PřF NANP Fyzika – nanotechnologie
Název anglicky: Physics – nanotechnology
bakalářský prezenční jednooborový
Zahrnut v programu: PřF B-NAN Fyzika – nanotechnologie

Součásti SZZ a jejich obsah

Státní závěrečná zkouška se skládá z následujících jednotlivě klasifikovaných částí: obhajoba bakalářské práce, písemná a ústní zkouška z fyziky.

Vypracováním bakalářské práce uchazeč prokazuje schopnost samostatně řešit fyzikální problém střední obtížnosti. Bakalářská práce má většinou experimentální charakter a její vypracování pak obsahuje návrh experimentu, zvládnutí laboratorní techniky, zpracování měření a interpretace výsledků.

Písemná část zkoušky má prokázat schopnost uchazeče řešit středně obtížné úlohy na úrovni cvičení k disciplínám celku Obecná fyzika.

Při ústní části zkoušky má uchazeč v odpovědích na otázky z první skupiny okruhů prokázat:
- osvojení obecných idejí fyzikálního popisu reality a jejich konkretizace v jednotlivých disciplínách celku Obecná fyzika
- pochopení základních pojmů a představ těchto disciplín a jejich vzájemných souvislostí
- schopnost fyzikálně analyzovat konkrétní situace, formulovat jejich popis matematicky a navrhnout příslušné experimenty včetně vyhodnocení a interpretace výsledků.

V odpovědi na otázky z druhé skupiny okruhů má uchazeč prokázat vhled do problematiky nanotechnologie, tedy mimo jiné prokázat schopnosti:
- obsáhnout teorii, technologii výroby, diagnostické metody a široké pole aplikací nanotechnologií
- rozmnět problematice pevných látek, povrchů a jejich diagnostiky
- přehledu přes oblasti vakuové fyziky plazmatu a výbojů v plynech, vakuové fyziky a elektroniky.

Návrh témat kvalifikačních prací a témata obhájených prací

1) Příprava nanostrukturovaných tenkých vrstev magnetronovým naprašováním buzeným pulzy velkého výkonu
2) Růst grafénu pomocí chemické depozice z plynné fáze za atmosférického tlaku
3) Plazmochemická příprava magnetických nanočástic
4) Povrchová charakterizace plazmatem modifikovaného polypropylenu
5) Vývoj průmyslové technologie přípravy diamantu podobných vrstev
6) Depozice vrstev organických molekul metodou Langmuira-Blodgettové
7) Studium depozice hydrofilních tenkých vrstev metodou PECVD za atmosférického tlaku
8) Využití atomic layer deposition pro přípravu TiSiO2 vrstev

Plné znění obhájených zveřejněných bakalářských prací a posudků lze nalézt v Informačním Systému MU v sekci Obhájené závěrečné práce stávajícího oboru Nanotechnologie - aplikovaná fyzika
https://is.muni.cz/auth/thesis/?fakulta=1431;FAK=1431;exppar=1;vypsat=1;PRO=Nanotechnologie%20-%20aplikovan%C3%A1%20fyzika;TIT=Bc.

Doporučený průchod studijním plánem

Společný univerzitní základ (15 kr.)

Společensko-vědní a přírodovědný základ

Student si zapisuje volitelné předměty ze základní nabídky přírodovědecké fakulty až do výše 11 kreditů.

Jazyky

K úspěšnému ukončení studia na PřF má student povinnost absolvovat zkoušky JA001 Odborná angličtina - zkouška (bakalářské studium) a JA002 Pokročilá odborná angličtina – zkouška (magisterské studium). Zkoušku JA002 může student splnit už v bakalářském studiu. V tom případě nemusí skládat zkoušku JA001. Výuka jazyků je zajišťována Centrem jazykového vzdělávání MU.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:JA001Odborná angličtina - zkouška E. Čoupkovázk 0/0/02 --
PřF:JA002Pokročilá odborná angličtina - zkouška E. Čoupkovázk 0/0/02 --
4 kredity

TV

Všichni studenti prezenčního studia bakalářských studijních programů mají povinnost během studia splnit podmínky pro udělení dvou zápočtů (1 zápočet = 1 kredit) z předmětů sportovních aktivit vypisovaných pod kódy P9. Předměty zajišťuje Centrum univerzitního sportu Fakulty sportovních studií.

