PřF UCMV Matematika se zaměřením na vzdělávání
Název anglicky: Mathematics focused on teaching
bakalářský prezenční vedlejší
Zahrnut v programu: PřF B-UCM Matematika se zaměřením na vzdělávání

Součásti SZZ a jejich obsah

Státní závěrečná zkouška sestává z písemné zkoušky a diskuse nad opravenou písemkou.


Těžiště písemné části SZZ je v klasické středoškolské látce. Z další vysokoškolské látky obsahuje témata, která mají přímou vazbu na střední školu. Požadavky je možno charakterizovat takto:


1. Znalost středoškolské látky a odpovídajících úloh (v rozsahu učebnicové řady Prométheus);


2. Diferenciální a integrální počet funkcí jedné proměnné a jeho aplikace;


3. Extrémy funkcí více proměnných;


4. Vektorové prostory (průnik, součet), systémy lineárních rovnic;


5. Polynomy - největší společný dělitel (Eukleidův algoritmus), kořeny (racionální kořeny, Viétovy vzorce, odmocniny z komplexních čísel, reciproké rovnice);


6. Analytická geometrie v rovině a prostoru (vzájemné polohy podprostorů, vzdálenosti a odchylky podprostorů, kuželosečky a kvadriky);


7. Teorie čísel - kongruence o jedné neznámé, elementární typy diofantických rovnic včetně slovních úloh na ně vedoucích.


Diskuse nad opravenou písemkou se neomezuje jen na zjištění, zda student souhlasí s opravou své písemky a získaným počtem bodů, ale komise se také může zeptat na některé definice či tvrzení související tématicky se zadanými úlohami.

Doporučený průchod studijním plánem

Oborové předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:M0001Matematika kolem nás E. Fuchsz 0/2/02 2-
PřF:MUC02Repetitorium školské matematiky R. Kučeraz 0/0/21 1-
PřF:MUC03Základy matematiky J. Vondrazk 2/2/04 1Z
PřF:MUC11Matematická analýza 1 J. Šimšazk 2/2/04 1Z
PřF:MUC12Matematická analýza 2 Z. Došlázk 2/2/04 2Z
PřF:MUC13Matematická analýza 3 J. Šimšazk 2/2/05 3Z
PřF:MUC14Funkce a rovnice na SŠ P. Šišmaz 0/2/01 1Z
PřF:MUC21Konstrukční geometrie J. Vondrazk 2/2/04 2Z
PřF:MUC22Analytická geometrie 1 J. Janyškazk 2/2/04 3Z
PřF:MUC23Analytická geometrie 2 J. Janyškazk 2/2/04 4Z
PřF:MUC24Planimetrie na SŠ P. Šišmaz 0/2/01 6Z
PřF:MUC26Teorie kuželoseček a kvadrik J. Janyškazk 2/2/04 5Z
PřF:MUC31Lineární algebra J. Janyškazk 2/2/04 2Z
PřF:MUC32Algebra R. Kučerazk 2/2/05 4Z
PřF:MUC33Elementární teorie čísel R. Kučerazk 2/2/05 5Z
PřF:MUC41Kombinatorika E. Fuchszk 2/2/04 3Z
PřF:MUC51Pravděpodobnost a statistika M. Budíkovázk 2/2/04 5Z
60 kreditů

Volitelné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:M1712Rovnoběžná promítání J. Janyškaz 1/22 --
PřF:M2142Systémy počítačové algebry R. Plchz 1/2/03 6-
PřF:M5751Elektronická sazba a publikování v TeXu R. Plchz 1/2/03 --
PřF:M6130Výpočetní statistika S. Katinazk 2/2/03+2 --
PřF:MDG01Zobrazovací metody 1 J. Janyškazk 2/2/04 --
PřF:MUC01Letní škola R. Kučeraz 0/0/01 1-
PřF:MUC15Matematická analýza 4 Z. Došlázk 2/2/04 --
22 kreditů