PřF AFYR Anatomie a fyziologie rostlin
Název anglicky: Plant Physiology and Anatomy
doktorský prezenční
Zahrnut v programu: PřF D-AFYR_ Anatomie a fyziologie rostlin

Státní doktorská zkouška a obhajoba disertační práce

Podmínkou pro přihlášení ke státní doktorské zkoušce a obhajobě disertační práce je splnění všech studijních povinností, včetně splnění kritérií publikační činnosti a odevzdání doktorské disertační práce.

Státní doktorská zkouška je ústní a zahrnuje prověření teoretických znalostí uchazeče(-ky) v tématech Anatomie a cytologie rostlin, Fyziologie rostlin, Ekologická a stresová fyziologie rostlin. Okruhy otázek zahrnují témata předmětů vyučovaných na PřF MU v magisterkém a doktorském studiu v oboru experimentální biologie rostlin, tedy předmětů vyučovaných převážně na mateřském pracovišti OFAR ÚEB PřF MU.

Obhajoba doktorské disertační práce se sestává z 20-30 minutové ústní prezentace, ve které uchazeč(-ka) stručně chrakterizuje teoretické východisko a hypotézu(-y) práce, použité metody, dosažené výsledky a jejich interpretace. Poté uchazeč(-ka) odpovídá na otázky vznesené v oponentských posudcích. Přítomní oponenti se vyjádří jednotlive k odpovědím uchazeče. Následuje teoretická rozprava, ve které členové zkušební komise, OR, ale i odborná i laická veřejnost přítomná na obhajobě vznáší otázky (související s tématem práce a prezentace) na uchazeče(-ku), který(-á) na tyto otázky bezprostředně odpovídá.

Hodnocení uchazeče je bezprostředně poté provedenou tajným hlasováním členy komise s hlasovacím právem. Uchazeč je bezprostředně po sečtení hlasů seznámen s výsledky hlasování a výsledkem SDZ.

Studijní a výzkumné povinnosti

Požadavky na vědecko-výzkumné aktivity::
(1) Příprava disertační práce – probíhá po celou dobu studia a tvoří min. 60 % pracovní zátěže - Povinné)
Obhajoba tezí disertační práce – musí být splněna nejpozději do 5. semestru

(2) Publikační činnost – sestává z minimálně dvou článků v impaktovaných časopisech, tvoří min. 15 % pracovní zátěže - Povinné.

(3) Pedagogická činnost (podílení se na výuce) – doktorand se povinně podílí na vedení bakalářských prací, vede semináře atd., a to v rozsahu max. 140 hodin za studium (tedy cca 5% pracovní zátěže).

(4) Účast na oborovém semináři 16 kreditů za 4 roky (Povinné)

(5) Doprovodná činnost (studium literatury, zdokonalování jazykové kompetence, soft skils) - Volitelné

(6) Zahraniční stáž v délce minimálně 1 měsíc (cca 5% zátěže) – nutno absolvovat v průběhu studia - Povinné. V odůvodněných případech lze po schválení oborovou radou (OR) nahradit stáž aktivní účastí studenta v mezinárodním projektu (plán účasti na projektu je nutno doložit k žádosti)

(7) Účast na konferenci – nutno prokázat aktivní účast (doporučená forma je ústní prezentace) na min. jedné mezinárodní konferenci či akci podobného typu. - Volitelné

Odborné předměty, které musí DSP student(-ka) úspěšně absolvovat v průběhu DSP studia, jsou určeny na základě konzultace s vedoucím doktorské práce a na základě jeho doporučení. Výběr předmětů a kurzů se uskutečňuje ze seznamu předmětů a kurzů vyučovaných na mateřském pracovišti (OFAR ÚEB PřF) a doplňkově také ze seznamu kurzů vyučovaných na PřFMU, jiných fakultách MU a (po schválení OR) na akademických institucích mimo MU. Odborné předměty tvoří přibližně 15 % pracovní zátěže.

Studenti volí předměty tak, aby získali nové poznatky korespodující s odborným zaměřením jejich disertační práce a vhodně rozšířili znalosti v příbuzných oborech. Studenti mohou volit předměty jak ze seznamu Předmětů širší vědní oblasti, tak Specializačních předmětů i obou zároveň - viz seznamy níže.