Bakalářská práce (min. 10 kr)

Bakalářská práce 1

Student si zapisuje jeden z předmětů "Bakalářská práce 1".

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:F5601EBakalářská práce 1 D. Trunecz 0/0/010 5-
PřF:F5601KBakalářská práce 1 J. Humlíčekz 0/0/010 5-
PřF:F5601TBakalářská práce 1 J. Musilováz 0/0/010 5-
30 kreditů

Bakalářská práce 2

Student si zapisuje jeden z předmětů "Bakalářská práce 2".

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:F6250EBakalářská práce 2 D. Trunecz 0/0/010 6-
PřF:F6250KBakalářská práce 2 J. Humlíčekz 0/0/010 6-
PřF:F6250TBakalářská práce 2 J. Musilováz 0/0/010 6-
30 kreditů

Povinné předměty (P+PV více než 135kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:C1800Chemie pro fyzikální obory M. Munzarovázk 3/1/03+2 4-
PřF:C7777Zacházení s chemickými látkami J. Literákz 0/0/0 2 hodiny školení autorizovanou osobou.- 1-
PřF:F1030Mechanika J. Musilovázk 3/2/04+2 1Z
PřF:F1050Termika a molekulová fyzika A. Lacinazk 2/1/02+2 1Z
PřF:F1610Úvod do fyzikálních měření Z. Bochníčekz 0/1/01 1Z
PřF:F1711Matematika 1 P. Musilovázk 3/3/04+2 1-
PřF:F2050Elektřina a magnetismus D. Truneczk 4/2/05+3 2Z
PřF:F2180Fyzikální praktikum 1 Z. Navrátilz 0/3/05 2-
PřF:F2712Matematika 2 P. Musilovázk 4/3/06+2 2-
PřF:F3060Kmity, vlny, optika V. Holýzk 4/2/06+2 3Z
PřF:F3180Výboje v plynech M. Černákz 1/1/02 3P
PřF:F3200Fyzika materiálů a tenkých vrstev P. Vašinak 3/1/03+1 3P
PřF:F3240Fyzikální praktikum 2 O. Cahaz 0/3/05 3-
PřF:F3370Úvod do nanotechnologií J. Ráheľk 2/0/02+1 1P
PřF:F3390Výroba mikro a nanostruktur J. Ráheľzk 2/0/02+2 5P
PřF:F3712Matematika 3 P. Musilovázk 2/2/04+2 3-
PřF:F4050Úvod do fyziky mikrosvěta V. Kudrlezk 4/2/05+3 4Z
PřF:F4160Vakuová fyzika 1 P. Slavíčekzk 2/1/02+2 2P
PřF:F4210Fyzikální praktikum 3 P. Dvořákz 0/3/05 4-
PřF:F5030Základy kvantové mechaniky D. Munzarzk 3/2/04+2 5Z
PřF:F5090Elektronika (2a) M. Zemánekzk 2/1/02+2 4P
PřF:F5170Úvod do fyziky plazmatu Z. Bonaventurazk 2/1/02+2 5P
PřF:F6082Termodynamika a statistická fyzika A. Lacinazk 2/1/04 6-
PřF:F6121Základy fyziky pevných látek V. Holýzk 2/1/02+2 6P
PřF:F6270Praktikum z elektroniky (1a) M. Zemánekz 0/3/05 4-
PřF:F6540Fyzikální principy technologie výroby polovodičů P. Mikulíkk 3/0/03+1 3-
PřF:FSB08Státní zkouška Bc, Nanotechnologie M. Černák- 0/0- 6-
123 kreditů

