PřF GEHYK Geochemie a hydrogeologie
Název anglicky: Geochemistry and hydrogeology
doktorský kombinovaný se specializací, vyučovací jazyk: čeština čeština
Zahrnut v programu: PřF D-GEOL_ Geologie

Státní doktorská zkouška a obhajoba disertační práce

Specializace GEOCHEMIE A HYDROGEOLOGIE připravuje doktorandy, kteří jsou špičkovými vědeckými pracovníky a odborníky s dobrou orientací v širším tématu programu (Geologie) a současně prokazují hluboké znalosti v rámci své specializace, tj. současný stav poznání a moderní metodiky výzkumu v geochemii a hydrogeologii.

STÁTNÍ DOKTORSKÁ ZKOUŠKA (SDZ)
Během první etapy (I.) doktorského studia student splní podmínky přistoupení k SDZ:
- Student informuje každý semestr o postupu práce na disertaci na semináři DSP.
- Ve druhém (nejpozději ve třetím) semestru student předkládá literární rešerši k disertační práci.
- Ve třetím (nejpozději ve čtvrtém) semestru student předkládá odbornou publikaci v recenzovaném časopise.
- V pátém (nejpozději v šestém) semestru student dokládá splnění povinnosti přednášky v angličtině na mezinárodní konferenci.
- V šestém semestru student prokáže splnění podmínek a podá přihlášku ke státní doktorské zkoušce. Podmínky jsou následující: odevzdání rešerše k disertační práci, nejméně 4x prezentace na semináři DSP, absolvování nejméně 4 semestrů oborového Geologického semináře, nejméně 6 semestrů získávání pedagogických zkušeností, prokázání jazykových znalostí, přednáška v angličtině na mezinárodní konferenci.

První etapa studia je završena SDZ ze dvou odborných předmětů. Při SDZ je požadován širší přehled v oboru a dobrá orientace studenta ve specializaci Geochemie a hydrogeologie. SDZ se skládá ze dvou předmětů, z nichž jeden si posluchač volí po dohodě se svým školitelem z předmětů své specializace, druhý volitelně podle svého uvážení. DSP Geologie má stanoveny tyto předměty státní doktorské zkoušky: Environmentální geologie, Fyzika Země, Geochemie, Historická a stratigrafická geologie, Hydrogeologie, Inženýrská geologie, Kvartérní geologie, Ložisková geologie, Magmatická a metamorfní petrologie, Mineralogie, Paleontologie, Regionální geologie, Sedimentologie a sedimentární petrologie, Strukturní geologie a geotektonika.

Během druhé etapy (II.) doktorského studia student splňuje podmínky přistoupení k obhajobě disertační práce. Nejpozději do konce standardní doby studia student:
- prokáže splnění publikace výsledků disertační práce v impaktovaném časopisu podle podmínek stanovených oborovou radou,
- dokládá splnění povinnosti mezinárodního zapojení,
- předloží disertační práci podle podmínek stanovených oborovou radou a podá přihlášku k její obhajobě.

DISERTAČNÍ PRÁCE A OBHAJOBA
V disertační práci student prokazuje schopnost samostatně řešit odborný problém na mezinárodně uznávaném stupni kvality s použitím nových metodických přístupů. Disertační práci v DSP Geologie je možné předložit v češtině (příp. slovenštině) nebo angličtině, a to ve dvou formách: a) monografická práce o doporučeném rozsahu textové části do 100 stran, b) soubor publikovaných článků doplněný jednotícím textem, při čemž standardně nejméně tři články souboru musí splňovat níže uvedenou publikační podmínku. Vzhled úvodní části souborné disertace určuje doporučení studentům, přijaté oborovou radou: rozsah cca 30 stran bez referencí, úvod s vytyčením cílů; krátký rešeršní, popř. i metodický vstup; shrnutí hlavních výsledků disertace jako celku; seznam literatury použité v úvodní části disertace. Obhajoba disertační práce probíhá v češtině nebo angličtině.

Studijní a výzkumné povinnosti

Povinnosti studenta jsou definovány v Individuálním studijním plánu (ISP), který zahrnuje: (A) teoretickou přípravu, (B) vlastní odbornou práci na tématu disertace (získávání vědeckovýzkumných kompetencí), (C) získávání doplňujících dovedností, zejména pedagogických.
Celková předepsaná zátěž doktoranda odpovídá cca 60 ECTS kreditům za rok (jeden EC je cca 25 hodin, tj. ročně celkem 1500 hodin studijních a výzkumných povinností). Níže uvedené orientační procentuální údaje o zátěži jsou konkretizovány v ISP, který připravuje student se školitelem a schvaluje oborová rada. Studenti mají studijní a výzkumné povinnosti (aktivity 1-9), kterými zvyšují své kompetence ve třech oblastech (A-C).