Předměty širší vědní oblasti
Bi7270 Rostlinná embryologie
Bi7270c Rostlinná embryologie – cvičení
Bi8670 Principy rostlinných biotechnologií
Bi8670c Principy rostlinných biotechnologií – cvičení
Bi8030 Produkční biologie
Bi8030c Produkční biologie – cvičení
Bi0007 Ekofyziologie fotosyntézy vyšších rostlin
Bi0007c Ekofyziologie fotosyntézy vyšších rostlin - cvičení

Specializační předměty
Bi8180 Fyziologie a kultivace řas a sinic
Bi8180c Fyziologie a kultivace řas a sinic
Bi0321 Polární biologie rostlin
Bi9001 Statistická analýza experimentálních dat
Bi9001c Statistická analýza experimentálních dat – cvičení
Bi0077 English for Plant Biologists
Bi0077c English for Plant Biologists – practice
Bi5880c Pokročilé metody indukované fluorescence chlorofylu – cvičení
Bi0078 Advanced English for Plant Biologists
Bi0078c Advanced English for Plant Biologists – practice
Bi6130 Stresová fyziologie rostlin
Bi6130c Stresová fyziologie rostlin – cvičení
Bi8920 Fluorescenční mikroskopie

Návrh témat disertačních prací a témata obhájených prací

V současné době (podzim 2018) jsou nabízena tato témata DSP prací:
Moderní biofyzikální metody ve studiu fotosyntézy poikilohydrických organismů
Rostlinné biotechnologie za pomoci bioreaktorů: analýza účinků stresu
Stresová fyziologie vybraných druhů mechorostů z polárních oblastí Země.
Vliv vybraných iontů těžkých kovů na fyziologické procesy lišejníků
Výživové interakce v orchideoidní mykorrhizní symbióze
Analýza vybraných znaků podmiňujících hydraulický odpor transportní cesty v xylému
Fyziologické markery vyšší efektivity využití vody u různých kultivarů chmele
Mechanismy dálkové signalizace stresu u rostlin
Vnímání dostupnosti živin v prostředí rostlinami: analýza signální dráhy mezi aniony a akvaporíny

V současné době jsou na půdě OFAR řešeny tyto doktorské disertační práce:
Mgr. Dominik Chmelík: Analýza obsahu polyfenolů u rostlin vystavených
radiačnímu stresu.

Mgr. Kateřina Trnková: Inhibice fyziologických procesů polárních
autotrofů stresovými faktory prostředí studovaná pomocí fluorescence
chlorofylu.

Mgr. Michaela Marečková: Využití kinetik fluorescence chlorofylu k
detekci nízkoteplotního stresu.

Mgr. Zuzana Samsonová: Analýza genomové variability podmiňující
odlišnosti v reakci ekotypů Arabidopsis thaliana na stres suchem.

Mgr. Alla Orekhova: Moderní biofyzikální metody ve studiu fotosyntézy poikilohydrických organismů

Mgr. Lucie Svobodníková: Morfologicko-anatomická studie kořenů rostlin
rostoucích v prostředí s léčivy.

Mgr. Olga Miklíčková: Ovlivnění mykorhizních symbióz fungicidy

Mgr. Bc. Markéta Hájková: Odezva rostlin na přítomnost léčiv v prostředí

Mgr. Romana Sedmíková: Ekofyziologie orchideoidní mykorhizní symbiózy.
Školitel: Mgr. Vosátka

Mgr. Dominik Bleša: Endofytické asociace orchideoidních mykorhizních
hub. Školitel: Vosátka.

V posledních 5 letech byly obhájeny tyto doktorské disertační práce:

Mgr. Tomáš Zavřel (2015): Optimization of cultivation conditions for selected microalgae species focused on biomass and valuable substances production.

Mgr. Halyna Korovetska (2017): Signalling mechanisms involved in regulation of water use in hop plants.

RNDr. Radek Jupa (2017): Významnost vybraných strukturních znaků xylému rostlin pro jeho spolehlivou funkci.

Doporučený průchod studijním plánem

Upozornění:

Studijní plán nemá vyplněny žádné předměty.