PřF MIKR Mikrobiologie
Název anglicky: Microbiology
doktorský prezenční
Zahrnut v programu: PřF D-MIKR_ Mikrobiologie

Státní doktorská zkouška a obhajoba disertační práce

Teoretická státní doktorská zkouška se koná nejdříve v 5. semestru a po splnění požadovaných povinností stanovených individuálním studijním plánem (ISP) (např. předměty rozšiřující znalosti, semináře, pomoc při výuce, teze, soft skills). Probíhá před minimálně pětičlennou komisí odborníků schválených Vědeckou radou PřF MU a nejméně dva ze členů komise jsou externisty.
Obhajoba disertační práce (formou komentovaných publikací nebo plnotextovou) probíhá opět před minimálně pětičlennou komisí plus minimálně dva oponenti práce. K obhajobě je možno předložit práci při splnění dalších studijních povinností ve druhé půlce studia (seminář, zahraniční pobyt, přednáška na mezinárodní konferenci, publikační činnost).

Studijní a výzkumné povinnosti

Výzkumné aktivity:
Příprava disertační práce – probíhá po celou dobu studia a tvoří 60 % pracovní zátěže.
Publikační činnost – sestává z minimálně dvou prvoautorských článků v impaktovaných časopisech, kdy jeden článek je nad mediánem oboru a tvoří 10 % pracovní zátěže.
Pedagogická činnost (podílení se na výuce) – doktorand je povinen pomáhat lektorovi ve cvičeních, případně podílet se na vedení bakalářských či diplomových prací, a to v rozsahu max. 120 hodin za studium (do 10 % pracovní zátěže).
Zahraniční stáž – nutno absolvovat v minimální délce 1 měsíc v průběhu studia.
Účast na konferenci – nutno prokázat aktivní účast (přednáška v anglickém jazyce) na min. jedné mezinárodní konferenci.

Odborné předměty (jen v prvních dvou letech, celkem max. 20 % pracovní zátěže):
Předměty rozšiřující znalosti student vybírá po dohodě se školitelem s ohledem na téma své disertační práce.
Doktorský seminář - účast po celou standardní dobu studia, min. 3x za semestr.
Life Science/Mendel Lectures semináře - účast jen v prvních dvou letech, povinně minimálně 3x za semestr.
Soft skills (např. odborná angličtina).

Návrh témat disertačních prací a témata obhájených prací

Výzkumná témata programu Mikrobiologie:
- Mikroorganizmy a zdravá lidská populace
- Biodiverzita antarktických habitatů
- Antibiotická rezistence u bakterií
- Zoonózy a emergentní nákazy
- Taxonomie a typizace prokaryot
- Metanogenní archaea - průkaz a využití

Doporučený průchod studijním plánem

Upozornění:

Studijní plán nemá vyplněny žádné předměty.