky: Upper Secondary School Teacher Training in Geography and Cartography (vedlejší)
navazující prezenční vedlejší
Zahrnut v programu: PřF N-UCZ Učitelství geografie a kartografie pro střední školy

Součásti SZZ a jejich obsah

NMgr. studium je ukončeno státní závěrečnou zkouškou před zkušební komisí. Státní závěrečná zkouška se skládá z obhajoby diplomové práce, písemné zkoušky z pedagogiky a psychologie a ústní zkoušky ze dvou předmětů SZZ (Geografie, Didaktika geografie). Vlastní obhajoba diplomové práce se děje rozpravou, během níž uchazeč seznámí komisi s tématem práce, řešenými problémy, použitými metodami řešení a získanými výsledky. Reaguje na připomínky obsažené v posudcích vedoucího a oponenta práce, vyjadřuje se k předem zadaným námětům v diskuzi a odpovídá na dotazy vznesené v průběhu obhajoby. Při ústní zkoušce má uchazeč prokázat schopnost orientace ve zvoleném oboru, znalost faktů, samostatného uvažování a vědecké diskuze. Struktura a dílčí zkušební okruhy písemné zkoušky jsou uvedeny ve studijních plánech v části Státní závěrečná zkouška pod označením Z9015UZ Magisterská zkouška - obor UZ a Z9015PP Písemná zkouška z Pedagogicko-psychologického základu - mgr. studium.

Návrh témat kvalifikačních prací a témata obhájených prací

Barešová, Barbora: Terénní projektová výuka v českokrumlovském regionu. 2016. Vedoucí práce V. Herber, GÚ PřF MU, archiv: http://is.muni.cz/th/375915/prif_m/

Kouba, Čestmír: Možnosti rozvoje venkovského regionu na příkladu SO ORP Kralovice. 2017. Vedoucí práce A. Věžník, GÚ PřF MU: http://is.muni.cz/th/408271/prif_m/

Marková, Eva: Australské středoškolské geografické kurikulum. 2017. Vedoucí práce A. Hynek, GÚ PřF MU, archiv: http://is.muni.cz/th/393800/prif_m/

Stodůlka, Filip: Geomorfologické krajiny jižní Moravy - průvodce geomorfologicky zajímavými regiony. 2017. Vedoucí práce Z. Máčka, GÚ PřF MU, archiv: http://is.muni.cz/th/391929/prif_m/

Šimčíková, Michaela: Pracovní listy k Atlasu krajiny ČR. 2016. Vedoucí práce V. Herber, GÚ PřF MU, archiv: http://is.muni.cz/th/393835/prif_m/


Doporučený průchod studijním plánem

Praxe

Povinné

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:Z9001Pedagogická praxe ze zeměpisu 1 V. Herberz 0/0 3 týdny.2 2-
PřF:Z9012Pedagogická praxe ze zeměpisu 2 V. Herberz 0/0 3 týdny.2 3-
PřF:XS230Reflexe pedagogické praxe Z. Bochníčekz 0/1/01 --
PřF:XS430Reflektivní seminář 2 Z. Bochníčekz 0/2/02 --
7 kreditů

Povinně volitelné

Student vybírá předměty za min 2 kredity a to tak, že volí předmět XS120 jednou nebo XS190 opakovaně.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:XS120Analyticko-didaktické praktikum Z. Bochníčekz 0/22 --
PřF:XS190Zájmová a projektová praxe Z. Bochníčekz 0/01 --
3 kredity

Oborové předměty

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:Z2012Regionální geografie ČR M. Jeřábekzk 4/1/08 2Z
8 kreditů

Povinně volitelné předměty

Nutno splnit 10 kreditů

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:Z0099Regionální geografie světa - Afrika, Austrálie a Oceánie A. Věžníkzk 2/1/05 1P
PřF:Z0101Regionální geografie světa - Asie V. Herberzk 2/1/05 1P
PřF:Z0100Regionální geografie Amerik K. Láskazk 2/1/05 2P
PřF:Z0040Geografie Evropy A. Věžníkzk 2/1/05 2P
20 kreditů

Oborová didaktika

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:Z7011Geografické kurikulum V. Herberk 1/13 1P
PřF:Z7150ICT v geografickém vzdělávání V. Herberz 0/22 1P
PřF:Z0012Vedení geografické výuky V. Herberk 1/23 2P
PřF:Z0028Regionální případové studie V. Herberz 0/0 5 dnů.2 2-
PřF:Z0149Geografické projekty a cvičení V. Herberz 0/22 3P
12 kreditů

Státní závěrečná zkouška

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:Z9015PPPísemná zkouška z Pedagogicko-psychologického základu - mgr. studium K. Láska- 0/0/0- 4-
PřF:Z9015UZMagisterská zkouška - obor UZ K. Láska- 0/0- 4-
0 kreditů

Další aplikace