Povinně-volitelné předměty

Blok 1

Je třeba absolvovat alespoň jeden z uvedených předmětů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:F1222C++ pro fyziky J. Vohánkaz 0/2/02 1-
PřF:F1400Programování P. Mikulíkz 1/1/02 1-
PřF:F4500Python pro fyziky F. Hrochk 1/2/03+1 1-
FI:IB111Základy programování N. Benešzk 2/2/14+2 1-
14 kreditů

Volitelné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:Bi1700Buněčná biologie R. Veselskázk 2/0/02+2 3-
PřF:C1600Základní praktikum z chemie M. Nečasz 0/4/04 2-
PřF:C7080Lasery v analytické chemii K. Novotnýzk 2/0/02+2 5-
PřF:E0220Hmotnostní spektrometrie Z. Spáčilzk 2/0/02+2 4-
PřF:F1031Matematika o krok napřed J. Musilováz 2/02 1-
PřF:F1032Mechanika a molekulová fyzika: cvičení plus J. Musilováz 0/22 1-
PřF:F1080Demonstrační experimenty k základnímu kurzu fyziky 1 Z. Bochníčekk 1/01+1 1-
PřF:F1400aÚlohy z programování J. Humlíčekz 0/1/01 1-
PřF:F1410Technické praktikum P. Sťahelz 0/2/02 1-
PřF:F1421Základní matematické metody ve fyzice 1 J. Musilovázk 3/0/03+2 1-
PřF:F1422Početní praktikum 1 P. Kurfürstzk 0/3/03 1-
PřF:F2130Fyzika v živé přírodě Z. Bochníčekk 2/0/02+1 4-
PřF:F2400Technické praktikum 2 P. Sťahelz 0/2/02 2-
PřF:F3250Moderní témata ve fyzice kondenzovaných látek J. Humlíčekk 2/0/01+1 3-
PřF:F3300Řízení experimentu počítačem Z. Navrátilz 2/0/02 5-
PřF:F3380Analytické metody v nanotechnologiích -zk 2/0/02+2 5-
PřF:F4120Teoretická mechanika T. Tyczk 2/2/03+2 3-
PřF:F4230Úvod do fyziky vysokých frekvencí V. Kudrlez 2/0/02 4-
PřF:F4250Aplikace elektroniky P. Konečnýz 1/2/02 4-
PřF:F4280Technologie depozice tenkých vrstev a povrchových úprav L. Zajíčkovák 2/1/03+1 4-
PřF:F4900Transfer technologií a patentové právo M. Černákk 1/02 4-
PřF:F5055Bakalářské repetitorium 1 J. Musilovák 1/1/03 5-
PřF:F5060Atomová a molekulová spektroskopie Z. Navrátilzk 2/2/04+2 5-
PřF:F5151Fyzikální praktikum 4 P. Dvořákz 0/3/03 5-
PřF:F5180Měřicí technika P. Sťahelz 2/0/02 5-
PřF:F5330Základní numerické metody D. Munzarz 1/1/03 5-
PřF:F5900Fyzika ve firmě D. Kováčikz 2/0/02 6-
PřF:F6055Bakalářské repetitorium 2 J. Musilovák 1/1/03 6-
PřF:F6122Základy fyziky pevných látek - seminář D. Munzarz 0/1/01 6-
PřF:F6150Pokročilé numerické metody D. Munzark 2/1/03+1 6-
PřF:F6210Aplikace a experimentální demonstrace holografie I. Ohlídalk 2/0/02+1 6-
PřF:F6450Vakuová fyzika 2 P. Slavíčekzk 2/0/02+2 3-
PřF:F8510Fyzika biopolymerů R. Váchazk 2/0/02+2 6-
PřF:F8632Fyzikální principy přístrojů kolem nás Z. Bochníčekk 2/0/01+1 2-
101 kreditů