PřF UCMH Matematika se zaměřením na vzdělávání
Název anglicky: Mathematics focused on teaching
bakalářský prezenční hlavní
Zahrnut v programu: PřF B-UCM Matematika se zaměřením na vzdělávání

Součásti SZZ a jejich obsah

Státní závěrečná zkouška sestává z obhajoby bakalářské práce, písemné zkoušky z matematiky a diskuse nad opravenou písemkou a dále z testu z pedagogicko-psychologického základu.


Zpracováním bakalářské práce student prokazuje orientaci v problematice dané tématem práce a schopnost odborné práce pod vedením vedoucího. U obhajoby bakalářské práce se hodnotí porozumění tématu a úroveň prezentace.


Těžiště písemné části SZZ z matematiky je v klasické středoškolské látce. Z další vysokoškolské látky obsahuje témata, která mají přímou vazbu na střední školu. Požadavky je možno charakterizovat takto:


1. Znalost středoškolské látky a odpovídajících úloh (v rozsahu učebnicové řady Prométheus);


2. Diferenciální a integrální počet funkcí jedné proměnné a jeho aplikace;


3. Extrémy funkcí více proměnných;


4. Vektorové prostory (průnik, součet), systémy lineárních rovnic;


5. Polynomy - největší společný dělitel (Eukleidův algoritmus), kořeny (racionální kořeny, Viétovy vzorce, odmocniny z komplexních čísel, reciproké rovnice);


6. Analytická geometrie v rovině a prostoru (vzájemné polohy podprostorů, vzdálenosti a odchylky podprostorů, kuželosečky a kvadriky);


7. Teorie čísel - kongruence o jedné neznámé, elementární typy diofantických rovnic včetně slovních úloh na ně vedoucích.


Diskuse nad opravenou písemkou se neomezuje jen na zjištění, zda student souhlasí s opravou své písemky a získaným počtem bodů, ale komise se také může zeptat na některé definice či tvrzení související tématicky se zadanými úlohami.


Test z pedagogicko-psychologického základu se skládá z těchto částí:


1. Školní pedagogika a obecná didaktika;


2. Základy psychologie.

Návrh témat kvalifikačních prací a témata obhájených prací

Dana Pohanková: Geometrická azimutální zobrazení v kartografii (2014), http://is.muni.cz/th/375726/prif_b_b1/

Vedoucí: prof. RNDr. Josef Janyška, DSc.


Kateřina Družbíková: Komplexní elementární funkce a jejich vlastnosti (2015), http://is.muni.cz/th/357893/prif_b_b1/

Vedoucí: doc. RNDr. Josef Kalas, CSc.


Lenka Lopraisová: Interaktivní tabule ve výuce matematiky na SŠ (2016),
http://is.muni.cz/th/405673/prif_b/

Vedoucí: doc. RNDr. Eduard Fuchs, CSc.


Zlata Lisá: Vývoj zápisu čísel (2016),
http://is.muni.cz/th/422993/prif_b/

Vedoucí: RNDr. Pavel Šišma, Dr.


Zdislava Vávrová: Kosoúhlé promítání (2016),
http://is.muni.cz/th/423837/prif_b/

Vedoucí: RNDr. Jan Vondra, Ph.D.


Nella Fedorowyczová: Užití principu bijekce v kombinatorice (2017),
http://is.muni.cz/th/432886/prif_b/

Vedoucí: doc. RNDr. Jaromír Šimša, CSc.


Vlasta Pelajová: Výuka integrálního počtu na středních školách (2017),
http://is.muni.cz/th/436768/prif_b/

Vedoucí: prof. RNDr. Zuzana Došlá, DSc.


Jana Skálová: Aritmetické vlastnosti kombinačních čísel (2017),
http://is.muni.cz/th/437136/prif_b/

Vedoucí: doc. RNDr. Jaromír Šimša, CSc.

Doporučený průchod studijním plánem

Společný univerzitní základ (4 kr.)