A. Teoretická příprava (cca 20%)
1. Oborové předměty a samostudium – doktorandi prohlubují své teoretické znalosti a dovednosti v širším vědním základu oboru a ve specializaci Geochemie a hydrogeologie, zapisují si přednášky zahraničních specialistů a volitelné odborné předměty. Skladbu předmětů volí podle tématu disertace a podle předmětů státní doktorské zkoušky.
Příklady volitelných odborných předmětů:
GB471 Stabilita a dynamika přírodních systémů
GB481 Geochemie minerálních povrchů
GC351 Geochemie interakcí voda-hornina-atmosféra
GD241 Nové poznatky v krystalochemii
2. Oborové semináře – doktorandi si zapisují po dobu nejméně 4 semestrů Geologický seminář, v kterém přednášejí přední odborníci geologické komunity, seminář DSP své specializace, případně pokročilé oborové semináře.
3. Jazyková příprava – doktorand prokazuje rozvoj jazykových kompetencí vystupováním v angličtině: na seminářích DSP, přednesením přednášky na kvalifikovaném odborném fóru včetně diskuse a napsáním publikace.
4. Mezinárodní zapojení do vědecké spolupráce – doktorandi získávají zkušenosti s mezinárodní spoluprací (povinné absolvování zahraniční stáže o délce minimálně 1 měsíc). Alternativní formou je spolupráce na mezinárodním tvůrčím projektu nebo publikaci.

B. Vědeckovýzkumná příprava (cca 70%)
5. Příprava disertační práce – zahrnuje vlastní výzkum doktoranda na tématu disertace (včetně sestavení literární rešerše aktuálního stavu problematiky), průběžné získávání praktických zkušeností s metodologií oboru při terénních pracích a/nebo v laboratořích a specializovaných učebnách.
6. Prezentace výsledků disertace – doktorand dokladuje své výsledky každý semestr na seminářích DSP, od 3. semestru prezentuje výhradně v angličtině (vystoupení na semináři lze nahradit přednáškou v angličtině na mezinárodní konferenci). Aktivní účast doktorandů na odborných konferencích, povinnost prezentovat přednáškou výsledky své disertační práce v angličtině na mezinárodní konferenci.
7. Publikační činnost a psaní textu disertace – doktorandi jsou vedeni k publikování svých výsledků formou anglicky psaných odborných článků v recenzovaných časopisech s IF.

C. Doplňující dovednosti (cca 10%)
8. Získávání pedagogických zkušeností – přímá výuka v bakalářských a magisterských programech nebo její příprava, vedení bakalářských prací, zpracování posudků na bakalářské práce nebo vedení prací SOČ. Celková zátěž doktoranda v oblasti rozvoje pedagogických zkušeností je stanovena na maximálně 150 hodin během celého studia.
9. Získávání dalších akademických dovedností – doktorandi se zapojují do přípravy projektů, získávání grantů, nabývají zkušeností se samostatným plánováním vědecké práce, včetně komunikačních dovedností, v popularizaci vědy apod.

Návrh témat disertačních prací a témata obhájených prací

Hydrogeochemie skapových vod ve vybraných jeskyních Moravského krasu
Archiv: http://is.muni.cz/th/ybnuk/

Proudění a geochemie podzemních vod v ložiskové oblasti Rožná
Archiv: http://is.muni.cz/th/uoijb/

Key processes of long-term bentonite-water interaction at 90 oC: Mineralogical and chemical transformations
Archiv: http://is.muni.cz/th/cc57j/

Produkce půdního CO2 na vybraných lokalitách moravského krasu
Archiv: http://is.muni.cz/th/tfqp0/

Geochemie interakcí bentonitu v podmínkách uložišť vyhořelého jaderného paliva
Archiv: http://is.muni.cz/th/jcbuj/

Experimentální studium vzniku pravidelných prostorových struktur v geologických objektech
Archiv: http://is.muni.cz/th/khu3d/

Doporučený průchod studijním plánem

Volitelné

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:GB471Stabilita a dynamika přírodních systémů J. Zemanz 1/0/01 --
PřF:GB481Geochemie minerálních povrchů J. Zemanz 1/0/01 --
PřF:GC351Geochemie interakcí voda-hornina-atmosféra J. Zemanzk 3/0/05 --
PřF:GD241Nové poznatky v krystalochemii - samostudium M. Novákz 0/0/02 --
9 kreditů