Jazyky

K úspěšnému ukončení studia na PřF má student povinnost absolvovat zkoušky JA001 Odborná angličtina - zkouška (bakalářské studium) a JA002 Pokročilá odborná angličtina – zkouška (magisterské studium). Zkoušku JA002 může student splnit už v bakalářském studiu. V tom případě nemusí skládat zkoušku JA001. Výuka jazyků je zajišťována Centrem jazykového vzdělávání MU.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:JA001Odborná angličtina - zkouška E. Čoupkovázk 0/0/02 4-
2 kredity

TV

Všichni studenti prezenčního studia bakalářských studijních programů mají povinnost během studia splnit podmínky pro udělení dvou zápočtů (1 zápočet = 1 kredit) z předmětů sportovních aktivit vypisovaných pod kódy P9. Předměty zajišťuje Centrum univerzitního sportu Fakulty sportovních studií.

Společný PPD základ

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:XS020Inspiratorium pro učitele H. Vrtalováz 0/2/02 --
PřF:XS050Školní pedagogika J. Zounekz 1/1/02 --
PřF:XS060Obecná a alternativní didaktika J. Zounekzk 1/1/02+2 --
PřF:XS140Základy psychologie J. Marešzk 2/02+2 --
12 kreditů

Praxe

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:XS090Asistentská praxe Z. Bochníčekz 0/0/0 10D.3 --
PřF:XS220Reflexe asistentské praxe B. Lazarováz 0/1/01 --
4 kredity

Oborové předměty

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:M0001Matematika kolem nás E. Fuchsz 0/2/02 2-
PřF:MUC02Repetitorium školské matematiky R. Kučeraz 0/0/21 1-
PřF:MUC03Základy matematiky J. Vondrazk 2/2/04 1Z
PřF:MUC11Matematická analýza 1 J. Šimšazk 2/2/04 1Z
PřF:MUC12Matematická analýza 2 Z. Došlázk 2/2/04 2Z
PřF:MUC13Matematická analýza 3 J. Šimšazk 2/2/05 3Z
PřF:MUC14Funkce a rovnice na SŠ P. Šišmaz 0/2/01 1Z
PřF:MUC21Konstrukční geometrie J. Vondrazk 2/2/04 2Z
PřF:MUC22Analytická geometrie 1 J. Janyškazk 2/2/04 3Z
PřF:MUC23Analytická geometrie 2 J. Janyškazk 2/2/04 4Z
PřF:MUC24Planimetrie na SŠ P. Šišmaz 0/2/01 6Z
PřF:MUC26Teorie kuželoseček a kvadrik J. Janyškazk 2/2/04 5Z
PřF:MUC31Lineární algebra J. Janyškazk 2/2/04 2Z
PřF:MUC32Algebra R. Kučerazk 2/2/05 4Z
PřF:MUC33Elementární teorie čísel R. Kučerazk 2/2/05 5Z
PřF:MUC41Kombinatorika E. Fuchszk 2/2/04 3Z
PřF:MUC51Pravděpodobnost a statistika M. Budíkovázk 2/2/04 5Z
60 kreditů

Povinně volitelné předměty

Student musí získat 15 kreditů z následujících předmětů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:M1712Rovnoběžná promítání J. Janyškaz 1/22 --
PřF:M2142Systémy počítačové algebry R. Plchz 1/2/03 6-
PřF:M5751Elektronická sazba a publikování v TeXu R. Plchz 1/2/03 --
PřF:M6130Výpočetní statistika S. Katinazk 2/2/03+2 --
PřF:MDG01Zobrazovací metody 1 J. Janyškazk 2/2/04 --
PřF:MUC01Letní škola R. Kučeraz 0/0/01 1-
PřF:MUC15Matematická analýza 4 Z. Došlázk 2/2/04 --
22 kreditů

Bakalářská práce (min. 10 kr)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:MUC04Bakalářský seminář P. Šišmaz 0/2/02 6-
PřF:MUC_BP1Bakalářská práce 1 R. Kučeraz 0/0/04 5-
PřF:MUC_BP2Bakalářská práce 2 R. Kučeraz 0/0/04 6-
10 kreditů

Povinně volitelné bloky předmětů z druhého aprobačního oboru

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:F2050Elektřina a magnetismus D. Truneczk 4/2/05+3 2Z
PřF:F3060Kmity, vlny, optika V. Holýzk 4/2/06+2 3P
PřF:F4050Úvod do fyziky mikrosvěta V. Kudrlezk 4/2/05+3 4Z
24 kreditů